Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Programátor NC strojů
Platnost standardu: Od 18.8.2021 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování bezpečnosti práce u CNC strojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést a popsat bezpečnostní pravidla při provozu CNC strojů dle ČSN EN ISO 16092 Ústní ověření
b Uvést a dodržovat bezpečnostní pravidla pro obsluhu CNC strojů, správné používání osobních ochranných pracovních prostředků Praktické předvedení a ústní ověření
c Uvést bezpečnostní prvky CNC strojů a vysvětlit jejich funkci Ústní ověření
d Popsat bezpečnost práce před vlastní prací na CNC stroji Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace ve strojírenských normách a v technické dokumentaci CNC strojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat jednotlivé druhy technické dokumentace pro CNC stroje Ústní ověření
b Orientovat se v technických normách, strojnických tabulkách Ústní ověření
c Pracovat v CAD systémech a vytvořit 3D model dílu hranaté a rotační součásti včetně jejich technických výkresů Praktické předvedení
d Orientovat se v rozměrových a geometrických tolerancích, drsnosti povrchu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kriteria.
4

Volba postupu práce a technologických podmínek pro výrobu dílů na CNC stroji

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodné nástroje pro danou technologickou operaci včetně materiálů a způsobů jejich upínání Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit vhodný CNC stroj pro dané operace v závislosti na určené technologii obrábění Praktické předvedení a ústní ověření
c Zvolit vhodné způsoby upínání obrobků na CNC strojích, CNC soustruzích, CNC frézkách Praktické předvedení a ústní ověření
d Zvolit polotovary pro výrobu na CNC strojích, především na CNC soustruzích a CNC frézkách Praktické předvedení a ústní ověření
e Zvolit možné technologie a řezné podmínky pro výrobu dílů na CNC strojích, především na CNC soustruzích a CNC frézkách Praktické předvedení a ústní ověření
f Vypracovat technologický postup pro výrobu zadaného dílu na CNC strojích, především na CNC soustruzích a na CNC frézkách Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Programování CNC strojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat nulové body na CNC strojích Ústní ověření
b Zvolit polotovary, nástroje, způsoby programování pro CNC obrábění, především na CNC frézce a CNC soustruhu Praktické předvedení a ústní ověření
c Vytvořit jednoduchý program pro obrábění na CNC stroji pomocí ručního programování Praktické předvedení
d Vytvořit program pro obrábění na CNC strojích pomocí CAM software Praktické předvedení
e Orientovat se v programu a vysvětlit jednotlivé části programu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Měření a kontrola vyrobených dílů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit vhodné měřicí metody, určit vhodná měřidla podle požadované přesnosti a počtu vyrobených dílů Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout uspořádání měřicího kontrolního pracoviště Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést na zadaném výrobku odpovídající měření a vyhodnotit naměřené hodnoty do protokolu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Obsluha a seřizování CNC stroje

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Upínat polotovary, upínat nástroje a obrobky na CNC strojích, především na CNC soustruhu a CNC frézce Praktické předvedení
b Nastavit parametry na CNC stroji (nulové body, řezné podmínky apod.) Praktické předvedení
c Kontrolovat a udržovat CNC stroj Praktické předvedení
d Zvolit a ustavit přípravky pro efektivní výrobu zadaného dílu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede autorizovaná osoba do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace není vyžadována.

Po obdržení přihlášky ke zkoušce od uchazeče jej bude autorizovaná osoba do 14 dnů informovat, na jakém strojním zařízení budou jeho znalosti ověřovány.

Uchazeč si zajistí pracovní oděv a pracovní obuv dle požadavků BOZP pracoviště, na kterém se realizuje zkouška.

Jednotlivá kritéria se ověřují uvedenými nástroji hodnocení a zaměřují se na proces a výsledek. Autorizovaná osoba rozpracuje kritéria podrobně podle charakteru konkrétně zadaných úkolů.

Specifikace podmínek pro praktické ověření odborných kompetencí a kritérií:

U odborné kompetence Orientace ve strojírenských normách a v technické dokumentaci CNC strojů, kritéria c) a d), uchazeč vytvoří 3D model jedné zadané hranaté a jedné zadané rotační součásti a jejich technické výkresy včetně rozměrů, geometrických tolerancí a drsnosti povrchu.

U odborné kompetence Volba postupu práce a technologických podmínek po výrobu dílů na CNC stroji, kritérium f), uchazeč vypracuje technologický postup pro výrobu jednoho zadaného dílu na CNC soustruhu a jednoho zadaného dílu na CNC frézce.

U odborné kompetence Programování CNC strojů, kritéria c), d), e), uchazeč vytvoří jeden program pro obrábění na CNC stroji ručním programováním a jeden program pomocí CAM softwaru a vysvětlí jednotlivé části programu.

U odborné kompetence Měření a kontrola vyrobených dílů, kritérium c), uchazeč změří jeden zadaný výrobek a vyhodnotí výsledek měření do zadaného protokolu.

U odborné kompetence Obsluha a seřizování CNC strojů, kritéria a) až d), uchazeč na jednom zadaném CNC stroji upne polotovar a nástroj, zvolí vhodné přípravky, nastaví parametry CNC stroje a kontroluje a udržuje CNC stroj.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro strojírenství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Vítkovice, a. s.

Koenig & Bauer Grafitec, s. r. o., Dobruška

SŠ-PVC, Dobruška

SPŠ, SOŠ a SOU, Hradec Králové

T. Ryšavý, Dobruška