Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Povolání: Hutník železných kovů
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Normalizace při výrobě a lití kovů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v názvosloví pro zpracování a lití kovů Praktické předvedení v technické dokumentaci
b Orientovat se v normách a technických podkladech souvisejících s činnostmi při výrobě a lití kovů Praktické předvedení v technické dokumentaci
c Číst metalurgické postupy výroby kovů a jejich slitin Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
d Zaznamenávat druhy a množství vstupních komponentů Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
e Zaznamenávat množství a chemické složení taveniny Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
f Popsat základní chemické reakce při výrobě oceli (oxidace C, Mn, Si, odfosfoření, odsíření) Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržování bezpečnosti práce v hutním provozu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a předvést osobní ochranné pomůcky pracovníka (OOPP) pro provádění tavby na ocelárenské peci Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b Vyjmenovat bezpečnostní rizika při práci s tekutým kovem Ústní ověření
c Vyjmenovat bezpečnostní pravidla práce pod jeřábem a pravidla pro vázání břemen Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha strojů a strojních součástí v hutnictví

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozeznat stroje používané v tavírnách oceláren (například konvertor, elektrická oblouková pec, kelímková pec) Ústní ověření v provozním nebo simulovaném prostředí
b Určit části jednotlivých ocelárenských strojů a zařízení a vyjmenovat jejich základní vlastnosti Ústní ověření u konkrétního stroje
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Provádění zkoušek v hutní výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat materiálové zkoušky prováděné u tavicích pecí Ústní ověření
b Provést odběr zkoušky (vzorku) a její odeslání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
c Vysvětlit tepelné zpracování hutních polotovarů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Úprava a separace strusky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Kontrolovat kvalitu strusky Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b Upravit složení strusky na požadovanou kvalitu a nahodit strusku novou Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
c Promíchat tekutou strusku po přidání legur Praktické předvedení
d Odstranit strusku s povrchu taveniny v tavicích pecích pomocí pomůcek Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
e Vyjmenovat způsoby přepravy strusky od tavicích pecí Ústní ověření
f Popsat funkci a způsob úpravy strusky v ocelářských pecích Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha a řízení procesu lití kovů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Obsluhovat tavicí a odlévací zařízení Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b Provádět korekci neshodných projevů při řízení a ovládání procesu lití Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
c Připravit taveninu před litím Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
d Obsluhovat ustalovací pece pro zajištění stability kovu Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
e Připravit licí pomůcky, zahájit lití a korigovat jeho průběh Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
f Obsluhovat zařízení sekundární metalurgie Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Řízení režimu foukání kyslíku do konvertorů ve výrobě oceli a chodu konvertorů pomocí měřící techniky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Obsluhovat provzdušňovací zařízení konvertorů na výrobu ocelí Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b Obsluhovat zařízení pro regulaci množství přiváděného kyslíku do konvektorů v závislosti na zjištěných hodnotách měřicím zařízením Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
c Obsluhovat a upravovat chod konvertorů v závislosti na naměřených hodnotách Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
d Obsluhovat měřicí zařízení a pomůcky pro měření kvality taveniny Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
e Vést evidenci provedených opatření a kontrol Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/hutnik-tavic-oceli#zdravotni-zpusobilost).

 

Simulované prostředí znamená

a) Uchazeč přímo svojí rukou neovlivňuje proces, ale sdělí, co se má udělat. Pracovník, který proces normálně provádí (řídí) tento povel vykoná, nebo sdělí, proč to vykonat nelze.

b) Uchazeč vykonává svoji činnost na simulátoru, nikoliv v reálném prostředí.

 

Zkoušející sdělí a spolu s pozvánkou zašle uchazeči, jaké činnosti budou ověřovány, jaké aspekty budou sledovány při výkonu činností a při nakládání s materiálem.

 

Zkoušející musí být přítomen u zkoušky po celou dobu zkoušení uchazečů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro hutnictví, slévárenství a kovárenství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Vítkovice, a. s.

Arcelor Mittal, a. s.

Třinecké železárny, a. s.