Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Skupina oborů: Tělesná kultura, tělovýchova a sport
Platnost standardu: Od 11.2.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v základech somatologie a kineziologie

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit základní pojmy ze somatologie a kineziologie Ústní ověření
b Prokázat znalost základních anatomický rovin, směrů a pohybů Písemné ověření
c Prokázat znalost základní struktury, tvaru a funkce jednotlivých kostí, kloubů a vazů Písemné ověření
d Prokázat znalost základních druhů svalové tkáně a vysvětlit základní fyziologii svalové činnosti Písemné ověření
e Prokázat znalost základních svalových skupin, jejich funkce a dělení svalů na fázické a posturální Písemné ověření
f Prokázat znalost základní stavby kardiovaskulárního a respiračního systému Písemné ověření
g Popsat a vysvětlit fyziologii kardiovaskulárního a respiračního systému při zátěži včetně reakce organismu na zátěž Písemné ověření
h Popsat a vysvětlit základní stavbu nervového systému a centrální nervové soustavy Písemné ověření
i Prokázat znalost základních pojmů biomechaniky pohybu Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v základní filozofii parkouru a vývoji parkouru

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zařadit parkour do kontextu světové tělovýchovy a shrnout vývoj české a světové historie parkouru a popsat jednotlivé etapy a milníky Písemné ověření
b Porovnat parkour s blízkými nebo příbuznými sporty Ústní ověření
c Vysvětlit základní filozofii, hodnoty a myšlenková východiska parkouru Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace ve věkových a vývojových specifikách cvičenců

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost rozdílů ve fyziologii cvičenců ve vztahu k věku a dozrávání organismu Písemné ověření
b Prokázat znalost specifik psychického a sociálního vývoje cvičenců školního věku a dospělých Písemné ověření
c Vysvětlit pojmy pohybová dovednost a pohybová schopnost ve vztahu k věkovým specifikům cvičenců a uvést příklady cviků pro rozvoj pohybových schopností v různých věkových kategoriích Ústní ověření
d Vysvětlit rozdíl ve vedení cvičební jednotky s ohledem na věková specifika a úroveň cvičenců Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Poskytování záchrany a dopomoci cvičencům při činnosti instruktora parkouru

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost rozdílů mezi záchranou, sebezáchranou a dopomocí, jejich užití v jednotlivých situacích a zásady jejich provádění Písemné ověření
b Poskytnout metodicky správnou záchranu při základních i pokročilých technikách parkouru Praktické předvedení a ústní ověření
c Poskytnout metodicky správnou dopomoc při základních i pokročilých technikách parkouru Praktické předvedení a ústní ověření
d Vhodně instruovat cvičence o principech sebezáchrany a jednotlivých pádových technikách, vč. demonstrace Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Plánování a sestavení cvičební jednotky parkouru

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost základní struktury cvičební jednotky parkouru a navrhnout, prezentovat a obhájit vhodný obsah cvičební jednotky podle zadaných parametrů Písemné a ústní ověření
b Sestavit a prezentovat plán cvičebních jednotek pro určité časové období Ústní obhajoba přinesené práce
c Sestavit písemnou přípravu na cvičební jednotku zaměřenou na rozvoj určené pohybové schopnosti Ústní obhajoba přinesené práce
d Sestavit písemnou přípravu na cvičební jednotku zaměřenou na kompenzaci a regeneraci určité části těla nebo svalové dysbalance Ústní obhajoba přinesené práce
e Sestavit písemnou přípravu na cvičební jednotku zaměřenou na rozvoj flexiblity a mobility Ústní obhajoba přinesené práce
f Sestavit písemnou přípravu na cvičební jednotku zaměřenou na rozvoj určené parkourové dovednosti Ústní obhajoba přinesené práce
g Sestavit písemnou přípravu na cvičební jednotku zaměřenou na flow a kombinace parkourových technik Ústní obhajoba přinesené práce
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení a organizace cvičební jednotky parkouru

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost základních pojmů spojených s komunikací, psychologií, pedagogikou a didaktikou Písemné ověření
b Popsat a objasnit rozdíly ve vedení a organizaci cvičební jednotky v různém prostředí Ústní ověření
c Vybrat vhodnou formu organizace cvičenců vzhledem k obsahové náplni cvičební jednotky a úrovni cvičenců Praktické předvedení
d Uplatnit základní pedagogické a didaktické zásady při vedení cvičební jednotky parkouru Praktické předvedení
e Vést cvičební jednotku pomocí dostatečné, srozumitelné verbální i neverbální komunikace vzhledem ke specifikám cvičenců a použít adekvátní řídící styly Praktické předvedení
f Předvést vedení ukázkové cvičební jednotky Praktické předvedení
g Předvést a vysvětlit metodiku nácviku určených parkourových dovedností se zřetelem na věková a vývojová specifika cvičence Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Uplatnění zdravotně-kompenzačních cvičení ve cvičební jednotce parkouru

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost cílů a zaměření zdravotně-kompenzačních cvičení ve cvičební jednotce parkouru Písemné ověření
b Popsat správné držení těla u pohybů používaných v parkouru a uvést nejčastější odchylky od normy Ústní ověření
c Předvést minimálně pět zdravotně-kompenzačních cviků a vysvětlit jejich techniku provedení Praktické předvedení a ústní ověření
d Prokázat znalost biologických prostředků regenerace, jejich účinků a využití ke kompenzaci tělesné zátěže Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Prokázání kondiční způsobilosti pro činnost instruktora parkouru

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Během dvou pokusů provést určené dovednosti, které předepsali zkoušející Praktické předvedení
b Absolvovat překážkovou dráhu za využití flow Praktické předvedení
c Skočit odrazem snožmo z místa alespoň na vzdálenost 220 cm s bezpečným doskokem Praktické předvedení
d Provést bez přerušení 2x parkourový výlez na zdi z pozice catleap do vzporu a zpět do pozice catleap Praktické předvedení
e Provést na hrazdě souvisle za sebou bez přerušení ze svisu 2x výmyk do vzporu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zajištění bezpečnosti a prevence úrazů při práci instruktora parkouru

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost legislativních základů práce instruktora parkouru Písemné ověření
b Vysvětlit pojem dohled nad nezletilými cvičenci v průběhu sportovních aktivit Písemné ověření
c Orientovat se v teorii řízení rizik při parkourových aktivitách Písemné ověření
d Prokázat znalost zásad bezpečnosti a prevence úrazů při práci instruktora parkouru Praktické předvedení a ústní ověření
e Vyhodnocovat rizika při práci instruktora parkouru a vhodně na ně reagovat Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Poskytování první pomoci při lekcích skupinového cvičení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhodnotit rychle nenadálou situaci, určit druh a rozsah poranění či poškození a navrhnout způsoby řešení Praktické předvedení
b Předvést správnou podobu rozhovoru při volání na záchranný systém Praktické předvedení
c Předvést a objasnit správný postup při neodkladné resuscitaci u dítěte a dospělého Praktické předvedení a ústní ověření
d Předvést a vysvětlit správný postup poskytnutí první pomoci při život ohrožujících stavech Praktické předvedení a ústní ověření
e Předvést a vysvětlit správný postup poskytnutí první pomoci při nejčastějších úrazech Praktické předvedení a ústní ověření
f Vyjmenovat nezbytný obsah lékárničky Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž autorizovaná osoba vyhotoví a uchazeč podepíše písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby je oprávněný předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede autorizovaná osoba do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 391/2013 Sb. (§ 7).

Uchazeč si s sebou ke zkoušce přinese:

 1. Vhodný cvičební oděv a obuv

 2. Psací potřeby

 3. Písemně zpracovaný tematický plán cvičebních jednotek (ověřováno v rámci Plánování a sestavení cvičební jednotky parkouru, kritérium b)), který zadá autorizovaná osoba nejpozději dva měsíce před termínem zkoušky

 4. Písemně zpracované přípravy na pět cvičebních jednotek (ověřováno v rámci Plánování a sestavení cvičební jednotky parkouru, kritéria c)–g)), který zadá autorizovaná osoba nejpozději dva měsíce před termínem zkoušky

Autorizovaná osoba zajistí min. 4 cvičence pro modelové řízení cvičební jednotky a dále jednoho cvičence (např. další účastník zkoušky) pro ukázku metodiky nácviku určené parkourové dovednosti.

Zkouška se skládá z písemného testu, ústního přezkoušení a praktické části (poskytnutí první pomoci, ověření kondiční způsobilosti, vedení ukázkové cvičební jednotky, ukázky zdravotně-kompenzačního cvičení, ukázky metodiky nácviku určené parkourové dovednosti, ukázky dopomoci a záchrany při cvičení).

Kompetence Orientace v základech somatologie a kineziologie

Kritérium a) bude ověřeno ústní zkouškou, před kterou si uchazeč vylosuje jedno z uvedených témat: 

 • Role TV a sportu při formování zdravého životního způsobu a uplatnění v rámci prevence civilizačních chorob, zdravotně orientovaná zdatnost

 • Tělesné a psychické zatížení v cvičební jednotce

 • Zatížení, zatěžování a efekty sportovního tréninku

 • Vysvětlit pojmy talent, vloha, trénovanost, zdatnost, somatotyp, výkon a výkonnost

 • Hluboký stabilizační systém páteře a stabilizační funkce bránice 

 • Principy a zákonitosti motorického vývoje

 • Energetické zdroje v průběhu zátěže

 • Pohyblivost, rozvoj a diagnostika, hyper a hypomobilita

 • Pitný režim a výživa ve sportu

 • Fyziologické zásady výcviku pro předškolní děti, žactvo, dorost, dospělé a starší cvičence

 • Regulace aktuálních psychických a fyzických stavů při sportovní činnosti

Kritéria b)–i) budou ověřena písemným testem s uzavřenými otázkami s výběrem odpovědi, který připraví autorizovaná osoba. Každé kritérium bude prověřeno min. 2 otázkami.

Kompetence Orientace v základní filozofii parkouru a vývoji parkouru

Kritéria a) a b) budou ověřena písemným testem s uzavřenými otázkami s výběrem odpovědi, který připraví autorizovaná osoba. Každé kritérium bude prověřeno min. 3 otázkami.

Kompetence Orientace ve věkových a vývojových specifikách cvičenců

Kritéria a), b) budou ověřena písemným testem s uzavřenými otázkami s výběrem odpovědi, který připraví autorizovaná osoba. Každé kritérium bude prověřeno min. 3 otázkami.

Kritéria c), d) budou ověřena v ústní části zkoušky; zkoušející zadá uchazeči jednu z následujících věkových kategorií, pro kterou uchazeč uvede příklady: předškolní děti, mladší školní věk, starší školní věk, dorost, mladší dospělost, starší dospělost, rané a pozdní stáří; jednu z následujících pohybových schopností: síla, rychlost, vytrvalost, koordinace, flexibilita a úroveň cvičenců: začátečníci, středně pokročilí, pokročilí. 

Kompetence Poskytování záchrany a dopomoci cvičencům při činnosti instruktora parkouru
Kritérium a) bude ověřeno písemným testem s uzavřenými otázkami s výběrem odpovědi, který připraví autorizovaná osoba. Kritérium bude prověřeno min. 3 otázkami. 

Kritéria b) a c) budou ověřena v rámci praktické části zkoušky – metodika nácviku parkourových dovedností.

Kritérium d) bude ověřeno v rámci praktické části zkoušky v průběhu vedení ukázkové cvičební jednotky.

Kompetence Plánování a sestavení cvičební jednotky parkouru

Kritérium a) bude ověřeno písemným testem s uzavřenými otázkami s výběrem odpovědi, který připraví autorizovaná osoba. Kritérium bude prověřeno min. 5 otázkami. Navržením vhodného obsahu se rozumí schopnost sestavit na základě zadaných parametrů (čas, místo, počet účastníků, cílová skupina, cíl cvičební jednotky) modelovou cvičební jednotku a obhájit ji. Zkoušející zadá parametry před zahájením ústní zkoušky.  

Kritérium b) bude ověřeno:

 • Uchazeč písemně zpracuje tematický plán cvičebních jednotek.

 • Zkoušející zadání poskytne nejpozději dva měsíce před termínem konání zkoušky.   

Práce bude obsahovat:

 • jméno uchazeče

 • specifikace cvičenců podle věku či úrovně (začátečníci, pokročilí, specialisté)

 • uvažovaný cíl plánu v návaznosti na věkovou skupinu a plnění specifických parametrů

 • specifické parametry – zaměření na nácvik a výcvik dovedností, rozvoj rychlostních, silových, vytrvalostních a obratnostních schopností, flexibility, případně na kombinaci schopností a flow

 • délku cvičebních jednotek

Uchazeč práci odevzdá autorizované osobě nejpozději 1 měsíc před dnem konání zkoušky v elektronické podobě (PDF) a 1x v tištěné podobě. Minimální požadovaný rozsah práce je stanoven na 1 normostranu formátu A4. Připravený plán bude uchazečem prezentován v rozsahu 10–15 minut.

 

Kritéria c)–g) budou ověřena:

 • Uchazeč písemně zpracuje písemnou přípravu na cvičební jednotku pro každé jednotlivé kritérium c)–g), v kritériu c) je myšleno pohybovými schopnostmi: rychlost, síla, vytrvalost.

 • Zkoušející zadání poskytne nejpozději dva měsíce před termínem konání zkoušky.

Práce budou obsahovat:

 • jméno a příjmení uchazeče

 • specifikace cvičenců podle věku či úrovně (začátečníci, pokročilí, specialisté)

 • cíl cvičební jednotky

 • délku cvičební jednotky

 • specifické parametry – zaměření na nácvik a výcvik parkourových dovedností, rozvoj rychlostních, silových, vytrvalostních a obratnostních schopností, flexibility, případně na kombinaci schopností a flow

 • popis cvičební jednotky a jejich částí

 • pomůcky potřebné pro realizaci cvičební jednotky

 • délku cvičební jednotky

 • popis organizace cvičební jednotky

Uchazeč odevzdá práci autorizované osobě nejpozději 1 měsíc před dnem konání zkoušky v elektronické podobě (PDF) a 1x v tištěné podobě. Minimální požadovaný rozsah práce (cvičební jednotky) je stanoven na 2 normostrany formátu A4.

Připravenou písemnou přípravu na cvičební jednotku bude uchazeč ústně prezentovat.

Zkoušející zadá jednu vybranou cvičební jednotku z předložených příprav pro následné modelové předvedení uchazečem v rozsahu 45 minut. Uchazeč bude mít k dispozici figuranty v minimálním počtu 4, které zajistí autorizovaná osoba.

Kompetence Vedení a organizace cvičební jednotky parkouru

Kritérium a) bude ověřeno písemným testem s uzavřenými otázkami s výběrem odpovědi, který připraví autorizovaná osoba. Každé kritérium bude prověřeno min. 5 otázkami. Základními pojmy se rozumí: didaktické styly, didaktické formy, organizační formy, osobnost, motivace, základní pedagogické zásady, efektivní komunikace, konflikty, pedagogické styly, řídící styly, přístup instruktora k cvičencům se specifickými potřebami. 

Kritéria b)–g) budou současně ověřena v praktické části zkoušky – praktické předvedení ukázkové cvičební jednotky.

Kompetence Uplatnění zdravotně-kompenzačních cvičení v cvičební jednotce parkouru

Kritéria a) a d) budou ověřena písemným testem s uzavřenými otázkami s výběrem odpovědi, který připraví autorizovaná osoba. Kritérium bude prověřeno min. 3 otázkami. 

Kritérium b) bude uvěřeno v ústní části zkoušky: uchazeče popíše optimální držení těla stoje, chůze, běhu, základních parkourových technik a jejich nejčastější odchylky. Vysvětlí pojmy horní a dolní zkřížený syndrom, vrstvový syndrom a uvede nejčastější svalové dysbalance.

Kritérium c) bude ověřeno v rámci praktické části zkoušky. Zkoušející zadá uchazeči k předvedení cviků jednu z těchto oblastí: uvolňovací cvičení, protahovací cvičení, posilovací cvičení. Uchazeč slovně u každého cviku vysvětlí účel a techniku provedení cviku.

Kompetence Prokázání kondiční způsobilosti pro činnost instruktora parkouru

Kritérium a) bude ověřeno: uchazeč si před zahájením praktické části vylosuje jednu parkourovou dovednost z každé oblasti: 

 1. Běh, pohyby po čtyřech – technika běhu, catwalk popředu, catwalk pozadu, side monkey, ground kong

 2. Rovnováha – stoj na zábradlí podél, stoj na zábradlí napříč, balance, cat balance

 3. Doskoky, kotouly, pády – landing, spider, roll, crane, bounce, back roll

 4. Skoky – precision, running precision, plyo, stride, tic tac

 5. Přeskoky – step vault, speed vault, kong vault, lazy vault, dash vault, kash vault, reverse vault

 6. Spiny – lazy spin, palm spin, wall spin

 7. Salta – základní akrobacie (kotoul vpřed, kotoul vzad, stoj na rukách, hvězda, rondát), front flip, side flip, back flip

 8. Pohyby ve visu – podmet, underbar, laché, v závěsu obrat, výmyk, vzklopka

 9. Lezení – volné lezení, cat leap,  climb up, transfer, running cat leap, pop vault, wall climb

Základní popis technik je uveden např. v publikaci: Hybner, M. Taran, T. Zonyga, T. Parkour a freerunning. Nakladatelství Grada, Praha 2017.

Kritérium b) bude ověřeno: uchazeč absolvuje překážkovou dráhu vymezenou "brankami". Pokus je možné jednou opakovat. Délka překážkové dráhy je minimálně 60 metrů, maximálně 100 metrů. Hodnotí se plynulost pohybu, technika provedení a bezpečnost. Uchazeč musí dráhu absolvovat bez zastavení. V případě využití vnitřní překážkové dráhy lze použít běžné tělocvičné nářadí (dále popsané v materiálně-technickém vybavení), v případě překážkové dráhy v přírodním prostředí lze využít přírodní překážky.

Kritérium c) bude hodnoceno: ze stoje mírně rozkročného, nohy rovnoběžně, provede uchazeč skok daleký odrazem snožmo (povolený je podřep, hmitání a švih paží). Délku skoku měříme od odrazové čáry k místu dotyku bližší paty. Zácvik se neprovádí. Skok se opakuje třikrát, zaznamenává se nejlepší pokus, a to v celých centimetrech. 

Kritérium d) bude hodnoceno: uchazeč provede z výchozí pozice "catleap" (svis s oporou chodidel o překážku) vzepření souruč od vzporu a zpět do výchozí pozice, bez přerušení pohybu, minimální výška překážky (zdi) je 150 cm.


Kritérium e) bude ověřeno na doskočné hrazdě, uchazeč musí bez přerušení provést výmyk 2x za sebou.

Kompetence Zajištění bezpečnosti a prevence úrazů při práci instruktora parkouru

Kritérium a) bude ověřeno písemným testem s uzavřenými otázkami a výběrem odpovědí, který připraví autorizovaná osoba z vybrané oblasti uvedených zákonů a norem (nejedná se o taxativní výčet): zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (§ 2894 - 2971); zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (§ 301); zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník (§ 12, 28 -31, 141 - 148, 158); zákon o specifických zdravotních službách č. 373/2011 Sb., - zdravotní způsobilost ke vzdělávání, tělesné výchově a sportu (§ 51, 52); vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti; vyhláška MZ 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu; metodický pokyn MŠMT k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků a studentů; nařízení vlády č. 101/2005 Sb. Poskytování první pomoci a doporučený obsah lékárničky. Kritérium bude prověřeno min. 3 otázkami.

Kritéria b), c) budou ověřena písemným testem s uzavřenými otázkami s výběrem odpovědi, který připraví autorizovaná osoba. Každé kritérium bude prověřeno min. 3 otázkami. Otázky budou zaměřeny zejména na oblasti: základní pravidla bezpečnosti a ochrana zdraví při práci instruktora, postup při úrazech, mimořádné události, pravidla bezpečnosti při cvičení a ostatních akcích, pravidla bezpečnosti zejména při akcích mimo pravidelná cvičení, chování a činnost instruktora v tísňových situacích,

Kritérium d) a e) bude ověřeno v rámci praktické zkoušky – vedení cvičební jednotky parkouru. 

Kompetence Poskytování první pomoci při lekcích skupinového cvičení

Kritérium a), b), d) bude ověřeno na modelové situaci, kterou si vylosuje účastník. Jedná se o tyto modelové situace: bezvědomí, neodkladná resuscitace, masivní krvácení, poranění hlavy s otřesem mozku, poranění páteře a míchy, poranění hrudníku, poranění břicha, šok, dušení (uzávěr dýchacích cest cizím tělesem), astmatický záchvat, epileptický záchvat. Autorizovaná osoba připraví jednoho figuranta, který bude simulovat modelové poranění. Hodnotí se vyhodnocení situace a správný postup poskytnutí první pomoci. V rámci modelové situace uvede účastník nezbytný obsah lékárničky (kritérium f)).

Kritérium c) bude ověřeno samostatně s využitím resuscitační figuríny dospělého a dítěte.

Kritérium e) bude ověřeno na modelovém příkladu, který zadá autorizovaná osoba. Autorizovaná osoba připraví soubor modelových příkladů nejčastějších poranění: popálení, krvácení, svalové poranění, zlomenina dlouhé kosti, zlomenina krátké kosti, pohmoždění kloubu. Autorizovaná osoba připraví jednoho figuranta, který bude simulovat modelové poranění. Hodnotí se vyhodnocení situace a správný postup poskytnutí první pomoci. 

Autorizovaná osoba si připraví soubor otázek pro ústní i písemné ověření teoretických znalostí uchazeče.

U kritérií, pro která bude ústní ověřování probíhat formou losování otázek, je nutné dodržet následující pravidla:

Pravidla pro aplikaci ústního ověřování formou vylosovaných otázek

Soubor otázek pro ústní ověřování stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí losovaných otázek, musí být splněné následující dvě podmínky:

A. Pro celkový soubor otázek:

Každé kritérium je zohledněno v několika otázkách.

B. Pro soubor vylosovaných otázek konkrétního uchazeče:

Každý uchazeč musí mít v souboru svých vylosovaných otázek zohledněno alespoň jednou každé kritérium (myslí se kritérium, u něhož jsou losované otázky způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit).

 

U kritérií, pro která bude písemné ověřování uskutečněné formou testu, je nutné dodržet následující pravidla:

 

Pravidla pro aplikaci písemných testů jako způsobu ověřování:

Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnotícího standardu. Musí splňovat následující pravidla:

A. Testy pro jednotlivé uchazeče musí být generovány z dostatečně velkého souboru otázek, aby bylo umožněno řádově několik desítek různě sestavených testů.

B. Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí testů, musí být splněné následující podmínky:

B1. Pro celkový soubor otázek, z něhož se generují jednotlivé testy:

Pro každé kritérium existuje nejméně 10 otázek.

B2. Pro jednotlivé vygenerované testy:

Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium (u něhož je test způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit) stanovený minimální počet otázek.

B3. Pro úspěšné splnění požadavků testu:

Za úspěšné splnění testu se považuje 80 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 60 % otázek.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro osobní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Česká obec sokolská

ADD Lead, z. s.

Česká asociace parkouru, z. s.

In Motion Academy, s. r. o.