Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
Platnost standardu: Od 19.6.2020 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a v technické dokumentaci v obuvnictví

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Pracovat se základní technickou dokumentací, provést její rozbor ve vztahu k předloženému výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
b Stanovit na základě technické dokumentace složení předloženého vzorku obuvi, pojmenovat jednotlivé dílce a komponenty Praktické předvedení a ústní ověření
c Určit podle technické dokumentace stroje, na kterých bude konkrétní výrobek zhotovován Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Posuzování kvality obuvnických materiálů, spodkových polotovarů a hotové obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit kvalitu předložených obuvnických materiálů, v případě zjištění nedostatků rozhodnout o jejich dalším použití s ohledem na kvalitu hotové obuvi Praktické předvedení a ústní ověření
b Posoudit kvalitu předložených obuvnických spodkových polotovarů, v případě zjištění nedostatků popsat vliv vadného polotovaru na kvalitu hotové obuvi Praktické předvedení a ústní ověření
c Posoudit kvalitu hotové obuvi, porovnat výrobek s dílenským vzorkem Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba materiálů, polotovarů, strojů, zařízení, nástrojů, postupu práce a technologických podmínek pro výrobu obuvi ve spodkové obuvnické dílně

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit předložené vzorky usňových materiálů, stanovit jejich použití při výrobě obuvi Praktické předvedení a ústní ověření
b Pojmenovat předložené spodkové polotovary, určit z jakých materiálů jsou vyrobeny a stanovit účel jejich použití Praktické předvedení a ústní ověření
c Zvolit na základě technické dokumentace stroje, zařízení a nástroje potřebné k vykonání stanovené pracovní operace ve spodkové obuvnické dílně Praktické předvedení a ústní ověření
d Stanovit pracovní postup pro vytypovanou pracovní operaci ve spodkové obuvnické dílně Praktické předvedení a ústní ověření
e Určit u předloženého vzorku obuvi výrobní způsob a technologické podmínky spodkového zpracování obuvi Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Základní seřizování, ošetřování a údržba obuvnických strojů a zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Seřídit stanovený stroj a zařízení potřebné k vykonání pracovní operace na spodkové dílně, prověřit jeho funkčnost Praktické předvedení
b Provést základní údržbu, ošetření, čištění a mazání stanoveného stroje s ohledem na dodržování zásad BOZP, jednotlivé úkony zdůvodnit Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Příprava obuvnických kopyt, svršků, komponentů a polotovarů pro výrobu obuvi ve spodkové obuvnické dílně

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vychystat obuvnická kopyta podle rozpisu výroby v souladu s velikostním číslováním, popsat funkci obuvnického kopyta Praktické předvedení a ústní ověření
b Vychystat svršky obuvi, obuvnické komponenty a polotovary pro výrobu obuvi ve spodkové obuvnické dílně Praktické předvedení
c Navlažit svršky obuvi, popsat účel pracovní operace Praktické předvedení a ústní ověření
d Předvést pracovní operaci přibíjení napínacích stélek k obuvnickému kopytu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vyztužování a předtvarování svršku obuvi ve spodkové obuvnické dílně

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyztužit patní část svršku opatkem, vyjmenovat materiály používané na výrobu opatků, popsat základní tvary opatků Praktické předvedení a ústní ověření
b Předtvarovat patní část svršku, popsat pracovní postup Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Napínání svršku obuvi na kopyta

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ustředit svršek obuvi na obuvnické kopyto a přichytit napínací záložku svršku v patní části k napínací stélce Praktické předvedení
b Provést vytvarování svršku obuvi na obuvnické kopyto, napnout špici, patu a strany svršku, posoudit kvalitu provedení Praktické předvedení a ústní ověření
c Dotvarovat napínací záložku a hrany napnutého svršku obuvi Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Spojování spodkových obuvnických součástí se svrškem obuvi napnutém na obuvnickém kopytě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit podle technické dokumentace vhodnou technologii pro spojení napnutého svršku obuvi se spodkovými obuvnickými součástmi, popsat způsob provedení Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést drásání záložky napnutého svršku obuvi, popsat pracovní postup Praktické předvedení a ústní ověření
c Zvolit vhodné lepidlo pro spojení spodkových součástí obuvi se svrškem, popsat bezpečné a ekologické nakládání s obuvnickými lepidly Praktické předvedení a ústní ověření
d Předvést nanášení lepidla na styčné plochy spodkových obuvnických součástí a záložku svršku, popsat zásady pro hygienu práce u uvedené pracovní operace Praktické předvedení a ústní ověření
e Naložit podešev a provést její zalisování Praktické předvedení
f Předvést pracovní operaci vyzouvání obuvnických kopyt, vytáhnout skobičku zajišťující napínací stélku a popsat systém lámacího zámku obuvnického kopyta Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Úprava vzhledu obuvi ve spodkové obuvnické dílně

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést základní pracovní operace používané při úpravě vzhledu obuvi ve spodkové obuvnické dílně Ústní ověření
b Očistit obuv od výrobních nečistot a provést zapravení drobných kvalitativních nedostatků Praktické předvedení
c Provést povrchovou úpravu obuvi podle technického popisu, popsat způsob provedení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dokončování obuvi ve spodkové obuvnické dílně

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat základní pracovní operace používané při dokončování obuvi ve spodkové obuvnické dílně Ústní ověření
b Vložit a ustředit vkládací stélku, popsat tento pracovní postup Praktické předvedení a ústní ověření
c Opatřit obuv piktogramem, popsat uvedené znaky a zdůvodnit zákonnou povinnost jejich uvádění Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést konečnou kontrolu spodkového zpracování obuvi včetně dopárování, v případě zjištěných nedostatků stanovit pracovní postup opravy Praktické předvedení a ústní ověření
e Zabalit hotovou obuv do obalu podle technické dokumentace a připravit výrobek k expedici Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/obuvnik-pro-seriovou-vyro#zdravotni-zpusobilost).

Ověřováním kritérií hodnocení pro jednotlivé odborné kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti uchazeče vykonávat pracovní činnosti ve spodkové obuvnické dílně při sériové výrobě obuvi.

Ověřování odborných kompetencí bude probíhat v reálném prostředí ve spodkové obuvnické dílně při sériové výrobě obuvi. Při ověřování kritérií hodnocení založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, ke komplexnímu přístupu k řešení daného úkolu a k samostatnosti. Dále se sleduje dodržování pracovních postupů, správná volba technologie, kvalita provedení, správná volba strojů, nářadí a zařízení. Při ústním projevu je třeba sledovat používání odborné terminologie, jednoznačnost formulací a využívání teoretických znalostí pro řešení praktických úkolů.

 

Autorizovaná osoba zadá k rozboru u odborných kompetencí Orientace v normách a v technické dokumentaci v obuvnictví pro kritéria hodnocení a), b); Volba materiálů, polotovarů, strojů, zařízení, nástrojů, postupu práce a technologických podmínek pro výrobu obuvi ve spodkové obuvnické dílně pro kritérium hodnocení e) vzorek obuvi podle zaměření konkrétní obuvnické výroby, výrobního způsobu a technologie výroby v místě konání zkoušky (v počtu 1 půlpár).

 

Autorizovaná osoba zadá k posouzení u odborné kompetence Posuzování kvality obuvnických materiálů, spodkových polotovarů a hotové obuvi pro kritérium hodnocení a) vzorky obuvnických materiálů (v minimálním počtu 3 - maximálně 5 vzorků), pro kritérium hodnocení b) vzorky spodkových obuvnických polotovarů (v minimálním počtu 3 - maximálně 5 vzorků), pro kritérium hodnocení c) vzorky obuvi v počtu 1 pár podle zaměření konkrétní obuvnické výroby, výrobního způsobu a technologie výroby v místě konání zkoušky.

 

Autorizovaná osoba zadá k posouzení u odborné kompetence Volba materiálů, polotovarů, strojů, zařízení, nástrojů, postupu práce a technologických podmínek pro výrobu obuvi ve spodkové obuvnické dílně pro kritérium hodnocení a) vzorky usňových materiálů (v minimálním počtu 5 - maximálně 7 vzorků) a pro kritérium hodnocení b) vzorky spodkových obuvnických polotovarů (v minimálním počtu 3 - maximálně 5 vzorků) podle konkrétní technologie spodkového zpracování obuvi a druhu vyráběné obuvi v místě konání zkoušky.

 

Autorizovaná osoba určí u odborné kompetence Volba materiálů, polotovarů, strojů, zařízení, nástrojů, postupu práce a technologických podmínek pro výrobu obuvi ve spodkové obuvnické dílně pro kritéria hodnocení c), d) jednu konkrétní pracovní operaci (např. předtvarování pat svršku obuvi, napínání špic, zalisování naložené podešve), k níž se budou vztahovat daná kritéria hodnocení a která bude odpovídat dané technologii spodkového zpracování obuvi v místě konání zkoušky.

 

Autorizovaná osoba určí u odborné kompetence Základní seřizování, ošetřování a údržba obuvnických strojů a zařízení pro kritéria hodnocení a), b) typ stroje (např. skobičkovací - přibíjecí napínacích stélek, obuvnický napínací stroj špic, drásací obuvnický stroj) v počtu 1 kus podle konkrétní technologie spodkového zpracování obuvi v místě konání zkoušky.

 

Autorizovaná osoba stanoví u odborné kompetence Úprava vzhledu obuvi ve spodkové obuvnické dílně pro kritérium hodnocení a) vyjmenovat minimálně 2 - maximálně 4 pracovní operace používané při úpravě vzhledu obuvi ve spodkové obuvnické dílně. Autorizovaná osoba stanoví u odborné kompetence Dokončování obuvi ve spodkové obuvnické dílně pro kritérium hodnocení a) vyjmenovat minimálně 2 - maximálně 4 pracovní operace používané při dokončování obuvi ve spodkové obuvnické dílně.

 

Autorizovaná osoba zadá u odborných kompetencí Příprava obuvnických kopyt, svršků, komponentů a polotovarů pro výrobu obuvi ve spodkové obuvnické dílně pro kritéria hodnocení a), b), c), d); Vyztužování a předtvarování svršku obuvi ve spodkové obuvnické dílně pro kritéria hodnocení a), b); Napínání svršku obuvi na obuvnická kopyta pro kritéria hodnocení a), b), c); Spojování spodkových obuvnických součástí se svrškem obuvi napnutém na obuvnickém kopytě pro kritéria hodnocení b), d), e), f); Úprava vzhledu obuvi ve spodkové obuvnické dílně pro kritéria hodnocení b), c); Dokončování obuvi ve spodkové obuvnické dílně pro kritéria hodnocení b), c), d), e) vykonání pracovních činností minimálně na 1 páru - maximálně na 3 párech rozpracované nebo hotové obuvi v návaznosti na ověřované odborné kompetence a podle konkrétní technologie výroby obuvi ve spodkové obuvnické dílně v místě konání zkoušky.

 

Uchazeč si zajistí pracovní oblečení a pracovní obuv dle požadavků BOZP pracoviště, na kterém se realizuje zkouška.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Střední škola obchodně technická, s. r. o., Zlín

Opravna obuvi a kožené galanterie, Trnava