Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Mechanik motocyklů
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování zásad BOZP a PO, ochrany zdraví a životního prostředí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v pravidlech BOZP a PO souvisejících s opravami motocyklů (zvedací zařízení, ruční, pneumatické, hydraulické a elektrické nářadí) Ústní ověření
b Orientovat se v zásadách práce s nebezpečnými látkami během oprav motocyklů Ústní ověření
c Orientovat se v zásadách ekologické likvidace pracovních prostředků, pomůcek, provozních kapalin a částí motocyklů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v technické dokumentaci motocyklů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v používání příruček pro opravy motocyklů v elektronické nebo tištěné podobě, vyhledat způsob opravy, parametry seřízení dílů nebo celků určené autorizovanou osobou Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyhledat v elektronickém nebo tištěném katalogu náhradních dílů díl určený autorizovanou osobou Praktické předvedení a ústní ověření
c Najít v systému technické dokumentace poslední platnou verzi pro zadanou oblast a typ motocyklu určeného autorizovanou osobou Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Měření základních elektrotechnických a elektronických součástí motocyklů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v základních pojmech elektrotechniky, měřit základní elektrické veličiny s použitím vhodných přístrojů Praktické předvedení a ústní ověření
b Charakterizovat jednotlivé druhy základních elektrických a elektronických obvodů Ústní ověření
c Číst elektrická schémata motocyklů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v právních aspektech provozu motocyklů na pozemních komunikacích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v právních předpisech o schvalování technické způsobilosti motocyklů Ústní ověření
b Popsat význam používání originálních náhradních dílů nebo náhradních dílů shodných s originálem při opravách motocyklů Ústní ověření
c Popsat význam montáže homologovaného příslušenství Ústní ověření
d Popsat důsledky montáže neschválených dílů a příslušenství včetně úprav a přestavby motocyklů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v druzích a rozsahu pravidelných servisních prohlídek motocyklů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy servisních prohlídek Ústní ověření
b Stanovit rozsah pracovních úkonů servisní prohlídky určené autorizovanou osobou, specifikovat pro ni použitý materiál a náhradní díly Ústní ověření
c Charakterizovat význam servisních prohlídek a údržby motocyklu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění pravidelných servisních prohlídek motocyklů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést pravidelnou roční servisní prohlídku motocyklu včetně výměny všech provozních náplní Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést přípravu motocyklu na kontrolu ve stanici technické kontroly Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést záznam o prohlídce do technické dokumentace motocyklu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Sestavení nového motocyklu a příprava k prodeji

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Sestavit nový motocykl /dodávka od výrobce v nesmontovaném stavu/ Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést jízdní zkoušku s ověřením funkčnosti jednotlivých částí motocyklu Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést předání motocyklu zákazníkovi včetně seznámení s údržbou a ovládáním motocyklu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ošetřování motocyklů, ruční a mechanizované čištění

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést čištění motocyklu Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat vhodnost volby čisticích a konzervačních přípravků pro jednotlivé části motocyklu Ústní ověření
c Popsat vhodné postupy pro ošetření jednotlivých částí po mytí Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/mechanik-motocyklu#zdravotni-zpusobilost).

Vstupním předpokladem je oprávnění k řízení vozidel skupiny „A“.

 

V průběhu realizace praktického ověřování ve všech částech je nutné klást důraz na:

- dodržování pravidel bezpečnosti a hygieny práce

- nakládání s nebezpečnými odpady

- kvalitu odvedené práce

- pochopení a dodržování technologických postupů podle dokumentace výrobce motocyklu

- plnění časových norem oprav podle dokumentace výrobce motocyklů

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro ostatní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

SAČR

ISŠa Brno

Miroslav Rolinger /f. o./

AČR, 2W sport klub Brno