Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Povolání: Horník v ostatních důlních činnostech
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Navrhování prognózních a preventivních opatření na ochranu proti otřesům

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit pojmy důlní otřes a otřesový jev Ústní ověření
b Popsat prognózu vzniku důlního otřesu (regionální, lokální a průběžná) Ústní ověření
c Uvést aktivní prostředky protiotřesové prevence a možnosti jejich použití (zavlažování, odlehčovací vrty, bezvýlomová trhací práce) Ústní ověření
d Uvést pasivní prostředky protiotřesové prevence a možnosti jejich využití (volba vedení důlních děl, druh výztuže, omezení počtu zaměstnanců a omezení vstupu do ohrožených důlních děl) Ústní ověření
e Navrhnout protiotřesové opatření v dole Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění prací dle technologického postupu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat možnosti začlenění zvláštních opatření proti otřesům do technologických postupů těžby nerostů; uvést hlavní náležitosti technologického postupu Ústní ověření
b Vysvětlit zvláštní opatření proti otřesům (ZOPO) při provádění protiotřesové prevence formou odlehčovacích vrtů Ústní ověření
c Vysvětlit zvláštní opatření proti otřesům (ZOPO) při provádění protiotřesové prevence formou otřasné odlehčovací trhací práce v uhlí Ústní ověření
d Popsat proces bezvýlomové trhací práce v nadložních horninách Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha a údržba vrtných zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat zařízení pro vrtání vývrtů v protiotřesové prevenci Ústní ověření
b Obsluhovat vrtné zařízení při provedení zavlažovacích vrtů Praktické předvedení
c Obsluhovat vrtné zařízení při provedení odlehčovacích vrtů Praktické předvedení
d Popsat základní činnosti při údržbě vrtacího stroje Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Měření změn napětí horského masivu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat seismickou stanici a její využití v dole a v celé síti Ústní ověření
b Instalovat seismologické zařízení v uhlí (geofonu) Praktické předvedení
c Vyhodnotit (simulovaný) záznam z měření Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Indikace důlního ovzduší

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat složení důlního ovzduší, vlastnosti plynů a jejich nebezpečnost Ústní ověření
b Popsat přístroj k měření obsahu metanu Ústní ověření
c Stanovit měřením obsah metanu na určeném pracovišti Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vedení provozních záznamů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zaznamenat předepsaným způsobem údaje o rozsahu prováděných prací při protiotřesové prevenci Praktické předvedení
b Popsat obsah simulovaného ohlášení příznaků důlních otřesů Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/hornik-v-ostatnich-cinnos#zdravotni-zpusobilost).

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro těžbu a úpravu nerostných surovin, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

OKD, a. s.

ČBÚ Praha

Těžební unie

VŠB-TU Ostrava