Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Platnost standardu: Od 18.8.2021 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Vizualizace - převedení výkresu a dokumentace do 3D

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst výkresovou dokumentaci a související dokumentaci k danému výrobku Praktické předvedení
b Vytvořit skici a výkresy výrobku/modelu ručně a s pomocí PC Praktické předvedení
c Vypočítat plochu a objem výrobku/modelu Praktické předvedení
d Vyhotovit axonometrický výkres výrobku/modelu ručně a s pomocí vizualizačního SW podle zadání Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Příprava a aplikace tiskových materiálů pro 3D tiskárny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat na konkrétních vzorcích rozdíly v používaných tiskových materiálech pro výrobky pro stavby a pro stavební konstrukce Praktické předvedení
b Generovat instrukce pro 3D tiskárnu Praktické předvedení
c Zadat instrukce pro tisk a ukázat obsluhu 3D tiskárny na konkrétním výrobku Praktické předvedení
d Popsat vliv prostředí (vlhkost, teplota atd.) a základních parametrů tisku (rychlost, výška vrstvy, šířka extruze atd.) na kvalitu výsledného výrobku Ústní ověření
e Uvést základní vlastnosti nejčastěji používaných filamentů pro aditivní tisk, výhody a nevýhody, typické použití (PLA, PET,ASA/ABS,Flex, CPE,Nylon, XT,HT, Kompozitní materiály, HIPS,PVA/BVOH,nGEN,PC-ABS,PP,T-Glase) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kontrola technologických postupů a ověření bezpečnostních předpisů pro obsluhu 3D tiskáren

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat základní bezpečnostní předpisy platné ve stavební výrobě, které se vztahují k 3D tisku modelů a výrobků pro stavby. Ústní ověření
b Popsat a předvést úkony kontroly konkrétní 3D tiskárny Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat a vysvětlit na konkrétních příkladech technologické požadavky na materiály, které se použijí pro tisk (požadavky na kvalitu, skladování, dávkování) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Výroba forem technologií 3D tisku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat možnosti využití 3D tiskárny používané pro výrobu forem fasádních prvků a vysvětlit jejich funkci Ústní ověření
b Popsat výrobní postup (technologický sled operací) aditivní výroby forem od převzetí zakázky 3D dat po předání vyrobených výtisků Ústní ověření
c Popsat sled operací od spuštění konkrétní 3D tiskárny a operace po ukončení provozu Ústní ověření
d Stanovit výrobní postup podle konkrétního zadání a simulovat (popsat jednotlivé fáze) výroby Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení technologické dokumentace, archivace, změnové řízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat metodiku vedení a archivace provozní dokumentace výrobků (vstupních datových souborů) a předvést na příkladu Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat možné důvody, obvyklé procesy a důsledky změnového řízení a jeho archivaci Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Řízení kvality výrobku pro stavby a staveb vyráběných aditivní technologií

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat možné vady výrobků vyráběných aditivní technologií Ústní ověření
b Popsat sled činností nutných pro zpracování návrhu k odstranění vady u konkrétního výtisku Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout plán kontrolních činností a zkoušek nutných pro zajištění kvality Praktické předvedení a ústní ověření
d Analyzovat možné příčiny vady u konkrétního výtisku Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Dodržování výrobních technologií při zhotovování staveb a výrobků pro stavby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést platné normy a předpisy, týkající se stavební výroby Ústní ověření
b Uvést základní fyzikální vlastnosti stavebních hmot Ústní ověření
c Vyjmenovat materiály a pomocné materiály, popsat jejich základní vlastnosti a vysvětlit, proč se používají Ústní ověření
d Popsat údržbu, evidenci a způsoby oprav výrobků a uvést, co je jejich životnost Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Správa a údržba 3D tiskárny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést základní nastavení tiskárny před tiskem Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat odstranění běžných problémů při nastavení 3D tiskárny Ústní ověření
c Uvést kroky základní údržby 3D tiskárny Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž autorizovaná osoba vyhotoví a uchazeč podepíše písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby je oprávněný předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede autorizovaná osoba do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Zároveň autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby sdělí a nejpozději spolu s pozvánkou zašle uchazeči informaci o typu a specifikaci 3D tiskárny, na které zkouška proběhne.

U odborných kompetencí vyžadujících kompletní tisk výrobků postačuje provedení dílčích operací podle zadání autorizované osoby. Požadavek na provedení dílčích operací je definován z důvodu časové úspory, protože příprava modelu (z dat 3D scanneru, mračna bodů, modelu z výkresu atd.) a vlastní tisk může trvat řadu hodin. Při tisku na 3D tiskárně půjde o provedení přípravy k tisku a zahájení tisku. Z časových a ekonomických důvodů nebude prováděn celkový tisk modelu nebo stavby.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro stavebnictví, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Materna Alois, prof. Ing. CSc., MBA,

VŠB - TU Ostrava,

ČKAIT,
Sokolská 15, 120 00 Praha 2


Tomáš Majtner, PhDr., Ph.D.,

Svaz podnikatelů ve
stavebnictví ČR,
Národní 10, 110 00
Praha 1
Ředitel Institutu SPS

Radek Hnízdil, Ing., PhD.,

ČKAIT, Sokolská 15,

120 00 Praha 2
Ředitel kanceláře Komory

Apeltauer Tomáš, doc. Mgr.,Ph.D.,
VUT v Brně, Fakulta stavební, Veveří 95,
662 37 Brno
Vedoucí Ústavu automatizace inženýrských úloh a
informatiky