Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Mechanik strojů a zařízení
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování bezpečnosti práce ve strojírenské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní bezpečnostní předpisy dle zákona č. 262/2006, § 103-106 Ústní ověření
b Uvést a dodržovat bezpečnostní pravidla ve strojírenské výrobě, správně používat osobní ochranné pracovní prostředky Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat bezpečnostní prvky ve strojírenské výrobě a vysvětlit jejich funkci Ústní ověření
d Popsat bezpečnost práce před vlastní práci ve strojírenské výrobě Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace ve strojírenských normách a v technické dokumentaci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat jednotlivé druhy technické dokumentace ve strojírenské výrobě Ústní ověření
b Orientovat se v technických normách, strojnických tabulkách Ústní ověření
c Vyčíst z technických výkresů materiál, tvar, rozměry, přesnost výroby a jakosti a úpravy povrchu zadané součásti, tepelné zpracování a další požadavky na její výrobu Praktické předvedení a ústní ověření
d Pracovat v CAD systémech – vytvořit model zadaného dílu a jeho technický výkres Praktické předvedení
e Provést jednoduché pomocné výpočty Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Volba technologických postupů ve strojírenské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit postup práce a technologické podmínky pro výrobu strojírenských výrobků Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit vhodné technologie, stroje pro příslušnou výrobu v závislosti na požadované kvalitě výrobku a sériovosti výroby Praktické předvedení a ústní ověření
c Zvolit vhodné nástroje, včetně nástrojových materiálů a zvolit vhodné nářadí a pomůcky potřebné pro výrobu Praktické předvedení a ústní ověření
d Zvolit polotovary pro příslušné operace s ohledem na sériovost výroby Praktické předvedení a ústní ověření
e Stanovit technologický postup výroby na základě technické dokumentace, definovat podmínky výroby pro jednotlivé výrobní operace, předepsat nástroje, stroje a výrobní pomůcky Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Volba přípravků pro strojírenskou výrobu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat typy přípravků používaných při práci obráběcího stroje Ústní ověření
b Navrhnout přípravek pro zlepšení produktivity práce zadané technologické operace Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout přípravek pro zajištění požadované kvality obráběného dílu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria
4

Kontrola kvality výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout způsoby kontroly rozměrů vyrobeného dílu v závislosti na předepsané přesnosti vyráběných ploch a počtu vyráběných a kontrolovaných dílů Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout způsob zpracování výsledků měření Praktické předvedení a ústní ověření
c Zkontrolovat délkové rozměry a geometrický tvar a vyhodnotit výsledky měření Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Volba uspořádání výrobních prostorů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit způsoby uspořádání výrobních strojů z hlediska technologického sledu, z hlediska sériovosti, z hlediska velikosti výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit způsoby zásobování polotovary a skladování výrobků Praktické předvedení a ústní ověření
c Vypracovat schématické uspořádání zadaného výrobního prostoru, včetně přesunu polotovarů, měřicích míst a evidence a expedice vyrobených dílů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede autorizovaná osoba do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/mechanik-stroju-a-zarizen#zdravotni-zpusobilost).

Uchazeč si zajistí pracovní oděv a pracovní obuv dle požadavků BOZP pracoviště, na kterém se realizuje zkouška.

Jednotlivá kritéria se ověřují uvedenými nástroji hodnocení a zaměřují se na proces a výsledek. Autorizovaná osoba rozpracuje kritéria podrobně podle charakteru konkrétně zadaných úkolů.

Specifikace podmínek pro praktické ověření odborných kompetencí a kritérií:

U odborné kompetence Orientace ve strojírenských normách a v technické dokumentaci, kritérium b) až d) uchazeč vyčte z poskytnuté dokumentace technické parametry výroby zadané jedné součásti včetně technologického postupu, podmínek výroby a nástrojů a nářadí, vytvoří model zadaného jednoho dílu a jeho technický výkres a provede jeden pomocný výpočet.

U odborné kompetence Volba technologických postupů ve strojírenské výrobě, kritérium e) uchazeč vyhotoví postup prací pro jednu stanovenou rotační součást a pro jednu stanovenou hranolovitou součást do určeného formuláře.

U odborné kompetence Volba přípravků pro strojírenskou výrobu, kritérium b) a c) uchazeč vyhotoví návrh dvou přípravků dle konkrétního zadání autorizované osoby. Zadání bude autorizovanou osobou uchazeči upřesněno v termínu 7 až 14 dní před vlastním termínem zkoušky.

U odborné kompetence Kontrola kvality výroby, kritérium c) uchazeč změří a zkontroluje délkové rozměry a geometrický tvar jedné zadané součásti a vyhodnotí výsledek měření.

U odborné kompetence Volba uspořádání výrobních prostorů, kritérium c) uchazeč vypracuje schéma jednoho zadaného výrobního prostoru včetně přesunu polotovarů, měřicích míst, evidence a expedice vyrobených dílů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro strojírenství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Vítkovice, a. s.

SŠ-PVC, Dobruška

T. Ryšavý, Dobruška