Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Povolání: Hutník železných kovů
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Normalizace při výrobě a lití kovů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v názvosloví pro zpracování a lití kovů Praktické předvedení v technické dokumentaci
b Orientovat se v normách a technických podkladech souvisejících s činnostmi při výrobě a lití kovů Praktické předvedení v technické dokumentaci
c Číst metalurgické předpisy pro výrobu kovů a jejich slitin Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
d Vyjmenovat a charakterizovat základní suroviny pro výrobu surového železa, popsat způsob zásobování vysokých pecí surovinami Ústní ověření
e Zaznamenávat množství a chemické složení taveniny Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
f Zaznamenávat druhy a množství vstupních komponentů Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržování bezpečnosti práce v hutním provozu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a předvést osobní ochranné pomůcky pracovníka (OOPP) při provádění tavby a lití surového železa Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b Vyjmenovat bezpečnostní rizika při práci s tekutým kovem Ústní ověření
c Vyjmenovat bezpečnostní pravidla práce pod jeřábem a pravidla pro vázání břemen Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha strojů a zařízení v hutnictví

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozeznat a popsat funkce strojů a zařízení používaných při tavení a odlévání surového železa Praktické předvedení s ústním zdůvodněním v provozním nebo simulovaném prostředí
b Určit části jednotlivých hutnických strojů a zařízení a vyjmenovat jejich základní vlastnosti Praktické předvedení s ústním zdůvodněním v provozním nebo simulovaném prostředí
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Ověřování kvality výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat zkoušky prováděné u tavicích pecí Ústní ověření
b Odebrat a odeslat vzorek kovu Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
c Ověřovat a kontrolovat předepsané technologické parametry výroby a zajistit případné korekce Praktické předvedení s ústním zdůvodněním v provozním nebo simulovaném prostředí
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Tavení kovů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Obsluhovat a řídit zařízení pro zakládání vsázky do tavicí pece Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b Obsluhovat tavicí pece, kontrolovat kvalitu taveniny a strusky, posuzovat stav zařízení Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
c Provádět potřebné úpravy programu v závislosti na vyhodnocení konkrétní situace při tavení kovů Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
d Připravit taveninu pro odlévání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
e Připravit licí pomůcky, zahájit lití a korigovat jeho průběh Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
f Spolupracovat při údržbě a opravách technického a technologického zařízení Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
g Popsat vedení evidence realizovaných taveb včetně evidence o stavu zařízení Ústní ověření
h Popsat způsob úpravy a zpracování strusky Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha a řízení procesu lití kovů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provádět korekci neshodných projevů při řízení a ovládání procesu lití Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b Připravit licí pomůcky, zahájit lití a korigovat jeho průběh, připravovat a provádět odběr vzorků Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/hutnik-vysokopecar#zdravotni-zpusobilost).

 

Zkouška probíhá v reálném prostředí, činnosti uchazeče jsou prováděny simulovaně.

To znamená:

a) Uchazeč přímo svojí rukou neovlivňuje proces, ale sdělí, co se má udělat. Pracovník, který proces normálně provádí (řídí), tento povel vykoná, nebo sdělí, proč to vykonat nelze.

b) Uchazeč vykonává svoji činnost na simulátoru.

 

Autorizovaná osoba sdělí a spolu s pozvánkou zašle uchazeči, jaké činnosti budou ověřovány, jaké aspekty budou sledovány při výkonu činností a při nakládání s materiálem.

 

Zkoušející musí být přítomen u zkoušky po celou dobu zkoušení uchazečů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro hutnictví, slévárenství a kovárenství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Vítkovice, a. s.

Třinecké železárny, a. s.

Arcelor Mittal, a. s