Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Obchod
Platnost standardu: Od 18.8.2021 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách, výkresové dokumentaci a dalších technických podkladech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Na základě práce s technickou dokumentací určit technologické podmínky pro určený úsek výroby Praktické předvedení a ústní ověření
b Orientovat se v normě ISO 9001 a v zásadách BOZP a PO Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Vedení dokumentace o spotřebě práce a času, o plnění výkonových norem apod. ve výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Analyzovat technickou dokumentaci z hlediska spotřeby práce a času, plnění výkonových norem Praktické předvedení
b Definovat obecné náležitosti dokumentace spotřeby práce a času a výkonových norem ve výrobě Ústní ověření
c Na základě zadaných informací vytvořit příslušnou výkonovou dokumentaci Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vypracování podkladů pro plánování, rozhodování a řízení výroby, včetně vyhodnocování výsledků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést a charakterizovat podklady a jejich náležitosti potřebné pro plánování a řízení výroby Ústní ověření
b Vypracovat podklady pro plánování výroby na zadaném příkladu Praktické předvedení
c Vyhodnotit získané výsledky a navrhnout možné varianty dalšího postupu, doporučit a odůvodnit výběr nejvhodnější varianty Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zjišťování nákladovosti jednotlivých technologií, výrobních postupů a činností ve výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Definovat standardní podklady a informace potřebné ke stanovení nákladovosti technologie, výrobního postupu a určité činnosti ve výrobě Ústní ověření
b Stanovit způsoby zjišťování nákladovosti technologií, výrobních postupů a činností Praktické předvedení
c Vypočítat nákladovost určitého výrobního procesu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Měření a vyhodnocování spotřeby práce a času

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat metody měření spotřeby práce a vysvětlit jejich použití v rámci výroby Ústní ověření
b Vypracovat návrh časové studie vybraného výrobního procesu Praktické předvedení
c Vyhodnotit časovou studii a stanovit spotřebu času ve výrobě Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Tvorba a zpracovávání podkladů pro cenové kalkulace ve výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit podmínky využití úkolové mzdy v rámci výroby Praktické předvedení
b Vytvořit podklady pro výpočet úkolové mzdy Praktické předvedení
c Zpracovat podklady pro cenovou kalkulaci ve výrobě za využití úkolové mzdy Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Tvorba interních norem ve výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Definovat pojmy norma a normativ spotřeby práce, normy početních stavů a norem obsluh ve výrobě Ústní ověření
b Definovat obecné vlastnosti systému norem ve výrobě Ústní ověření
c Navrhnout systém interních norem a normativů spotřeby práce, norem početních stavů a norem obsluhy ve výrobě Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Rozbory plnění výkonových norem ve výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Na zadaném příkladu provést rozbor plnění výkonových norem výroby Praktické předvedení
b Na základě provedeného rozboru navrhnout úpravu výkonových norem výrobního procesu Praktické předvedení
c Definovat další postup přehodnocení výkonových norem Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování racionalizačních opatření ve výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vytvořit osnovu projektu organizace práce ve výrobě Praktické předvedení
b Stanovit kritéria úspěšnosti zadaného výrobního procesu Praktické předvedení
c Vypočítat úspěšnost výroby, navrhnout a odůvodnit racionalizační opatření v oblasti organizace práce Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vypracovávání harmonogramů dodávek surovin, subdodávek a logistických činností pro výrobu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat zásady pro vypracovávání harmonogramů dodávek, uvést specifika logistických činností pro výrobu Ústní ověření
b Vypracovat návrh zefektivnění harmonogramu dodávek a logistických činností v rámci zadaného úseku výroby Praktické předvedení
c Vypracovat harmonogram dodávek surovin a navazujících logistických činností Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Určování optimálního využití kapacit ve výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní výrobní zařízení a určit kapacitní a výrobní parametry pro tato zařízení Ústní ověření
b Popsat metodiku výpočtů pro optimální využívání výrobních kapacit na pracovištích Ústní ověření
c Připravit operativní plán na výrobu určitého výrobku s využitím tabulkového procesoru Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Koordinace a kontrola výrobního plánu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Definovat základní výrobní parametry nutné ke splnění plánu Ústní ověření
b Vytvořit plán plnění výroby určitého výrobku za danou časovou jednotku na základě znalosti parametrů základních výrobních zařízení Praktické předvedení
c Určit způsob kontroly plnění plánu pro určitý výrobek v jednotlivých technologických procesech Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Autorizovaná osoba připraví soubor minimálně 15 případových studií pro praktické předvedení. Případová studie musí být připravena tak, aby bylo možné jejím prostřednictvím ověřit všechna kritéria u nichž je stanoven jako způsob ověření praktické předvedení.

Při hodnocení sleduje zkoušející propojení teoretických znalostí a jejich praktické využití v rámci řešení případové studie.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

  1. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v technickém nebo ekonomickém oboru a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti plánování výroby.

  2. Vyšší odborné vzdělání v technickém nebo ekonomickém oboru a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti plánování výroby.

  3. Vysokoškolské vzdělání v technickém nebo ekonomickém oboru a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti plánování výroby.

 

Další požadavky:

  • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

  • Autorizovaná osoba musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

  • místnost pro provedení ústní a písemné části zkoušky vybavená PC s kancelářským SW a tiskárnou, papír, tabule nebo flipchart, psací potřeby
  • výkresová dokumentace
  • výrobní dokumentace (technologická a technická dokumentace)
  • soubor minimálně 15 případových studií

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro vykonáníi zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 10 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přípravu a přestávky) je 6 až 8 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro management a administrativu, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Ing. Vít Šubert, OSVČ

Laufen CZ

Preciosa, a. s.

Jihostroj, a. s.