Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Povolání: Báňský úpravář
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v předpisech pro odběr vzorků nerostných surovin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stručně vysvětlit, co je obsahem technických norem (ČSN, ISO) řešících problematiku odběru vzorků uhlí Ústní ověření
b Vysvětlit činnost vzorkování uhlí a jeho význam Ústní ověření
c Vysvětlit zásady odběru vzorků uhlí (příprava, vlastní odběr, transport, protokol) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna ktiréria.
3

Provádění odběru vzorků nerostných surovin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat techniky vzorkování (statické - ruční, automatické - mechanické) Ústní ověření
b Vysvětlit druhy vzorků (náhodný, reprezentativní, redukovaný, laboratorní, dílčí, souhrnný) Ústní ověření
c Vyčíst z technické dokumentace prostředky (pomůcky a zařízení) pro odběr vzorků uhlí Praktické předvedení a ústní ověření
d Vysvětlit pracovní postup při odběru vzorku upravovaného nebo těženého uhlí na simulačním programu Praktické předvedení a ústní ověření
e Vysvětlit pojmy vyvážka, navážka, nadsítné a podsítné Ústní ověření
f Provést odběr vzorku upravovaného uhlí dle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
g Vysvětlit pojem dělící poměr Ústní ověření
h Vysvětlit pojem odběrová místa Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Třídění odebraných vzorků nerostných surovin a jejich příprava k laboratornímu zpracování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat metody třídění vzorků uhlí pro laboratorní zpracování a úpravu dodaných vzorků Ústní ověření
b Provést úpravu odebraných vzorků uhlí podle stanoveného standardu Ústní ověření
c Popsat metody zmenšování vzorků uhlí Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržování bezpečnosti práce a provozu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost bezpečnostních pravidel na pracovišti Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyjmenovat osobní ochranné prostředky vzorkaře Ústní ověření
c Prokázat znalost postupů při poskytování první pomoci na pracovišti Ústní ověření
d Vysvětlit postup při zajišťování pracoviště při čištění zařízení, pro zajištění pracoviště proti nežádoucímu uvedení do provozu při odběru vzorků nerostných surovin Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vedení provozní a technické dokumentace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat dokumentaci k odběru vzorků uhlí (identifikace vzorků - technika odběru, popis vzorku, místo odběru, datum odběru) Ústní ověření
b Vyplnit protokol (průvodku) o odběru vzorků uhlí Praktické předvedení
c Provést značení, balení a odesílání vzorků uhlí dle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést zápis o odběru vzorků uhlí do provozního dokumentu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Upřesnění pokynů ke zkoušce

  • Kompetence Provádění odběru vzorků, kritéria c), d), f) budou ověřována za využití: technické dokumentace k zařízení pro odběry vzorků uhlí, simulačního programu pro odběr vzorků uhlí, nádoby na odběr vzorků - vzorkovnice, pomůcek na manuální odběr vzorků - lopatky, sondy, nádoby, trubice.

  • Kompetence Třídění odebraných vzorků a jejich příprava k laboratornímu zpracování, kritérium b) bude ověřováno za využití mlýnku na uhlí, poloautomatické brusky a leštičky pro přípravu zrnových nábrusů.

  • Kompetence Dodržování bezpečnosti práce a provozu, kritérium a) bude ověřováno s využitím osobních ochranných pracovních pomůcek. Pro kritérium c) připraví autorizovaná osoba sadu 5 modelových situací stavů, při kterých je potřeba poskytnout na pracovišti vzorkaře uhlí první pomoc. Uchazeč si vylosuje jednu modelovou situaci a prokáže znalost postupů při poskytování první pomoci.

  • Kompetence Vedení provozní a technické dokumentace, kritérium c): Autorizovaná osoba připraví sadu 5 zadání, z nichž každé zahrnuje řešení provozní i technické dokumentace. Uchazeč si vylosuje jedno zadání.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro těžbu a úpravu nerostných surovin, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Geotechnika a báňské inženýrství

Těžební unie

VŠB-TU Ostrava

Sokolovská uhelná, a. s.