Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Doprava a spoje
Platnost standardu: Od 7.10.2020 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v provozních předpisech a poštovních podmínkách včetně znalosti BOZP

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v poštovních podmínkách Praktické předvedení
b Vyhledat pracovní postupy v provozních předpisech Praktické předvedení
c Popsat základní technologický postup zpracování poštovní zásilky Ústní ověření
d Orientovat se v předpisech BOZP a PO a jejich dodržování na pracovišti Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Administrativní a personální vedení podřízených pracovníků na poště

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v základních ustanoveních zákoníku práce, občanského zákoníku a souvisejících vládních nařízeních (vysvětlit principy plánování směn, vykazování pracovní doby, odměňování a hodnocení zaměstnanců) Ústní ověření
b Vysvětlit základní pravidla pro školení zaměstnanců v oblasti BOZP a PO Ústní ověření
c Popsat základní kritéria domácího a bezpečnostního řádu poštovní provozovny Ústní ověření
d Popsat způsob seznámení pracovníků se směrnicemi, provozními předpisy a zabezpečením jejich dodržování včetně evidence Ústní ověření
e Vyjmenovat a charakterizovat druhy pracovněprávních vztahů včetně způsobů jejich sjednání a ukončení Ústní ověření
f Popsat zařazení nově nastupujícího zaměstnance do adaptačního procesu včetně jeho průběhu a vyhodnocení Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Kontrola a zajištění dodržování technologických postupů pošty

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat kontrolní činnost dodržování technologických postupů v podací službě Ústní ověření
b Popsat kontrolní činnost dodržování technologických postupů v dodací a poukázkové službě Ústní ověření
c Popsat kontrolní činnost dodržování technologických postupů v důchodové službě Ústní ověření
d Popsat způsob seznámení pracovníků s nedostatky zjištěnými při kontrolní činnosti včetně evidence a zajištění dodržování technologických postupů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vyřizování stížností a reklamací služeb poštovního operátora

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat druhy reklamací a vyjmenovat k nim příslušné reklamační lhůty Ústní ověření
b Popsat způsob evidence stížností a reklamací klientů Ústní ověření
c Popsat proces vyřizování stížností a reklamací Ústní ověření
d Sepsat zápis o poškození zásilky Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zajištění chodu pokladny pošty

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat organizaci práce v hlavní pokladně pošty Ústní ověření
b Popsat postup při zjištění pokladních přebytků a schodků a způsob jejich úhrady Ústní ověření
c Vyhotovit objednávku cenin Praktické předvedení
d Popsat hospodaření s ceninami Ústní ověření
e Zajistit prodej cenin a kolků a výměnu cenin oprávněným prodavačům Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokladní činnost na poště

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést účetní uzávěrku dne a vyhotovit podklady pro pokladní výkaz Praktické předvedení
b Zpracovat bankovky na odvod finančních hotovosti v souladu s provozními předpisy poštovního operátora Praktické předvedení
c Zaevidovat ceniny v inventárním systému Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Manipulace s penězi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhotovit žádost o příděl finanční hotovosti Praktické předvedení
b Převzít a stvrdit finanční hotovost Praktické předvedení
c Najít a popsat základní ochranné prvky bankovek, rozeznat oběhem opotřebované, běžně poškozené a nestandardně poškozené bankovky a mince Praktické předvedení a ústní ověření
d Vysvětlit postup při zjištění padělaných bankovek a mincí Ústní ověření
e Popsat postup při zjištění pokladních přebytků a schodků na přepážce Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Přijímání a vydávání listovních a balíkových zásilek klientům

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Přijmout listovní a balíkovou zásilku od klientů Praktické předvedení
b Stanovit cenu za službu Praktické předvedení
c Vydat listovní a balíkovou zásilku Praktické předvedení
Je třeba splint všechna kritéria.
4

Přijímání a vyplácení poštovních poukázek, platebních dokladů a důchodů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Přijmout poštovní poukázku, doklad SIPO Praktické předvedení
b Vyplatit poštovní poukázku, důchod přesně podle technologických postupů Praktické předvedení a ústní ověření
c Ověřit a provést identifikaci, kontrolu klienta podle zákona č. 253/2008 Sb., v platném znění pozdějších právních předpisů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Uzavření pracoviště (vyúčtování poštovních zásilek, finančních hotovostí)

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhotovit předávací doklad zásilek a předat zásilky s dokladem přebírajícímu pracovníkovi Praktické předvedení
b Vyúčtovat a zpracovat nevydané zásilky Praktické předvedení
c Provést uzávěrku přepážky Praktické předvedení
d Odvést finanční hotovost do pokladny Praktické předvedení
e Zpracovat přijaté žádosti o změnu způsobu dodání zásilek Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž autorizovaná osoba vyhotoví a uchazeč podepíše písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Uchazeč musí být prokazatelně seznámen s legislativními a provozně obchodními povinnostmi a odpovědností v souvislosti s jeho pohybem v prostorách poskytovatele poštovních služeb (poštovní tajemství, obchodní tajemství, odpovědnost za svěřené prostředky a zásilky).

 

Autorizovaná osoba je povinna do ověřování zařadit simulaci procesu zpracování celkem dvaceti fiktivních poštovních zásilek a důchodů, včetně zásilek s nepravidelnostmi, nebo jejich fotokopií. Autorizovaná osoba je povinna do ověřování zařadit simulaci procesu přijetí reklamace nedodané zásilky, poštovní poukázky (peněžní částky), zásilky poškozené, s úbytkem obsahu. Autorizovaná osoba musí mít připravenou sadu min. 10 modelových situací, prostřednictvím nichž bude ověřovat následující kriteria:

  • a), d) u kompetence "Administrativní a personální vedení podřízených pracovníků"
  • b), c), d) u kompetence "Přijímání reklamací"
  • a), b), c) u kompetence "Orientace v provozních předpisech a poštovních podmínkách" včetně znalosti BOZP.

 

Pro ověření následujících kritérií musí autorizovaná osoba použít figuranta:

  • b) a c) u kompetence "Manipulace s penězi"
  • všechna kriteria u kompetence " Přijímání a vyplácení poštovních poukázek, platebních dokladů a důchodů"

Figurant může být i člen zkušební komise.

 

Z předem připravených sad modelových situací bude jedna vybrána a zadána v místě konání zkoušky.

Při ověřování splnění všech kritérií je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a k dodržování poštovních předpisů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro dopravu, logistiku, poštovní a doručovací služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Česká pošta, s. p.