Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zdravotnictví
Skupina oborů: Tělesná kultura, tělovýchova a sport
Platnost standardu: Od 12.10.2021 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve wellness centrech a jejich využití

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést významné momenty v historii lázeňství a wellness služeb Ústní ověření
b Vysvětlit historické kořeny některých dnešních wellness služeb a procedur Ústní ověření
c Popsat specifické prostředí wellness centra Ústní ověření
d Popsat rozdíly mezi jednotlivými typy wellness zařízení a poukázat na jejich specifické výhody a nevýhody Ústní ověření
e Vysvětlit současný vývoj v oboru wellness, vysvětlit pojmy wellness a SPA, znát obsahově definici wellness podle WHO Ústní ověření
f Popsat hledání zdrojů informací pro lepší komunikaci s klientem o odborných otázkách Ústní ověření
g Prokázat znalost základní provozní legislativy ve wellness – zákon o ochraně veřejného zdraví + prováděcí vyhlášky, předpisy BOZP na pracovišti v pracovních i mimopracovních vztazích, provozní a návštěvní řád wellness provozu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v zábalech, koupelích a obkladech používaných ve wellness službách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Specifikovat zábaly, koupele a obklady jako nabízené wellness služby, popsat principy jejich účinků Ústní ověření
b Popsat indikace a kontraindikace zábalů, koupelí a obkladů Ústní ověření
c Vysvětlit propojení dalších nabízených wellness služeb s koupelemi, zábaly a obklady, včetně stanovení správného pořadí procedur Ústní ověření
d Identifikovat, dodržovat a popsat prvky bezpečnosti práce při zábalech, obkladech a koupelích Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat zásady úklidu a sanitace jednotlivých prostor wellness centra a vybavení, včetně nakládání s odpady, a popsat manipulaci s provozním materiálem pro koupele, zábaly a peelingy Ústní ověření
f Popsat a předvést zásady první pomoci při negativních reakcích klienta na prováděnou proceduru Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v anatomii kůže, onemocněních kůže, působení zábalů, koupelí a obkladů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat anatomickou strukturu kůže a její fyziologickou funkci včetně významu pro celé tělo Ústní ověření
b Charakterizovat varovné znaky důležitých patologických onemocnění kůže a popsat další postup pro případ, kdy je klientovi doporučována návštěva odborného lékaře Ústní ověření
c Popsat působení fyzikálních, chemických a mechanických vlivů uplatňujících se při aplikaci zábalů, koupelí a obkladů jako wellness služeb a jejich možné žádoucí i nežádoucí projevy na pokožce po několika hodinách po proceduře Ústní ověření
d Objasnit vývoj v oblasti nových preparátů pro ošetření kůže Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Příprava minerálních a přísadových koupelí ve wellness centrech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní účinky koupelí Ústní ověření
b Popsat aplikaci přírodních minerálních vod a vysvětlit jejich specifické složení, vlastnosti a účinky Ústní ověření
c Vysvětlit účinky tepla a chladu na lidský organismus a popsat bezpečnou aplikaci teplých a studených koupelí Ústní ověření
d Charakterizovat aplikaci různých přísad do koupelí a popsat účinky, indikace i kontraindikace příslušných přísad Ústní ověření
e Předvést přípravu minerálních a přísadových koupelí podle indikací, vysvětlit zvolený typ přísady, teplotu a hygienická režimová opatření Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Provádění zábalů v provozu wellness centra

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat bezpečnou a profesionální aplikaci jednoduchého celotělového zábalu Ústní ověření
b Vysvětlit princip účinku vybraného zábalu a doporučit zábal pro příslušného klienta s ohledem na jeho preferenci či potřebu Ústní ověření
c Bezpečně a profesionálně aplikovat částečný zábal zad, nohou, rukou, tělové masky a peelingu Praktické předvedení a ústní ověření
d Předvést a popsat využití částečného zábalu v kombinaci s další wellness procedurou či službou Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat principy saun a infrakabin a doporučit příslušnou tepelnou proceduru v kombinaci se zábalem, uvést indikace a kontraindikace při použití jednotlivých horkých procedur, tj. sauna, parní kabina, infrakabina Ústní ověření
f Předvést využití pomůcek a popsat účinky částečného zábalu. Ukázat likvidaci a zacházení s odpadem po zábalu v souvislosti s bezpečností práce Praktické předvedení a ústní ověření
g Předvést celkový zábal na tělo s využitím lehátka, popsat postup s využitím hydromasážní suché vany, definovat bezpečnostní prvky při práci Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Komunikace s klientem ve wellness centru

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat postup a princip získání klienta, specifikovat komunikační kanály, osobnost recepčního a pracovníka wellness služeb, předvést komunikaci s potenciálním klientem wellness centra Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat nabídku další služby z nabídky centra, vysvětlit spolupráci v rámci týmu Ústní ověření
c Popsat nabídku programu pro domácí ošetřeni a předvést prodej vhodných přípravků pro domácí režim Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž autorizovaná osoba vyhotoví a uchazeč podepíše písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby je oprávněný předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede autorizovaná osoba do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na příbuznou jednotku práce v NSP: https://www.nsp.cz/jednotka-prace/aromaterapeut).

Autorizovaná osoba poskytne uchazeči všechny pomůcky a vybavení, které jsou nutné k vykonání zkoušky, kromě pomůcek pro předvedení zábalů, které si přinese sám uchazeč, tj.:

 • vlastní ručníky (2 velké a 2 malé)

 • prostěradlo pro položení na lehátko při masážích

 • vhodný pracovní oděv pro provádění praktických činností

 • psací potřeby a papír

 

Praktické předvedení se provádí na figurantovi.

Při zkoušce nelze zkoušet více uchazečů najednou.

U kompetence Provádění zábalů, koupelí a obkladů ve wellness službách, kritérium d) a e) si žadatel na začátku zkoušky pro praktické předvedení vylosuje konkrétní zábal, koupel a obklad (pro každé kritérium jednu). Příprava na tato kritéria je součástí doby na přípravu zkoušky. Zkoušející připraví minimálně 3 varianty na výběr pro každé kritérium a zároveň bude mít pro všechny varianty připravené konkrétní vybavení pro jejich správné provedení.

U kompetence Příprava minerálních a přísadových koupelí ve wellness centrech, kritérium e) žadatel prakticky předvede 2 přípravy minerální nebo přísadové koupele dle ústního zadání zkoušejícího. Zkoušející bude mít připravené konkrétní vybavení pro jejich správné provedení.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 1. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru fyzioterapeut nebo v oboru rehabilitační pracovník nebo v oboru masér rekondiční a sportovní a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti lázeňství a balneologie nebo wellness.

 2. Vyšší odborné vzdělání v oblasti wellness nebo v oboru diplomovaný fyzioterapeut a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti lázeňství a balneologie nebo wellness.

 3. Vysokoškolské vzdělání v oblasti vzdělávání „Tělesná výchova a sport; Kinantropologie“ se zaměřením na wellness nebo v oblasti vzdělávání „Všeobecné a zubní lékařství“ a atestací v oboru rehabilitační a fyzikální medicína nebo v oblasti vzdělávání „Zdravotnické obory“ se zaměřením na přípravu fyzioterapeutů (oblasti vzdělávání stanovené nařízením vlády č. 275/2016 Sb., o oblastech vzdělávání ve vysokém školství) a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti lázeňství a balneologie nebo wellness.

 4. Profesní kvalifikace 74-038-M Pracovník/pracovnice wellness služeb pro zábaly, obklady a koupele a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti lázeňství a balneologie nebo wellness.

 

Další požadavky:

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo zdravotnictví ČR, www.mzcr.cz

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Pro zajištění zkoušky podle tohoto hodnoticího standardu je třeba mít k dispozici provozovnu schválenou příslušnými úřady k provozování masérské rekondiční a regenerační služby nebo provozování zdravotnického zařízení nebo odbornou učebnu pro praktickou výuku, ve které je k dispozici:

 • osvětlení

 • větrání a teplota v místnosti podle platných hygienických norem

 • umyvadlo s tekoucí teplou a studenou vodou

 • sprcha s teplou vodou v rámci schválené provozovny nebo vzdělávacího zařízení

 • šatna a hygienické zázemí (místnost na převlečení, případně může jako šatna sloužit uzamykatelná místnost mimo zkušební místnost, která je oddělená od šatny pro personál). Hygienické zázemí pro uchazeče musí být k dispozici podle provozního řádu provozovny nebo vzdělávacího zařízení

 • vyšetřovací, masérské nebo kosmetické lehátko

 

Další vybavení pro provedení zkoušky:

 • přikrývky

 • fólie

 • štětce

 • krémy

 • lampa pro světelnou terapii

 • peelingový a zábalový přípravek

 • miska na přípravu peelingových a zábalových směsí

 • umyvadlo pro přípravu minerálních a přísadových koupelí

 • teploměr

 • obkladový materiál

 • odpovídající hygienické a čisticí prostředky nutné k zajištění hygieny a sanitace provozu

 • návleky na ruce a nohy

 • Je nutné zajistit přítomnost figuranta.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 20 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přípravu a přestávky) je 3 až 4 hodiny (hodinou se rozumí 60 minut).

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro osobní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r. o.

BUĎFiT, spol. s r. o.

Petra Clinic health s. r. o.