Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zdravotnictví
Skupina oborů: Tělesná kultura, tělovýchova a sport
Platnost standardu: Od 12.10.2021 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve wellness centrech a jejich využití

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést významné momenty v historii lázeňství a wellness služeb Ústní ověření
b Vysvětlit historické kořeny některých dnešních wellness služeb a procedur Ústní ověření
c Popsat specifické prostředí wellness centra Ústní ověření
d Popsat rozdíly mezi jednotlivými typy wellness zařízení a poukázat na jejich specifické výhody a nevýhody Ústní ověření
e Vysvětlit současný vývoj v oboru wellness, vysvětlit pojmy wellness a SPA, znát obsahově definici wellness podle WHO Ústní ověření
f Popsat hledání zdrojů informací pro lepší komunikaci s klientem o odborných otázkách Ústní ověření
g Prokázat znalost základní provozní legislativy ve wellness – zákon o ochraně veřejného zdraví + prováděcí vyhlášky, předpisy BOZP na pracovišti v pracovních i mimopracovních vztazích, provozní a návštěvní řád wellness provozu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v zábalech, koupelích a obkladech používaných ve wellness službách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Specifikovat zábaly, koupele a obklady jako nabízené wellness služby, popsat principy jejich účinků Ústní ověření
b Popsat indikace a kontraindikace zábalů, koupelí a obkladů Ústní ověření
c Vysvětlit propojení dalších nabízených wellness služeb s koupelemi, zábaly a obklady, včetně stanovení správného pořadí procedur Ústní ověření
d Identifikovat, dodržovat a popsat prvky bezpečnosti práce při zábalech, obkladech a koupelích Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat zásady úklidu a sanitace jednotlivých prostor wellness centra a vybavení, včetně nakládání s odpady, a popsat manipulaci s provozním materiálem pro koupele, zábaly a peelingy Ústní ověření
f Popsat a předvést zásady první pomoci při negativních reakcích klienta na prováděnou proceduru Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v anatomii kůže, onemocněních kůže, působení zábalů, koupelí a obkladů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat anatomickou strukturu kůže a její fyziologickou funkci včetně významu pro celé tělo Ústní ověření
b Charakterizovat varovné znaky důležitých patologických onemocnění kůže a popsat další postup pro případ, kdy je klientovi doporučována návštěva odborného lékaře Ústní ověření
c Popsat působení fyzikálních, chemických a mechanických vlivů uplatňujících se při aplikaci zábalů, koupelí a obkladů jako wellness služeb a jejich možné žádoucí i nežádoucí projevy na pokožce po několika hodinách po proceduře Ústní ověření
d Objasnit vývoj v oblasti nových preparátů pro ošetření kůže Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Příprava minerálních a přísadových koupelí ve wellness centrech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní účinky koupelí Ústní ověření
b Popsat aplikaci přírodních minerálních vod a vysvětlit jejich specifické složení, vlastnosti a účinky Ústní ověření
c Vysvětlit účinky tepla a chladu na lidský organismus a popsat bezpečnou aplikaci teplých a studených koupelí Ústní ověření
d Charakterizovat aplikaci různých přísad do koupelí a popsat účinky, indikace i kontraindikace příslušných přísad Ústní ověření
e Předvést přípravu minerálních a přísadových koupelí podle indikací, vysvětlit zvolený typ přísady, teplotu a hygienická režimová opatření Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Provádění zábalů v provozu wellness centra

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat bezpečnou a profesionální aplikaci jednoduchého celotělového zábalu Ústní ověření
b Vysvětlit princip účinku vybraného zábalu a doporučit zábal pro příslušného klienta s ohledem na jeho preferenci či potřebu Ústní ověření
c Bezpečně a profesionálně aplikovat částečný zábal zad, nohou, rukou, tělové masky a peelingu Praktické předvedení a ústní ověření
d Předvést a popsat využití částečného zábalu v kombinaci s další wellness procedurou či službou Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat principy saun a infrakabin a doporučit příslušnou tepelnou proceduru v kombinaci se zábalem, uvést indikace a kontraindikace při použití jednotlivých horkých procedur, tj. sauna, parní kabina, infrakabina Ústní ověření
f Předvést využití pomůcek a popsat účinky částečného zábalu. Ukázat likvidaci a zacházení s odpadem po zábalu v souvislosti s bezpečností práce Praktické předvedení a ústní ověření
g Předvést celkový zábal na tělo s využitím lehátka, popsat postup s využitím hydromasážní suché vany, definovat bezpečnostní prvky při práci Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Komunikace s klientem ve wellness centru

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat postup a princip získání klienta, specifikovat komunikační kanály, osobnost recepčního a pracovníka wellness služeb, předvést komunikaci s potenciálním klientem wellness centra Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat nabídku další služby z nabídky centra, vysvětlit spolupráci v rámci týmu Ústní ověření
c Popsat nabídku programu pro domácí ošetřeni a předvést prodej vhodných přípravků pro domácí režim Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž autorizovaná osoba vyhotoví a uchazeč podepíše písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby je oprávněný předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede autorizovaná osoba do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na příbuznou jednotku práce v NSP: https://www.nsp.cz/jednotka-prace/aromaterapeut).

Autorizovaná osoba poskytne uchazeči všechny pomůcky a vybavení, které jsou nutné k vykonání zkoušky, kromě pomůcek pro předvedení zábalů, které si přinese sám uchazeč, tj.:

  • vlastní ručníky (2 velké a 2 malé)

  • prostěradlo pro položení na lehátko při masážích

  • vhodný pracovní oděv pro provádění praktických činností

  • psací potřeby a papír

 

Praktické předvedení se provádí na figurantovi.

Při zkoušce nelze zkoušet více uchazečů najednou.

U kompetence Provádění zábalů, koupelí a obkladů ve wellness službách, kritérium d) a e) si žadatel na začátku zkoušky pro praktické předvedení vylosuje konkrétní zábal, koupel a obklad (pro každé kritérium jednu). Příprava na tato kritéria je součástí doby na přípravu zkoušky. Zkoušející připraví minimálně 3 varianty na výběr pro každé kritérium a zároveň bude mít pro všechny varianty připravené konkrétní vybavení pro jejich správné provedení.

U kompetence Příprava minerálních a přísadových koupelí ve wellness centrech, kritérium e) žadatel prakticky předvede 2 přípravy minerální nebo přísadové koupele dle ústního zadání zkoušejícího. Zkoušející bude mít připravené konkrétní vybavení pro jejich správné provedení.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro osobní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r. o.

BUĎFiT, spol. s r. o.

Petra Clinic health s. r. o.