Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Tesař
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci, čtení prováděcích výkresů tesařských konstrukcí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozlišit druhy stavební dokumentace a výkresů podle druhů Praktické předvedení s výkladem
b Číst stavební výkresy (ČSN 01 3420) Praktické předvedení s výkladem
c Číst prováděcí výkresy tesařských konstrukcí (ČSN 01 3431 a ČSN 01 3487) Praktické předvedení s výkladem
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v technické dokumentaci pro zhotovování, montáž, demontáž a údržbu tesařských konstrukcí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozlišit druhy technické dokumentace Pracovat s technickou dokumentací s vysvětlením
b Používat technickou dokumentaci pro řešení zadaného úkolu Pracovat s technickou dokumentací s vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Návrh pracovních postupů pro zhotovování, montáž, demontáž a opravy tesařských konstrukcí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout pracovní postup pro zadaný úkol Písemně nebo slovně s vysvětlením
b Vysvětlit a odůvodnit pracovní postup Písemně nebo slovně s vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria s přihlédnutím k ČSN 73 2810.
3

Měření, rozvrhování a orýsování dřevěných prvků tesařských konstrukcí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst výkresovou dokumentaci Praktické předvedení s vysvětlením
b Zaměřit tesařskou nebo navazující stavební konstrukci Praktické předvedení s vysvětlením
c Volit pracovní pomůcky a nářadí Praktické předvedení s vysvětlením
d Rozvrhnout konstrukční prvky Praktické předvedení s vysvětlením
e Měřit, rozvrhovat a orýsovat dřevěné prvky dle zadání Praktické předvedení s vysvětlením
f Konstruovat délky nárožních a úžlabních krokví Graficky
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zaměřování a kontrola stavu stavby před výrobou a montáží tesařských konstrukcí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst stavební výkresy Praktické předvedení s vysvětlením
b Číst výkresy tesařských konstrukcí Praktické předvedení s vysvětlením
c Zaměřit skutečný stav stavby Praktické předvedení s vysvětlením
d Kontrolovat stav stavebních konstrukcí (částí stavby) navazujících na tesařské konstrukce včetně popisu kontrolovaných parametrů Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrolování parametrů tesařských konstrukcí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat parametry tesařských konstrukcí Praktické předvedení s vysvětlením
b Číst výkresy tesařských konstrukcí Praktické předvedení s vysvětlením
c Uvést kontrolované parametry a povolené odchylky Praktické předvedení s vysvětlením
d Kontrolovat parametry tesařských konstrukcí dle zadání Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Posuzování kvality používaných materiálů dostupnými prostředky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést parametry kvality materiálů Písemně nebo slovně
b Posoudit kvalitu konkrétního materiálu prostředky, které má pracovník běžně k dispozici (smyslovými vjemy, jednoduchými měřidly apod.), posudek odůvodnit Prakticky s odůvodněním
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Výpočet spotřeby materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit zásady měření a výpočtu spotřeby dřevěných materiálů Písemně – výpočet s vysvětlením
b Vysvětlit zásady výpočtu spotřeby spojovacích materiálů Písemně – výpočet s vysvětlením
c Vypočíst spotřebu materiálů na konstrukci dle zadání Písemně – výpočet s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ruční opracování dřevěných materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst výkresy tesařských konstrukcí Čtení výkresů, slovně popsat postupy
b Popsat pracovní postupy ručního opracování dřevěných materiálů (řezáním, hoblováním, dlabáním, vrtáním a broušením) dle zadání včetně nástrojů a nářadí Čtení výkresů, slovně popsat postupy
c Připravit nástroje, nářadí a pracovní pomůcky pro ruční opracování Praktické předvedení s vysvětlením
d Měřit a orýsovat materiál Praktické předvedení s vysvětlením
e Ručně opracovat materiál dle zadání Praktické předvedení s vysvětlením
f Kontrolovat provedenou práci Praktické předvedení s vysvětlením
g Dodržovat předpisy BOZP, používat osobní ochranné pracovní prostředky Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovování dřevěných prvků tesařských konstrukcí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst výkresy tesařských konstrukcí Praktické předvedení s vysvětlením
b Zhotovit prvek tesařské konstrukce dle zadání Praktické předvedení s vysvětlením
c Kontrolovat provedenou práci Praktické předvedení s vysvětlením
d Dodržovat předpisy BOZP, používat osobní ochranné pracovní prostředky Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria s přihlédnutím k ČSN 73 2810, ČSN 73 3150, EN 336 a ČSN EN 912.
3

Spojování tesařských konstrukcí tesařskými spoji, dřevěnými a kovovými spojovacími prostředky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst výkresy tesařských konstrukcí a spojů Praktické předvedení s výkresem
b Nakreslit a popsat základní druhy tesařských spojů, vysvětlit jejich použití Praktické předvedení s výkresem
c Popsat dřevěné a kovové spojovací prostředky, vysvětlit jejich použití Praktické předvedení s výkresem
d Zhotovit tesařský spoj dle zadání Praktické předvedení s vysvětlením
e Zhotovit spoj spojovacími prostředky dle zadání Praktické předvedení s vysvětlením
f Dodržovat předpisy BOZP, používat osobní ochranné pracovní prostředky Praktické předvedení s vysvětlením
g Kontrolovat provedenou práci Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria s přihlédnutím k ČSN 73 3150 a ČSN EN 912.
3

Povrchové upravování dřeva mořením, lazurováním a lakováním

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby a účel úpravy dřeva Písemně nebo slovně
b Popsat nátěrové hmoty, jejich základní vlastnosti a způsoby nanášení Písemně nebo slovně
c Připravit podklad Praktické předvedení s vysvětlením
d Připravit nátěrové hmoty Praktické předvedení s vysvětlením
e Nanášet nátěrové hmoty různými technikami Praktické předvedení s vysvětlením
f Vysvětlit vliv nátěrových hmot na životní prostředí a způsoby zacházení s odpady Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovování, montáž a opravy tesařsky vázaných konstrukcí krovů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst výkresy tesařských konstrukcí Praktické předvedení s vysvětlením
b Zhotovit prvky tesařské konstrukce dle zadání Praktické předvedení s vysvětlením
c Zhotovit tesařsky vázanou konstrukci krovu dle zadání Praktické předvedení s vysvětlením
d Dodržovat předpisy BOZP, používat osobní ochranné pracovní prostředky Praktické předvedení s vysvětlením
e Kontrolovat provedenou práci Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria s přihlédnutím k ČSN 73 2810.
3

Zhotovování, montáž a opravy tesařských konstrukcí podlah, schodišť, zábradlí a obkladů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst prováděcí výkresy tesařských konstrukcí Praktické předvedení s vysvětlením
b Zhotovit tesařskou konstrukci dle zadání Praktické předvedení s vysvětlením
c Kontrolovat provedenou práci Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Montáž a demontáž tesařských a systémových bednění betonových a železobetonových konstrukcí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst prováděcí výkresy bednění Praktické předvedení s vysvětlením
b Vypočítat spotřebu materiálů Praktické předvedení s vysvětlením
c Rozměřit bednění Praktické předvedení s vysvětlením
d Zhotovit bednění dle zadání Praktické předvedení s vysvětlením
e Dodržovat předpisy BOZP, používat osobní ochranné pracovní prostředky Praktické předvedení s vysvětlením
f Kontrolovat tvar a rozměry bednění Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Výroba tesařsky vázaných panelů budov

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst výkresy tesařských konstrukcí Praktické předvedení s vysvětlením
b Zhotovit prvky panelů Praktické předvedení s vysvětlením
c Vyrobit panel Praktické předvedení s vysvětlením
d Dodržovat předpisy BOZP, používat osobní ochranné pracovní prostředky Praktické předvedení s vysvětlením
e Kontrolovat provedenou práci Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovování, montáž a opravy tesařsky vázaných konstrukcí budov

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst výkresy tesařských konstrukcí Praktické předvedení s vysvětlením
b Zhotovit prvky tesařské konstrukce dle zadání Praktické předvedení s vysvětlením
c Rozměřit a založit konstrukci Praktické předvedení s vysvětlením
d Zhotovit tesařsky vázanou konstrukci budovy dle zadání Praktické předvedení s vysvětlením
e Dodržovat předpisy BOZP, používat osobní ochranné pracovní prostředky Praktické předvedení s vysvětlením
f Kontrolovat provedenou práci Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Montáž a demontáž budov z panelů na bázi dřeva

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst montážní výkresy panelových staveb Praktické předvedení s vysvětlením
b Montovat budovu z panelů na bázi dřeva dle zadání Praktické předvedení s vysvětlením
c Dodržovat předpisy BOZP, používat osobní ochranné pracovní prostředky Praktické předvedení s vysvětlením
d Kontrolovat provedenou práci Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění ochrany dřevěných konstrukcí proti klimatickým vlivům a biotickým škůdcům

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat účinky klimatu na dřevěné konstrukce, způsoby ochrany, používané ochranné prostředky a způsoby jejich aplikace Písemně
b Popsat biotické škůdce, jejich vliv na dřevěné konstrukce, způsoby ochrany, používané ochranné prostředky a způsoby jejich aplikace Písemně
c Popsat rizika při aplikaci ochranných prostředků z hlediska BOZP, hygieny práce a ochrany životního prostředí Písemně
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Strojní obrábění dřevěných materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat pracovní postupy strojního obrábění dřevěných materiálů dle zadání včetně nástrojů a strojů Písemně
b Připravit nástroje, stroje a pracovní pomůcky pro strojní obrábění Praktické předvedení s vysvětlením
c Měřit a orýsovat materiály Praktické předvedení s vysvětlením
d Strojně obrábět materiály dle zadání Praktické předvedení s vysvětlením
e Dodržovat předpisy BOZP, používat osobní ochranné pracovní prostředky Praktické předvedení s vysvětlením
f Kontrolovat provedenou práci Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha dřevoobráběcích strojů a strojních zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Pracovat s technickou dokumentací strojů a strojních zařízení, vybrat potřebné informace a vysvětlit je Písemně nebo slovně
b Popsat konstrukci a výkonové parametry strojů a strojních zařízení Písemně nebo slovně
c Vyjmenovat základní předpisy BOZ při práci se stroji a strojními zařízeními Písemně nebo slovně
d Popsat osobní ochranné pracovní prostředky Písemně nebo slovně
e Popsat údržbu strojů a strojních zařízení Písemně nebo slovně
f Popsat obsluhu strojů nebo strojních zařízení Praktické předvedení s vysvětlením
g Obsluhovat stroje a strojní zařízení Praktické předvedení s vysvětlením
h Dodržovat předpisy BOZP a hygieny práce, používat osobní ochranné pracovní prostředky Praktické předvedení s vysvětlením
i Předvést údržbu strojů a strojních zařízení Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovování pracovních a ochranných lešení a vytyčování ochranného pásma

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a schematicky nakreslit lešení včetně postupu montáže Písemně
b Popsat pravidla BOZ při práci na lešení Písemně
c Vysvětlit pojem „ochranné pásmo“ a uvést jeho rozměry Písemně
d Navrhnout ochranné lešení dle zadání Praktické předvedení s vysvětlením
e Zhotovit ochranné lešení dle zadání Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Doprava materiálu a uložení na místě zpracování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat dopravní prostředky a jejich použití Písemně
b Popsat způsoby ukládání materiálu na místě zpracování Písemně
c Dopravit materiál na místo zpracování Praktické předvedení s vysvětlením
d Uložit materiál na místě zpracování Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Zhotovování bednění a laťování střech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypočítat plochu bednění a laťování z rozměrů měřených nebo odečtených z výkresu Praktické předvedení s výpočtem
b Vypočítat spotřebu materiálů Praktické předvedení s výpočtem
c Zhotovit bednění nebo laťování dle zadání Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba stanoví, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy. Dále stanoví, které pomůcky uchazeč při zkoušce nesmí používat.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO).

Hodnotící standard je nástrojem ověřování zvládnutí odborných způsobilostí nezbytných k výkonu činností, které jsou vymezeny kvalifikačním standardem úplné nebo dílčí kvalifikace. Hodnotící standard stanovuje kritéria hodnocení a způsob ověřování jejich zvládnutí.

Kritériem hodnocení může být:

- proces (např. pracovní postup)

- výsledek procesu (výpočet hodnot, výrobek)

- proces i výsledek (pracovní postup na jehož konci je výsledek – hotové dílo)

Vzhledem k tomu, že hodnotící standard nemůže vzít v úvahu všechny možné varianty ověřování odborných způsobilostí, hodnotitel rozpracuje (upřesní) kritéria hodnocení tak, aby odpovídala konkrétnímu zadání. Přitom nemůže měnit obecný charakter kritérií hodnocení ani žádné povinné kritérium vypustit.

Při ověřování odborných způsobilostí je třeba respektovat ustanovení následujících norem a pravidel:

ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části

ČSN 01 3431 Kreslení střech

ČSN 01 3487 Výkresy dřevěných stavebních konstrukcí

ČSN 73 3150 Tesařské spoje dřevěných konstrukcí

ČSN 73 2810 Dřevěné stavební konstrukce. Provádění

EN 336 Konstrukční dřevo - Rozměry, dovolené odchylky

EN 912 Spojovací prostředky pro dřevo – Specifikace pro speciální hmoždíky pro dřevo

Při praktickém ověřování zvládnutí kritérií hodnocení je třeba v odpovídajících případech hodnotit organizaci práce, dodržování předepsaných technologických postupů, volbu a dodržování pracovních postupů, volbu a používání nářadí, zařízení a pracovních pomůcek. Dále je hodnoceno dodržování předpisů BOZP a používání osobních ochranných pracovních prostředků, dodržování předpisů PO a hygieny práce.

Nedílnou součástí hodnocení je hodnocení kvality provedení prací.

Vzhledem k charakteru některých činností při ověřování odborných způsobilostí je nezbytné uchazeči zajistit pomoc dalších osob nebo mechanizační prostředky.

Výsledné hodnocení

Zkoušení uchazeče provádí jeden zkoušející. Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou způsobilost a výsledek zapisuje do klasifikačního zápisu o zkoušce. Výsledné hodnocení pro danou způsobilost musí znít „vyhověl“ nebo „nevyhověl“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé způsobilosti. Návrh na výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč vyhověl pro všechny způsobilosti, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč pro některou způsobilost nevyhověl.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou nebo před jedním autorizovaným zástupcem právnické osoby.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba musí splňovat jednu z následujících variant požadavků:

Vyučení v oboru vzdělání s praxí v délce minimálně 5 let ve funkci mistra tesařských prací, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.

Alespoň 5 let praxe ve funkci učitele odborného výcviku v oboru vzdělání tesař, tesařské práce, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.

Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na pozemní stavitelství s praxí v délce minimálně 5 let ve funkci mistra (vedoucího) dílny, provozu nebo úseku, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.

 

Další požadavky:

- Autorizovaná osoba, která nemá odbornou kvalifikaci podle příslušných ustanovení zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) a přípravu zaměřenou na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

- Autorizovaná osoba musí mít základní dovednosti práce s počítačem a s internetem (stačí doložit čestné prohlášení).

- Autorizovaná osoba musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC, tisku jednotného osvědčení a zasílání s vyhodnocením elektronickou poštou (stačí doložit čestné prohlášení).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Vybavení pracoviště

Pracoviště umožňující realizaci zkoušek vybavené potřebnými tesařskými materiály, nástroji, nářadím, strojním zařízením pro provádění tesařských prací, mechanizmy pro dopravu materiálů a pomocnými zařízeními (např. lešením) odpovídajícími požadavkům BOZP a hygienickým předpisům.

Měřidla: metr skládací, metr svinovací, pásmo, posuvné měřidlo, tyčové měřidlo, vodováha pevná, vodováha hadicová, sklonoměr

Rýsovací pomůcky: tesařská tužka, rudka s kolovrátkem a šňůrou, olovnice, ocelový tesařský úhelník, nastavovací a pevné pokosníky, dřevěné rýsovadlo, bodce, kružítko obyčejné a s obloukem

Nářadí a zařízení: tesařské kozy, tesařské skoby, ztužidla, podpírací pahýlek, svěrák, dřevěná čelisťová vložka, železné stahovalo, pokosnice, střihovačka, tesařské ruční pily, tesařské sekery, tesařská dláta, tesařské vrtáky na dřevo, ruční hoblíky, rašple, pilníky na opracování dřeva a kovů, kladiva, dřevěné a pryžové paličky, nářadí na přípravu pil a seker (pilníky na ostření pil a seker, rozváděcí kleště na rozvádění pil, měřidla rozvodu pil, šablona na měření ostří seker), šroubováky, průbojníky, zednické sekáče, klíče na matice a šrouby, štětce na provádění nátěrů lepidly a ochrannými prostředky.

Ruční řetězová pila, ruční elektrická pila kotoučová, stolová kotoučová pila, elektrická vrtačka a šroubovák, elektrická ruční bruska, přenosné a stabilní srovnávací frézky, nástroje na čepování, řetězová dlabačka.

Materiál: dle zadání úkolu

Zdroj elektrické energie

Projektová dokumentace související s hodnocenými činnostmi, předepsané technologické postupy a informační materiály (např. technické listy)

Pomocný personál

 

Uchazeč

Pracovní oděv a obuv, osobní ochranné pracovní prostředky odpovídající prováděným pracím.

 

K žádosti o autorizaci žadatel přiloží seznam svého materiálně technického vybavení pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně technické vybavení jiné organizace, přiloží k žádosti o autorizaci smlouvu o jeho využívání nebo pronájmu, která bude uzavřená nejméně na dobu pěti let.

Doba přípravy na zkoušku

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 15 až 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 10 až 14 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být podle zadaných výrobků rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Národní ústav odborného vzdělávání

Sektorová rada ve stavebnictví

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR