Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie
Povolání: Obalový technik
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Provádění analýz stávajících obalů a balicích technologií

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit typy obalů u minimálně tří předložených vzorků obalů a popsat základní sortiment výroby obalů Praktické předvedení a ústní ověření
b Stanovit klíčové faktory ovlivňující kvalitu jednotlivých typů obalových materiálů a definovat základní kvalitativní zkoušky Ústní ověření
c Vyjmenovat minimálně tři stávající balicí technologie a používané obalové prostředky Ústní ověření
d Charakterizovat bezpečnostní specifika při balení nebezpečných chemických látek a nakládání s nimi Ústní ověření
e Popsat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, požární prevence a ochrany životního prostředí v obalové technice Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Sledování stavu a vývoje balicích technologií, balicí techniky a obalů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit vliv obalových materiálů a technologií na životní prostředí a zdraví spotřebitele Ústní ověření
b Vysvětlit možnosti využití obalů v rámci elektronického obchodování Ústní ověření
c Na základě informací z různých zdrojů (internet, tisk, vzdělávání, odborné veletrhy) porovnat nabídku nových obalových materiálů, obalů a balicích technologií Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Samostatné navrhování inovací obalů a balicích technologií

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit výhody a nevýhody obdobných nebo alternativních řešení obalů a balicích technologií, včetně konkurenčních Ústní ověření
b Navrhnout inovaci obalu s pomocí optimalizace materiálové spotřeby, inovace konstrukce, energetických úspor nebo logistických operací v obalové technice Praktické předvedení a ústní ověření
c Posoudit vratnost/nevratnost u minimálně tří předložených vzorků obalů a porovnat vratné a nevratné varianty obalů v návaznosti na logistický řetězec Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Spolupráce s odborníky z oblasti grafiky, logistiky, obchodu a ochranných známek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit základní pojmy v postupech komunikace s dodavateli grafického designu a tisku Ústní ověření
b Popsat základní prostředky využívané v aktivní a pasivní logistice Ústní ověření
c Navrhnout správné ložení na paletě a ve skladu pro daný typ obalu podle zadání Praktické předvedení
d Definovat optimální prostředí při příjmu, skladování a expedici balených produktů Ústní ověření
e Popsat základní funkce ochranných známek, definovat požadavky zápisu ochranné známky do rejstříku a uvést práva a povinnosti majitele ochranné známky Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Stanovování podmínek pro výběr dodavatelů obalů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní kritéria ověřující dlouhodobou a okamžitou způsobilost obalů a výběr jejich dodavatelů na základě výsledků z auditu, referencí či porovnání s konkurencí Ústní ověření
b Stanovit kritéria pro volbu hodnocení a výběru dodavatele obalů podle jeho schopnosti dodávat obaly v souladu s požadavky organizace Ústní ověření
c Vysvětlit základní principy systému jakosti a kvality obalů Ústní ověření
d Navrhnout základní ekonomické, technické a hygienické požadavky a požadavky na systémy environmentálního managementu (EMS) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Stanovování požadavků na technické a výtvarné vlastnosti obalu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Specifikovat typ baleného produktu z hlediska jeho základních vlastností, technologie balení a souvisejících logistických operací Ústní ověření
b Stanovit požadavky na technické, informativní a marketingové vlastnosti obalu Ústní ověření
c Vyhledat a interpretovat informace ve výrobně technické dokumentaci Praktické předvedení a ústní ověření
d Uvést základní povinné i nepovinné údaje na obalu a určit základní logistické piktogramy a značky podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zabezpečování kontrol jakosti a technických zkoušek obalů a balicích technologií

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat postup při zajištění technických zkoušek obalových prostředků a balených produktů a uvést typy zkoušek, státních zkušeben a jimi nabízené služby Ústní ověření
b Navrhnout postup zajištění kontroly kvality obalů podle stanoveného harmonogramu v souladu s výrobní praxí Ústní ověření
c Vybrat z obalových environmentálních a hygienických předpisů a požadavků kladených na různé typy balených produktů základní legislativní požadavky na obal podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
d Vysvětlit postup řešení nestandardní situace při nesprávném skladování obalů, změně vlhkosti prostředí a technologicky nezaviněných ztrátách Ústní ověření
e Sepsat reklamaci dodavateli na základě předloženého vzorku obalu, který kvalitativně neodpovídá parametrům objednávky, a to podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zajišťování dodávek obalů a jejich doprovodné dokumentace (např. informačních letáků apod.)

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vytvořit objednávku na dodávku obalů podle zadání Praktické předvedení
b Vysvětlit princip identifikačních kódů na obalech, systému značících prvků, průmyslového značení produktů a identifikace na základě rádiové frekvence (tzv. RFID – Radio Frequency Identification) Ústní ověření
c Na předloženém vzorku obalu s identifikačním kódem, resp. značícími prvky, určit význam písemného a číselného kódu, resp. význam značících prvků podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
d Vysvětlit systémy pro elektronické zpracování evidence baleného produktu Ústní ověření
e V souvislosti s dodávkou obalů popsat práci s doprovodnou dokumentací, fakturami, dodacími listy a informačními letáky Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zajišťování dokumentace obalů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Na základě požadavků zadavatele vyplnit dodací list pro příjem obalů Praktické předvedení
b Zanést stanovené balicí materiály a obaly do interního informačního systému Praktické předvedení
c Popsat úkony související s dodávkou obalů, obalových materiálů, včetně příslušných certifikátů a prohlášení shody (tj. splnění podmínek uvedení obalu na trh) Ústní ověření
d Popsat základní formuláře k evidenci a výkazu dat pro evidenci množství a vlastností obalů uvedených na trh nebo do oběhu a pro evidenci množství zpětně odebraných obalů a způsobu, jak s nimi bylo naloženo Praktické předvedení
e Vysvětlit označování vratných zálohovaných obalů v souladu s platnou legislativou Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zajišťování vedení evidence obalů a obalových odpadů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit a popsat typy podkladů pro evidenci obalů a obalových odpadů podle environmentální legislativy Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést inventuru stávajících obalových prostředků podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit základní činnosti v oblasti plánování podnikových zdrojů (tzv. ERP — Enterprise Resource Planning) Ústní ověření
d Uvést minimálně tři zásady průběžné evidence odpadů podle platné legislativy Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž autorizovaná osoba vyhotoví a uchazeč podepíše písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP -

https://nsp.cz/jednotka-prace/obalovy-technik#zdravotni-zpusobilost).

 

Uchazeči jsou autorizovanou osobou, resp. autorizovaným zástupcem autorizované osoby předány veškeré materiály podle zadání (výrobní podklady, vzorky materiálů).

 

Zkouška se skládá z ústní části a praktické části, přičemž ústní ověření doplňuje i část praktickou. V rámci ústního ověření přidělí autorizovaná osoba uchazeči pro ověření každé kompetence vždy po dvou otázkách.

 

Upřesnění kompetence m16.D.7476, kritérium ad a):

Základní pojmy v postupech komunikace s dodavateli grafického designu a tisku jsou: předloha, grafický formát, velikost souboru, rozlišení, CMYK, RGB, přímé barvy, náhled, nátisk, konvenční a digitální tisk.

Upřesnění kompetence m16.C.2474, kritérium ad b):

Vstup do interního informačního systému probíhá přes internet.

 

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

 1. Střední vzdělání s maturitní zkouškou ve strojním nebo polygrafickém oboru vzdělání a alespoň 5 let odborné praxe v pozici, která obsahuje uvedené odborné kompetence v oblasti obalové techniky, nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti polygrafie.
 2. Vyšší odborné vzdělání ve strojním nebo polygrafickém oboru vzdělání a alespoň 5 let odborné praxe v pozici, která obsahuje uvedené odborné kompetence v oblasti obalové techniky, nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti polygrafie.
 3. Vysokoškolské vzdělání ve studijním programu Strojní inženýrství nebo Polygrafie nebo ve studijním programu, jehož součástí je výuka obalové techniky nebo polygrafie, a alespoň 5 let odborné praxe v provozu nebo na úseku zahrnujícím pracoviště s činnostmi v oblasti obalové techniky nebo ve funkci učitele odborných předmětů v oblasti strojírenství nebo polygrafie nebo učitele ve studijním programu se zaměřením na strojírenství nebo polygrafii nebo ve znalecké činnosti zaměřené na obaly.

 

Další požadavky:

 • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Pro řádný výkon zkoušky je třeba mít k dispozici:

 • prostory s technickým vybavením a sociálním zařízením vyhovujícím hygienickým standardům pro výukové prostory
 • legislativní materiály v elektronické či tištěné podobě:

- aktuální znění zákona č. 477/2001 Sb., (zákon o obalech)

- aktuální znění zákona č. 185/2001 Sb., (zákon o odpadech)

- Prováděcí vyhláška MZ ČR č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy

- Vyhláška č. 383/2001 Sb., která stanovuje prováděcí předpis způsobu vedení evidence a podrobnosti nakládání s odpady

 • počítač PC vybavený monitorem a textovým editorem, s připojením na internet
 • materiálové vzorky v podobě různých typů lepenek a plastových pěn v min. počtu 3 ks, v závislosti na zadání
 • materiálové vzorky v podobě různých typů obalů v min. počtu 3 ks, z toho min. 1 ks včetně identifikačního kódu, resp. značících prvků, v závislosti na typu zadání
 • kvalitativně nevyhovující vzorek obalu určený k reklamaci, včetně doplňujících informací o obalu
 • doprovodná dokumentace zahrnující příklady faktur, dodacích listů a informačních letáků v min. počtu 2 ks z každého druhu, v závislosti na zadání
 • dokumentace k evidenci obalů - dodací listy pro příjem, výkazové listy pro evidenci, příklady vyplněných „Prohlášení o shodě“, v min. počtu 2 ks z každého druhu, v závislosti na zadání
 • sešitový blok na poznámky
 • grafické znázornění piktogramů používaných v logistice k označování přepravních obalů, v min. počtu 5 ks.

 

Autorizovaná osoba připraví návazně na kritéria hodnocení, kde je požadováno praktické předvedení, potřebné podklady, tj. zadání různých zakázek, vzorky pro posuzování, zadání různých provozních problémů.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro vykonání zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 45 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přípravu a přestávky) je 5 až 7 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro polygrafii, média a informační služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Ing. Jana Žižková, nezávislý obalový specialista, OSVČ

SERVISBAL OBALY s. r. o., Dobruška

CZECH AND SLOVAK PACKAGING ASSOCIATION SYBA z. s., Praha 2

VOŠ grafická a SPŠ grafická, Praha 1