Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo kultury
Skupina oborů: Umění a užité umění
Platnost standardu: Od 12.10.2021 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 6

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace na trhu vývoje videoher

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a vysvětlit základní milníky v historii herního vývoje videoher Ústní ověření
b Popsat a vysvětlit tři herní žánry videoher a ke každému z nich uvést příklad jedné videohry Ústní ověření
c Vyjmenovat a charakterizovat současné platformy a jejich distribuční kanály, srovnat jejich rozdíly Ústní ověření
d Popsat obchodní modely využívané na trhu videoher, určit rozdíly mezi nimi a tyto charakterizovat Ústní ověření
e Vysvětlit a charakterizovat pracovní pozice podílející se na vývoji videoher, popsat jejich činnosti a odpovědnost Ústní ověření
f Popsat herní enginy a softwarové nástroje, vysvětlit důvody a způsoby jejich využití v rámci produkce videoher Ústní ověření
g Charakterizovat a vysvětlit tři základní způsoby financování vývoje videoher Ústní ověření
h Vyjmenovat významné oborové akce ve světě a charakterizovat jejich zaměření Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Sestavování producentského záměru vývoje videohry

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit vhodnost námětu k vývoji videohry podle zadání autorizované osoby na konkrétní platformě Ústní ověření
b Na základě námětu podle zadání autorizované osoby navrhnout monetizační (obchodní) model a určit cílovém publikum Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat základní právní aspekty vývoje zvolené hry (autorské právo, licence, pracovní právo) Ústní ověření
d Identifikovat a vysvětlit rizika vývoje zvolené hry Ústní ověření
e Navrhnout rámcový produkční plán jednotlivých fází vývoje zvolené videohry a jejich výstupů Praktické předvedení a ústní ověření
f Navrhnout klíčová výkonnostní kritéria (KPI) a obchodní potenciál a unikátní prodejní aspekty (unique selling points) zvolené videohry Praktické předvedení a ústní ověření
g Sestavit odhad prodejů srovnáním s jinými videohrami s podobným rozpočtem Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Řízení předprodukce vývoje videohry

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit účel tvorby prototypu vybrané videohry podle zadání autorizované osoby, specifikovat cíle (kritéria hodnocení) prototypu z hlediska budoucí produkce a definovat jeho základní klíčové vlastnosti (key features) Ústní ověření
b Navrhnout a vysvětlit personální zajištění prototypu zvolené videohry Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit způsob práce klíčových tvůrčích a technických pracovníků při tvorbě prototypu zvolené videohry Ústní ověření
d Navrhnout rozpočet a harmonogram prototypu zvolené videohry Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Řízení produkce videohry

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat assets a features využitelné ve hře zvolené podle zadání autorizované osoby Ústní ověření
b Navrhnout složení a hierarchii realizačního týmu (ve vztahu k vybranému praktickému příkladu videohry zvolené dle zadání autorizované osoby) Praktické předvedení a ústní ověření
c Na zvolené videohře posoudit limity a výhody agilního vývoje, nutnost iterací a vysvětlit pojmy refaktorizace a optimalizace Praktické předvedení a ústní ověření
d Navrhnout rozpočet a harmonogram produkce zvolené videohry Praktické předvedení a ústní ověření
e Vyjmenovat alespoň 2 příklady interních a externích rizik, která mohou nastat při produkci zvolené videohry, a nastínit zmírnění jejich dopadů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Zpracovávání zadání pro ladění videohry

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsob a průběh testování zvolené videohry Ústní ověření
b Popsat způsob získávání podkladů pro ladění zvolené videohry Ústní ověření
c Zpracovat zadání pro testování zvolené videohry Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat, jak standartně probíhají lokalizace do sekundárních jazyků Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Publikování a distribuce videohry

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vytvořit u zvolené videohry zadání pro marketingovou a PR kampaň s ohledem na různé kultury, světové regiony a platformu Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout způsob uvedení videohry zvolené podle zadání autorizované osoby na trh a její šíření (viz zadání) Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit pojmy Game as a Service, Game as a Product Ústní ověření
d Popsat rozdíl mezi self-publishingem a vydáním přes distributora - výhody, nevýhody, procesy; vybrat ideální způsob pro zvolenou hru Ústní ověření
e Popsat systémy a implementace věkových ratingů (např. ESRB, PEGI, aj.) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž autorizovaná osoba vyhotoví a uchazeč podepíše písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby je oprávněný předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede autorizovaná osoba do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Vysvětlení pojmů pro účely zkoušky:

Herní engine je sada znovupoužitelných softwarových komponent, která soustřeďuje obecné funkce používané v počítačových hrách, díky čemuž dovoluje zrychlit a zlevnit vývoj nových her.

 

Pro ověření kompetence Orientace na trhu vývoje videoher: autorizovaná osoba navrhne 5 konkrétních termínů z oblasti technologií pokrývající oblasti vývoje - žánr, platformy, distribuční kanály a obchodní modely, animace, grafika, programování - herní enginy a softwarové nástroje (např. vysvětlit pojmy mesh, skeletová animace apod.)

 

Pro ověření kompetencí Sestavování producentského záměru vývoje videohry, Řízení předprodukce vývoje videohry, Řízení produkce videohry, Zpracování zadání pro ladění videohry, Publikování a distribuce videohry: pro ověření všech kompetencí obdrží uchazeč bezprostředně před zahájením zkoušky od autorizované osoby zadání pro kritéria s praktickým ověřením, které bude obsahovat výběr ze dvou her (ve variantě - 1x hra typu Free to play, 1x hra Premium). Uchazeč si vybere jednu z těchto dvou variant.

Součástí obsahu zadání bude:

  • popis hry (high level concept, game loop) v rozsahu 1x A4

  • žánr

  • rozpočet

  • délka vývoje (release plan and schedule)

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro kulturu, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Warhorse Studios s. r. o.

GoldKnights

Bohemia Interactive, a. s.

Dreadlocks Ltd.

FAMU Praha

Bohemian Multimedia, spol. s r. o.