Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Povolání: Horník v ostatních důlních činnostech
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Zajištění protiprůtržové prevence a ochrany v dolech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat příznaky průtrže uhlí a plynů v dole Ústní ověření
b Popsat metody aktivní protiprůtržové prevence Ústní ověření
c Popsat metody pasivní protiprůtržové prevence Ústní ověření
d Zajistit vedení hornických prací v oblastech s nebezpečím vzniku anomálních geomechanických jevů a v oblastech s nebezpečím průvalu vod Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění prací dle technologického postupu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit možnosti prognózování nebezpečí průtrží hornin a plynů při různých hornických činnostech (otevírce, lokální a průběžná prognóza) Ústní ověření
b Vysvětlit obsah nejdůležitějších opatření zabraňujících vzniku průtrží hornin a plynů (podrubání, nadrubání, odlehčovací vrty, odlehčovací trhací prací a injektáž tlakovou vodou) Ústní ověření
c Vysvětlit obsah opatření při provádění protiprůtržové prevence formou otřasné trhací práce Ústní ověření
d Vysvětlit principy odsávání metanu (degazace) Ústní ověření
e Popsat proces otřasné trhací práce Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha strojů a zařízení v dole

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat zařízení pro vrtání různých vrtů a jejich hlavní části (vrty na zavlažování, odlehčovací a vývrty pro trhací práci) Ústní ověření
b Obsluhovat vrtné zařízení při provedení zavlažovacích nebo odlehčovacích vrtů a pro otřasnou trhací práci Praktické předvedení
c Popsat základní činnosti při běžné údržbě vrtacího stroje Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Měření změn napětí horského masivu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit význam měření napětí horského masivu Ústní ověření
b Popsat činnosti při měření napětí horského masivu důlního díla s předpokládaným nebezpečím průtrží Ústní ověření
c Stanovovit napětí v horském masivu Praktické předvedení
d Měřit deformací v horském masivu Praktické předvedení
e Vyhodnotit geomechanického monitoringu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Indikace důlního ovzduší

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat složení důlního ovzduší, vlastnosti plynů a jejich nebezpečnost Ústní ověření
b Popsat přístroj k měření obsahu metanu a provést měření na určeném pracovišti Ústní ověření
c Stanovit měřením obsah metanu na určeném pracovišti Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vedení provozních záznamů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zaznamenat předepsaným způsobem údaje o rozsahu prováděných opatření při protiprůtržové prevenci Praktické předvedení
b Popsat obsah simulovaného ohlášení příznaků průtrže Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/hornik-v-ostatnich-cinnos#zdravotni-zpusobilost).

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro těžbu a úpravu nerostných surovin, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

OKD, a. s.

ČBÚ Praha

Těžební unie