Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Strojírenský technik technolog
Platnost standardu: Od 18.8.2021 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování bezpečnosti práce ve strojírenské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést základní bezpečnostní předpisy dle zákona č. 262/2006, § 103-106 Ústní ověření
b Uvést a dodržovat bezpečnostní pravidla ve strojírenské výrobě, správné používání osobních ochranných pracovních prostředků Praktické předvedení a ústní ověření
c Uvést bezpečnostní prvky ve strojírenské výrobě a vysvětlit jejich funkci Ústní ověření
d Popsat bezpečnost práce před vlastní prací ve strojírenské výrobě Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace ve strojírenských normách a v technické dokumentaci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat jednotlivé druhy technické dokumentace ve strojírenské výrobě Ústní ověření
b Orientovat se ve vybraných normách, strojnických tabulkách Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyčíst z technických výkresů materiál, tvar, rozměry, přesnost výroby a jakosti a úpravy povrchu zadané součásti, její tepelné zpracování a další požadavky na její výrobu Praktické předvedení a ústní ověření
d Pracovat v CAD systémech a vytvořit 3D model zadané sestavy a její technický výkres včetně kusovníku Praktické předvedení
e Provádět jednoduché pomocné výpočty Praktické předvedení
f Vyčíst z technologické dokumentace postup montáže výrobního celku, technologické podmínky pro jednotlivé části montáže, předepsané nářadí a výrobní pomůcky Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Volba montážních postupů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit způsoby montáže v závislosti na velikosti a hmotnosti montážního celku Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit způsoby montáže v závislosti na počtu dílů v montovaném celku, počtu montovaných celků a požadované přesnosti montovaného celku Praktické předvedení a ústní ověření
c Vytvořit montážní postup pro zadaný montážní celek – montáž rámů a montáž vzájemně se pohybujících dílů Praktické předvedení
d Zkontrolovat funkčnost zadaného montážního celku Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Volba montážního nářadí, přípravků a manipulačních prostředků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodné montážní nářadí, přípravky a manipulační prostředky pro zajištění kvalitní montáže a pro zvýšení produktivity práce Praktické předvedení a ústní ověření
b Udržovat, ošetřovat, evidovat a skladovat montážní nářadí, přípravky a manipulační prostředky Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout přípravek pro zlepšení produktivity práce pro montáž zadaného montovaného celku Praktické předvedení a ústní ověření
d Navrhnout přípravek pro zajištění požadované kvality montáže zadaného montovaného celku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kontrola kvality montáže

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodný způsob kontroly geometrie a funkčnosti smontovaného celku Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout způsob zpracování výsledků měření Praktické předvedení a ústní ověření
c Zkontrolovat rozměry funkčních části zadaného smontovaného celku Praktické předvedení
d Analyzovat a vyhodnotit výsledky měření Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kontrola funkčnosti hydraulických a pneumatických systémů strojů a zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést možnosti zapojení hydraulických systémů včetně popisu funkce jednotlivých částí Ústní ověření
b Uvést možnosti zapojení pneumatických systémů včetně popisu funkce jednotlivých částí Ústní ověření
c Zkontrolovat funkčnost zadaného hydraulického nebo pneumatického mechanismu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/strojirensky-technik-tech#zdravotni-zpusobilost).

Po obdržení přihlášky ke zkoušce od uchazeče jej bude autorizovaná osoba do 14 dnů informovat, na jakém strojním zařízení bude zkouška probíhat.

U autorizované osoby musí probíhat montáž celku, příp. podskupin v rámci výrobního programu nebo výrobní kooperace.

Uchazeč si zajistí pracovní oděv a pracovní obuv dle požadavků BOZP pracoviště, na kterém se realizuje zkouška.

Jednotlivá kritéria se ověřují uvedenými nástroji hodnocení a zaměřují se na proces a výsledek. Autorizovaná osoba rozpracuje kritéria podrobně podle charakteru konkrétně zadaných úkolů.

Specifikace podmínek pro praktické ověření odborných kompetencí a kritérií:

U odborné kompetence Orientace ve strojírenských normách a v technické dokumentaci, kritérium b) až f) pro potřeby zkoušky připraví autorizovaná osoba konkrétní servisní příručku obráběcího stroje (obráběcího stroje vhodného pro práce soustružnické, frézařské, vrtací) a uchazeč vyčte z poskytnuté dokumentace technické parametry výroby zadané jedné součásti včetně technologického postupu, podmínek obrábění a nástrojů a nářadí, vytvoří 3D model zadaného jednoho dílu a jeho technický výkres.

U odborné kompetence Volba montážních postupů, kritérium c) a d) uchazeč vyhotoví postup prací jednoho stanoveného montážního celku do určeného formuláře a při kontrole funkčnosti montážního celku odhalí chybu a navrhne řešení opravy.

U odborné kompetence Volba montážního nářadí, přípravků a manipulačních prostředků, kritérium c) a d) uchazeč vyhotoví návrh jednoho přípravku po zlepšení produktivity práce a jednoho přípravku pro zajištění kvality dle konkrétního zadání AOs. Zadání bude AOs upřesněno pro uchazeče v termínu 7 až 14 dní před vlastním termínem zkoušky.

U odborné kompetence Kontrola kvality montáže, kritérium c) a d) uchazeč zkontroluje rozměry funkční části jednoho zadaného smontovaného celku a zanalyzuje a vyhodnotí výsledky měření.

U odborné kompetence Kontrola funkčnosti hydraulických a pneumatických systémů strojů a zařízení, kritérium c) uchazeč zkontroluje funkčnost, odhalí chybu a navrhne řešení opravy.

 

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro strojírenství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Vítkovice, a. s.

SŠ-PVC, Dobruška