Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Umění a užité umění
Povolání: Designer výrobků
Platnost standardu: Od 13.7.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v materiálech a technologiích vhodných pro tvorbu svítidel a světelných předmětů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit možnosti kombinování materiálů při tvorbě svítidel a světelných předmětů; uvést nejoptimálnější varianty kombinací materiálů a nevhodné nebo nedoporučované varianty spojování materiálů; argumenty zdůvodnit Ústní ověření
b Popsat obecná specifika světelných zdrojů a jejich konstrukci; popsat jejich klady a zápory; zdůvodnit použití konkrétního zdroje ve zpracovaném návrhu Ústní ověření
c Vysvětlit pojem světelné znečištění; uvést způsob navrhování světelných předmětů vedoucí k jeho snížení Ústní ověření
d Vyjmenovat zásady BOZP a PO při práci na PC a v ateliéru Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v základních typech osvětlovací techniky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat historii a vývoj svícení v lidské společnosti Ústní ověření
b Vyjmenovat a popsat základní typy osvětlovací techniky Ústní ověření
c Vyjmenovat a popsat základní typy svítidel a světelných objektů podle konstrukce Ústní ověření
d Vyjmenovat a popsat základní typy svítidel a světelných objektů podle materiálu Ústní ověření
e S využitím internetových odkazů představit nové trendy v osvětlování a uvést vývoj světelných zdrojů včetně úspory elektrické energie s ohledem na ekologii Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace ve sklářské technologii

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a specifikovat složení skla a přípravu surovin pro jeho výrobu Ústní ověření
b Popsat druhy skla, uvést jeho vlastnosti a vhodnost použití při výrobě designového skla a světelných předmětů Ústní ověření
c Vysvětlit proces tavení a popsat technologii výroby skla Ústní ověření
d Uvést způsoby výroby skla a skleněných předmětů Ústní ověření
e Uvést způsoby zušlechťování skla a jeho rafinace Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v designu skla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat v základních bodech historii a vývoj sklářství Ústní ověření
b Vyjmenovat a popsat základní typy užitého skla Ústní ověření
c Vyjmenovat a popsat základní výrobní technologie užitého skla Ústní ověření
d Představit nové trendy designu skla a světelných předmětů podle vlastního výběru s využitím internetových odkazů nebo katalogů výtvarného zpracování skla a světelných předmětů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování nových tvarů skla a světelných předmětů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit proces/mechanismus získávání zakázky a uvést proces tvorby designu nových tvarů skla a světelných předmětů Ústní ověření
b Vysvětlit význam tvorby nových tvarů skla a světelných předmětů v designu Ústní ověření
c Orientovat se v základních normách limitujících průmyslový design skla a světelných předmětů Praktické předvedení a ústní ověření
d Uvést a charakterizovat podmínky usměrňující činnost designéra při navrhování nových tvarů skla a světelných předmětů Ústní ověření
e Popsat řízení a koordinaci projektových prací ve spolupráci s konstruktéry, výrobou a se zákazníkem; vysvětlit význam vzájemné komunikace mezi nimi Ústní ověření
f Navrhnout vhodná svítidla a světelné zdroje pro určitá prostředí (modelová situace); vysvětlit odlišnosti a vhodnost použití svítidel a světelných zdrojů pro externí, průmyslové a interiérové použití Praktické předvedení a ústní ověření
g Uvést a vysvětlit, kdy bude v rámci procesu vzniku nového designu do zakázky vstupovat designér Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zpracování návrhu podle modelové zakázky v oblasti designu skla a světelných předmětů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést komunikaci a spolupráci se zákazníkem na modelové zakázce a jejím zpracování Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit principy modelačního a konstrukčního softwaru na PC Praktické předvedení a ústní ověření
c Vytvořit skicu, show drawing, 3D model vlastního návrhu a varianty podle modelové zakázky na základě zadané modelační předlohy Ústní obhajoba přinesené práce
d Připravit podklady dílčích částí návrhu s technickými požadavky pro konstrukci; stanovit požadavky na materiál, upřesnit nároky na výrobu v jednotlivých etapách Praktické předvedení a ústní ověření
e Vytvořit prezentaci celého projektu včetně realizace a navržené ceny Ústní obhajoba přinesené práce
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zpracovávání podkladů pro tvorbu cenových nákladů nově navrženého designu skla a světelných předmětů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit druh kovových a nekovových materiálů na základě předložených vzorků a podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
b Orientovat se ve zbožíznalství, výrobních a kooperačních nákladech a v jejich cenových relacích s využitím ukázkových katalogů z oblasti designu skla a světelných předmětů v tištěné podobě Praktické předvedení a ústní ověření
c Určit a zpracovat náklady pro realizaci předloženého výrobku s uvedením tolerančního koeficientu pro vícenáklady Praktické předvedení a ústní ověření
d Navrhnout a prezentovat možná úsporná řešení a varianty při tvorbě cenových nákladů nově navrženého designu předloženého výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
e Provést porovnání a rešerši vlastního návrhu s podobnými výrobky na trhu; uvést přednosti vlastního návrhu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž autorizovaná osoba vyhotoví a uchazeč podepíše písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby je oprávněný předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede autorizovaná osoba do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/designer-vyrobku).

Ověřováním kritérií hodnocení pro jednotlivé kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti uchazeče vykonávat pracovní činnosti v oblasti navrhování designu skla a světelných předmětů. Ověřování kompetencí bude probíhat v reálném prostředí dílny nebo atelieru designu skla a světelných objektů.

Ověřování podle tohoto standardu by mělo představovat komplex navazujících činností vedoucích k výrobě navrženého díla. Při hodnocení navrženého designu je třeba posuzovat kvalitu a kreativitu a bezpečnost řešení.

Při ústním projevu je třeba sledovat používání odborné terminologie a využívání teoretických znalostí pro řešení úkolů, samostatnost odpovědí, schopnost odpovídat na náhodné a doplňující otázky.

Autorizovaná osoba připraví znění tří modelových zakázek (např. svítidlo, lustr, závěsné dekorativní svítidlo) a předá toto znění uchazeči 30 dní před začátkem konání zkoušky. Uchazeč si vybere jedno z těchto zadání a připraví výtvarný návrh, cenovou kalkulaci, 3D model (rendery a zdrojový soubor) a podklady pro výrobu, které odevzdá nejdéle 7 dní před konáním zkoušky jako prezentaci svého návrhu.

U odborné kompetence Navrhování nových tvarů skla a světelných předmětů pro ověření kritéria f) připraví autorizovaná osoba jednu modelovou situaci (např. návrh svítidla a světelného zdroje pro určitá prostředí - venkovní, průmyslové nebo interiérové použití).

Autorizovaná osoba zadá k ověření odborné kompetence Zpracování návrhu modelové zakázky v oblasti designu skla a světelných předmětů, jednu modelační předlohu pro ověření této kompetence.

Autorizovaná osoba připraví k ověření odborné kompetence Zpracování podkladů pro tvorbu cenových nákladů nově navrženého designu skla a světelných předmětů, kritérium a) ukázky základních vzorků kovových a nekovových materiálů, případně součásti různých výrobků z oblasti designu skla a světelných objektů (v minimálním množství 5-10 kusů); pro kritérium b) ukázkový katalog užitkových a průmyslových výrobků v tištěné podobě.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR sklo, keramiku a zpracování minerálů, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

SUPŠS Kamenický Šenov

Preciosa, a. s.