Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Lesní mechanizátor
Platnost standardu: Od 24.10.2008 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Školkařské práce pomocí ručního nářadí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést základní školkařské práce související se zpracováním půdy pomocí ručního nářadí Praktické předvedení
b Provést chemickou ochranu sazenic ručními postřikovači Praktické předvedení s důrazem na dodržení zásad BOZP
c Předvést přihnojování a vyzvedávání sazenic, jejich třídění Praktické předvedení
d Předvést údržbu příslušných zařízení a nástrojů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria nebo předložit potvrzení zaměstnavatele o nejméně ročním vykonávání uvedených činností.
2

Mechanizované zpracování půdy, hnojení a příprava záhonů v lesních školkách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést základní operace při zpracování půdy, hnojení a přípravě záhonů v lesních školkách s použitím traktorů a malotraktorů se speciálními pracovními stroji Praktické předvedení určených operací s určenými stroji při dodržení zásad BOZP
b Předvést výrobu kompostů a speciálních substrátů pro lesní školky za pomoci mechanizačních prostředků Praktické předvedení s určenými stroji
c Provést údržbu strojů a zařízení používaných v lesních školkách a jejich určené drobné opravy Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Setí, školkování, péče o semenáčky a sazenice, vyzvedávání sazenic v lesních školkách, expedice

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést s využitím traktorů, malotraktorů a speciálních strojů celozáhonový a řádkový výsev semen lesních dřevin Praktické předvedení s určenými stroji
b Předvést školkování semenáčků, plečkování a kypření mezi řádky, přihnojování a chemickou ochranu s využitím běžné mechanizace Praktické předvedení s určenými stroji
c Předvést zazimování, podřezávání a vyzvedávání sazenic a semenáčků Praktické předvedení
d Provést údržbu použitých traktorů a pracovních strojů i jejich určené drobné opravy Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Výroba obalované sadby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést výrobu speciálních substrátů pro pěstování sazenic Praktické předvedení
b Předvést obsluhu speciální linky pro plnění obalů a sázení semenáčků a sazenic při dodržení zásad BOZP pro práci na automatických linkách Praktické předvedení s důrazem na zásady BOZP
c Předvést ukládání obalované sadby a péči o ni Praktické předvedení
d Provést údržbu a určenou drobnou opravu zařízení používaných pro výrobu obalované sadby Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria nebo předložit potvrzení zaměstnavatele o nejméně ročním vykonávání uvedených činností.
3

Zavlažování lesních školek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést montáž a demontáž závlahového zařízení v lesní školce, jeho obsluhu, údržbu a určenou drobnou opravu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Předvést údržbu a seřízení automatického závlahového systému ve skleníku nebo foliovníku Praktické předvedení se ústním vysvětlením
c Vysvětlit zásady BOZP pro práci se závlahovými systémy Ústní vysvětlení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vyhotovování výkazů o práci v lese

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyplnit běžné pracovní záznamy vedené pro činnosti související s výrobou sazenic v lesních školkách Praktické předvedení na příslušných formulářích s ústním vysvětlením
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba stanoví, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy. Dále stanoví, které pomůcky uchazeč při zkoušce nesmí používat.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO).

Při ověřování splnění kritérií založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, jakož i ke kvalitě, časovému hledisku zvládání předváděných operací a dodržování platných norem. Přitom je nutno posuzovat nejen dosažený výsledek, ale i samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu podle daných podmínek pracoviště. Podmínkou připuštění ke zkoušce je předložení příslušného řidičského oprávnění.

Výsledné hodnocení

Zkoušení uchazeče provádí jeden zkoušející. Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou způsobilost a výsledek zapisuje do klasifikačního zápisu o zkoušce. Výsledné hodnocení pro danou způsobilost musí znít „vyhověl“ nebo „nevyhověl“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé způsobilosti. Návrh na výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč vyhověl pro všechny způsobilosti, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč pro některou způsobilost nevyhověl.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou nebo před jedním autorizovaným zástupcem právnické osoby.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba musí mít příslušné řidičské oprávnění a musí splňovat jednu z následujících variant požadavků:

Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání mechanizátor lesní výroby a střední vzdělání s maturitní zkouškou v lesnickém oboru vzdělání a alespoň 5 let praxe jako osoba odpovědná za činnosti v oblasti lesního hospodářství nebo ve funkci učitele odborných předmětů (včetně praxe a odborného výcviku) na lesnických školách a odborných učilištích, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.

Střední vzdělání s maturitní zkouškou v lesnickém oboru vzdělání a alespoň 5 let praxe jako osoba odpovědná za činnosti v oblasti lesního hospodářství nebo ve funkci učitele odborných předmětů (včetně praxe a odborného výcviku) na lesnických školách a odborných učilištích, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.

Vyšší odborné vzdělání v oblasti lesního hospodářství a alespoň 5 let praxe jako osoba odpovědná za činnosti v oblasti lesního hospodářství nebo ve funkci učitele odborných předmětů (včetně praxe a odborného výcviku) na lesnických školách a odborných učilištích, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.

Vysokoškolské vzdělání lesnického směru a alespoň 5 let praxe jako osoba odpovědná za činnosti v oblasti lesního hospodářství nebo ve funkci učitele odborných předmětů (včetně praxe a odborného výcviku) na lesnických školách a odborných učilištích, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.

 

Další požadavky:

- Autorizovaná osoba, která nemá odbornou kvalifikaci podle příslušných ustanovení zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a přípravu zaměřenou na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

- Autorizovaná osoba musí mít základní dovednosti práce s počítačem a s internetem (stačí doložit čestné prohlášení).

- Autorizovaná osoba musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC, tisku jednotného osvědčení a zasílání s vyhodnocením elektronickou poštou (stačí doložit čestné prohlášení).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Pro zajištění zkoušky podle tohoto hodnoticího standardu je třeba mít k dispozici materiálně technické zázemí (včetně příslušného vybavení) v takovém rozsahu, který zaručuje ověření všech způsobilostí uvedených v daném hodnoticím standardu. Jde zejména o tyto náležitosti:

- Pracoviště umožňující svým rozsahem a strukturou provedení zkoušky při splnění bezpečnostních a hygienických předpisů pro příslušné činnosti,

- stroje, zařízení, nářadí a pomůcky nezbytné pro řešení zadaných úkolů,

- záznamové archy pro sledování a hodnocení postupu plnění úkolů.

 

K žádosti o autorizaci žadatel přiloží seznam svého materiálně technického vybavení pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně technické vybavení, příp. pracoviště-lesní porost, jiného vlastníka, přiloží k žádosti o autorizaci smlouvu o jeho využívání nebo pronájmu, která bude uzavřená nejméně na dobu pěti let.

Žadatel přiloží k žádosti o autorizaci česné prohlášení o zajištění odpovídajícího pracoviště po dobu platnosti autorizace.

Termín vykonání zkoušky je závislý na průběhu vegetačního období.

Doba přípravy na zkoušku

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 12 až 18 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být podle zadaných úkolů rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard byl zpracován ve spolupráci se Sektorovou radou lesního hospodářství a zástupci zejména těchto organizací:

Ministerstvo zemědělství ČR

Agrární komora ČR

VOŠ a SLŠ Trutnov (dříve SŠL a zemědělská Svoboda n. Ú.)

VOŠ a SLŠ B. Schwarzenberga Písek

Lesy ČR

Vojenské lesy ČR

Česká asociace podnikatelů v lesním hospodářství (ČAPLH)

Sdružení podnikatelů v lesním hospodářství (SPLH)

Sdružení vlastníků a správců lesních majetků ČR, z.s.p.o.

Národní ústav odborného vzdělávání