Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Údržba lesních cest
Platnost standardu: Od 14.1.2020 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Výřez trvalé zeleně podél cest

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ukázat bezpečnostní prvky křovinořezu a motorové pily, popsat jejich funkci a vysvětlit zásady BOZP při práci s křovinořezem a motorovou pilou Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést výřez trvalé zeleně podél cesty pomocí ručního nářadí, křovinořezu a motorové pily Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést údržbu a určenou drobnou opravu použitého nářadí a mechanizačních prostředků Praktické předvedení a ústní ověření
d Vyplnit běžné pracovní záznamy mechanizačních prostředků Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Chemické ošetření zeleně podél cest

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní bezpečnostní požadavky předepsané pro práci s chemickými látkami, včetně směsí látek, na daném pracovišti Ústní ověření
b Na základě stanoveného pracovního postupu připravit roztok pro likvidaci nežádoucích dřevin a zeleně podél cest, včetně dodržení zásad BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést seřízení strojů a předvést základní operace související s ručním a mechanizovaným ošetřením zeleně chemickými prostředky v konkrétních podmínkách Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat kontrolu a údržbu používané mechanizace Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Údržba vodních propustků a podélných příkopů cest

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést údržbu určeného vodního propustku a podélného příkopu cesty Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Oprava poškozených míst na cestách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést a popsat opravu určeného poškozeného místa na lesní cestě Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Výroba, údržba, opravy a výměna sítě svodnic v cestní síti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy svodnic, způsob jejich usazení a provést údržbu svodnice v cestní síti Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat výrobu a výměnu dřevěných a zemních svodnic Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Úprava erozních rýh na vývozních linkách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby asanace erozních rýh na vývozních linkách Ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Vyhotovování výkazů o práci v lese

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyplnit běžné pracovní záznamy vedené pro činnosti související s údržbou lesních cest Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Při ověřování splnění kritérií založených formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, jakož i ke kvalitě, časovému hledisku zvládání předváděných operací a dodržování platných norem a legislativních požadavků. Přitom je nutno posuzovat nejen dosažený výsledek, ale i samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu podle daných podmínek pracoviště.

 

Zkouška proběhne v lesních porostech ve vhodné vegetační době k vykonání zkoušky.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

 1. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání lesnictví a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti lesní výroby nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti lesnictví.
 2. Vyšší odborné vzdělání v oblasti lesnictví a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti lesní výroby nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti lesnictví.
 3. Vysokoškolské vzdělání v oblasti lesnictví a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti lesní výroby nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti lesnictví.

Další požadavky:

 • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo zemědělství, www.eagri.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

 • lesní porosty a lesní cesty umožňující rozsahem a strukturou provedení zkoušky při splnění bezpečnostních a hygienických předpisů pro danou činnost – lesní cesty vhodné k prořezu a chemickému ošetření podél cest, cesta s podélnými příkopy, vodním propustkem a svodnicemi, cesta s drobným poškozením vhodné k ruční opravě
 • dopravní prostředek k přesunům na pracoviště
 • předepsané osobní ochranné pracovní pomůcky (OOPP)
 • nářadí – ruční pila, nůžky na větve, krumpáč, lopata, motyka
 • mechanizace – motorová pila, křovinořez, zádový postřikovač ruční a motorový
 • pohonné hmoty a provozní kapaliny
 • dílna na drobné opravy nářadí a mechanizačních prostředků
 • chemické látky na likvidaci nežádoucích dřevin a zeleně, nádoby, odměrky a váhy na přípravu roztoku
 • materiál na drobnou opravu cesty – kámen, štěrk
 • lékárnička

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 20 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 4 až 6 hodin (hodinou se rozumí 60 minut).

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Hanušovická lesní, a. s.

Hradecká lesní a dřevařská společnost, a. s.

Lesy Jedlí, s. r. o.

Ing. Milan Hron

Lesní společnost Broumov Holding, a. s.