Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Povolání: Pracovník v kovovýrobě
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Normalizace při tváření (válcování) kovů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v názvosloví pro válcování kovů Praktické předvedení v technické dokumentaci
b Orientovat se v normách a technických podkladech souvisejících s činnostmi při tváření (válcování) kovů Praktické předvedení v technické dokumentaci
c Orientovat se a číst metalurgické postupy tváření kovů Ústní ověření v technické dokumentaci
d Popsat a ukázat druhy vstupů a jejich charakteristiky Praktické předvedení v technické dokumentaci
e Popsat a ukázat druhy válcovaných výrobků a jejich charakteristiky Praktické předvedení v technické dokumentaci
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržování bezpečnosti práce v hutním provozu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a předvést osobní ochranné pomůcky pracovníka (OOPP) ve válcovně Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b Vyjmenovat bezpečnostní rizika při práci ve válcovnách Ústní ověření
c Vyjmenovat bezpečnostní pravidla práce pod jeřábem a pravidla pro vázání břemen Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha strojů a strojních součástí v hutnictví

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozeznat a popsat funkce strojů a zařízení používaných ve válcovnách Praktické předvedení s ústním zdůvodněním v provozním nebo simulovaném prostředí
b Určit části jednotlivých hutnických strojů a zařízení ve válcovně a vyjmenovat jejich základní vlastnosti Praktické předvedení s ústním zdůvodněním v provozním nebo simulovaném prostředí
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Provádění zkoušek ve válcovnách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat mechanické, chemické a defektoskopické zkoušky prováděné ve válcovnách Ústní ověření
b Odebrat a odeslat vzorek Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Příprava vstupů pro válcovací tratě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat možné vady vstupů Ústní ověření
b Kontrolovat kvalitu vstupů, definovat a odstraňovat povrchové vady Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
c Obsluhovat manipulační mechanizmy a ohřívací pece pro vstupy Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Seřizování, ošetřování a údržba válcovacích stolic, dělících, rovnacích frézovacích a úpravárenských linek při výrobě válcovaných kovových materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Spolupracovat při seřizování, ošetřování a údržbě válcovacích stolic a tratí Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b Spolupracovat při seřizování, ošetřování a údržbě dělicích, rovnacích, frézovacích a úpravárenských linek Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
c Vést evidenci o průběhu válcování a stavu zařízení Praktické předvedení
d Spolupracovat při výměně válců, ložisek nebo válcovací armatury Praktické předvedení
Je třeba splnit kritéria (a) + c) + d)), nebo (b) + c) + d)).
3

Obsluha válcovacích stolic, žíhacích pecí a dalších zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Obsluhovat zařízení válcovacích tratí Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b Obsluhovat dělicí, rovnací, frézovací a úpravárenské linky Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
c Obsluhovat ohřívací pece Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
d Obsluhovat žíhací pece, nastavit odpovídající hodnoty pro úpravu metalografické struktury materiálů (teplota, doba žíhání a další ) Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/hutnik-valcir-kovu#zdravotni-zpusobilost).

 

Zkouška probíhá v reálném prostředí, činnosti uchazeče jsou prováděny simulovaně.

To znamená:

a) Uchazeč přímo svojí rukou neovlivňuje proces, ale sdělí, co se má udělat. Pracovník, který proces normálně provádí (řídí), tento povel vykoná, nebo sdělí, proč to vykonat nelze.

b) Uchazeč vykonává svoji činnost na simulátoru.

 

Zkoušející musí být přítomen u zkoušky po celou dobu zkoušení uchazečů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro hutnictví, slévárenství a kovárenství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Arcelor Mittal, a. s.

Vítkovice, a. s.

Třinecké železárny, a. s.

Kovohutě Příbram nástupnická, a. s.