Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Speciální a interdisciplinární obory
Povolání: Malíř
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technické dokumentaci provádění a oprav malířských prací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozlišit druhy technické a projektové dokumentace Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Používat projektovou dokumentaci - porozumět technické zprávě jako součásti projektové dokumentace Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Používat technickou firemní dokumentaci týkající se nátěrových hmot a technologických postupů Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Používat výkresovou dokumentaci malířských prací Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v technologických postupech malířských prací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat technologický postup pro malbu na starém a novém povrchu Praktické předvedení
b Vysvětlit technologický postup včetně potřebných materiálů, nářadí a pracovních pomůcek Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Návrh pracovních postupů malířských prací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout pracovní postup malby na starém a novém povrchu Praktické předvedení
b Vysvětlit technologický postup včetně potřebných materiálů, nářadí a pracovních pomůcek Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Orientace v nátěrových hmotách a pomocných prostředcích pro malířské práce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy nátěrových hmot a pomocných prostředků a jejich vlastnosti Písemné a ústní ověření
b Vysvětlit možnosti použití nátěrových hmot a pomocných prostředků pro přípravu podkladů a malířské práce Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Posuzování kvality materiálů pro malířské práce dostupnými prostředky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést parametry kvality materiálů pro malířské práce dle technických podkladů výrobců Písemné ověření
b Posoudit kvalitu konkrétního materiálu, prostředky, které má pracovník běžně k dispozici (smyslovými vjemy, jednoduchými měřidly apod.), posudek odůvodnit Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Příprava, používání a údržba nářadí, zařízení a pracovních pomůcek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat přípravu, používání a údržbu nářadí, zařízení a pracovních pomůcek Písemné a ústní ověření
b Připravit, ošetřovat a udržovat ruční nářadí (štětce, štětky, válečky) a pracovní pomůcky před a po provedení nátěrů Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Připravit, ošetřovat a udržovat stříkací zařízení Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava podkladu pro malířské práce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit kritéria pro posouzení stavu podkladů (prašnost, mastnota, vlhkost, soudržnost starého nátěru, trhliny, rovinnost, proteklé skvrny, plísně, teplota) Písemné a ústní ověření
b Popsat způsoby odstranění vad podkladu Písemné a ústní ověření
c Popsat prostředky pro přípravu podkladu a způsoby jejich použití Písemné a ústní ověření
d Posoudit stav podkladu o ploše cca 10 m2 – prašnost, mastnota, vlhkost, soudržnost starého nátěru, trhliny, rovinnost, proteklé skvrny, plíseň, teplota Praktické předvedení s ústním vysvětlením
e Navrhnout způsob úpravy podkladu na základě posouzení v rámci kritéria d) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
f Volit a připravit k použití nářadí a pracovní pomůcky Praktické předvedení
g Ochránit nemalované plochy před znečištěním Praktické předvedení
h Upravit podklad o ploše do 10 m2 na základě návrhu v kritériu e) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
i Kontrolovat vizuálně kvalitu podkladu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Tmelení a broušení tmelených ploch při malířských pracích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat účel tmelení a materiály pro tmelení Písemné a ústní ověření
b Popsat pracovní postup tmelení a broušení Písemné a ústní ověření
c Volit a připravit k použití nářadí a pracovní pomůcky Praktické předvedení
d Tmelit a brousit plochu cca 10 m2 Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava nátěrových hmot pro malířské práce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat postupy přípravy nátěrových hmot (úprava konzistence, pigmentování, míchání, filtrace, směšování) Písemné a ústní ověření
b Volit a připravit k použití nářadí a pracovní pomůcky Praktické předvedení
c Upravit konzistenci nátěrové hmoty Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Připravit nátěrovou hmotu na požadovaný barevný odstín dle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
e Filtrovat nátěrovou hmotu dle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
f Kontrolovat vizuálně kvalitu provedené práce Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Nanášení malířských nátěrů štětkou, štětcem, válečkem a vysokotlakým stříkacím zařízením

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby nanášení nátěrových hmot Písemné a ústní ověření
b Popsat pracovní postupy, nářadí a zařízení Písemné a ústní ověření
c Popsat druhy používaných nátěrových hmot a jejich přípravu pro nanášení štětcem, válečkem a stříkáním Písemné a ústní ověření
d Popsat způsoby vizuální kontroly nátěrů – barevný odstín, ořez barev, kryvost, čistota plochy Písemné a ústní ověření
e Volit a připravit k použití nářadí, zařízení a pracovní pomůcky Praktické předvedení
f Ochránit nemalované plochy před znečištěním Praktické předvedení
g Připravit nátěrovou hmotu k použití Praktické předvedení s ústním vysvětlením
h Upravit podklad pod nátěr Praktické předvedení
i Nanést nátěrovou hmotu štětkou, štětcem a válečkem na stěnu o ploše cca 5 m2 Praktické předvedení
j Nanést nátěrovou hmotu vysokotlakým stříkacím zařízením na stěnu o ploše cca 5 m2 Praktické předvedení
k Kontrolovat vizuálně kvalitu povrchu po aplikaci nátěrové hmoty dle kritéria d) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovování a opravy maleb v jednom nebo více odstínech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat zhotovování a opravy maleb v jednom nebo více odstínech Písemné a ústní ověření
b Popsat způsoby vizuální kontroly maleb - barevný odstín, ořez barev, kryvost, čistota ploch Písemné a ústní ověření
c Volit a připravit k použití nářadí, zařízení a pracovní pomůcky Praktické předvedení
d Ochránit nemalované plochy před znečištěním Praktické předvedení
e Upravit podklad pod malbu na ploše cca 10 m2 Praktické předvedení
f Zhotovit malbu dle zadání na ploše cca 10 m2 Praktické předvedení s ústním vysvětlením
g Opravit malbu dle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
h Kontrolovat vizuálně kvalitu provedení maleb a vzorů Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovování dekorativních maleb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat zhotovování maleb dekorativními technikami (válečkováním, šablonováním, batikováním) Písemné a ústní ověření
b Volit a připravit k použití nářadí, zařízení a pracovní pomůcky Praktické předvedení
c Popsat způsoby vizuální kontroly maleb - barevný odstín, ořez barev, kryvost, čistota ploch Písemné a ústní ověření
d Popsat techniku linkování a přípravu nátěrové hmoty pro linkování, pracovní pomůcky Písemné a ústní ověření
e Ochránit nemalované plochy před znečištěním Praktické předvedení
f Upravit podklad pod dekorativní malbu Praktické předvedení
g Zhotovit dekorativní malbu na ploše cca 1m2 jednou z technik uvedených v kritériu a) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
h Linkovat malovanou plochu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
i Kontrolovat vizuálně kvalitu provedení maleb a vzorů Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovování malířských linkrust

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat pracovní postup zhotovování linkrust a používané materiály Písemné a ústní ověření
b Volit a připravit k použití nářadí, zařízení a pracovní pomůcky Praktické předvedení
c Ochránit neupravované plochy před znečištěním Praktické předvedení
d Upravit podklad pod linkrustu na ploše cca 1 m2 Praktické předvedení
e Připravit hmotu pro zhotovení linkrusty Praktické předvedení
f Zhotovit linkrustu na ploše cca 1 m2 Praktické předvedení s ústním vysvětlením
g Provést povrchovou úpravu linkrusty Praktické předvedení
h Kontrolovat vizuálně kvalitu provedení linkrusty Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovování imitace mramoru

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat pracovní postup zhotovování imitace mramoru malířskou dekorativní technikou Písemné a ústní ověření
b Volit a připravit k použití nářadí, zařízení a pracovní pomůcky Praktické předvedení
c Ochránit neupravované plochy před znečištěním Praktické předvedení
d Upravit podklad pod imitaci mramoru na ploše cca 1 m2 Praktické předvedení
e Připravit nátěrové hmoty pro zhotovení imitace mramoru Praktické předvedení
f Zhotovit imitaci mramoru na ploše cca 1 m2 Praktické předvedení s ústním vysvětlením
g Kontrolovat vizuálně kvalitu provedení imitace mramoru Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovování nátěrů fasád

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat přípravu podkladu (vysprávky, čištění, broušení, penetrace) Písemné a ústní ověření
b Popsat používané nátěrové hmoty, jejich vlastnosti, možnosti a způsoby aplikace Písemné a ústní ověření
c Popsat technologické přestávky a povětrnostní podmínky pro provádění nátěrů fasád Písemné a ústní ověření
d Volit a připravit k použití nářadí, zařízení a pracovní pomůcky Praktické předvedení
e Ochránit nenatírané plochy před znečištěním Praktické předvedení
f Kontrolovat a upravit podklad pro nátěr fasády Praktické předvedení
g Připravit nátěrové hmoty k použití Praktické předvedení
h Zhotovit nátěr fasády na ploše cca 10 m2 Praktické předvedení s ústním vysvětlením
i Dodržovat podmínky BOZ při práci na lešení, používat osobní ochranné pracovní prostředky Praktické předvedení
j Kontrolovat vizuálně kvalitu provedené práce Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Upevňování lišt a jiných dekorativních prvků na stěny a stropy při provádění malířských prací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy materiálů, způsoby jejich úpravy a aplikace Písemné a ústní ověření
b Volit a připravit k použití nářadí a pracovní pomůcky Praktické předvedení
c Ochránit neupravované plochy před znečištěním Praktické předvedení
d Upevnit stropní rohové lišty- jeden spoj přímý, vnitřní a vnější roh Praktické předvedení s ústním vysvětlením
e Osadit dekorativní prvek (rozetu) na stěnu nebo strop Praktické předvedení s ústním vysvětlením
f Provést finální úpravu povrchu malované plochy Praktické předvedení s ústním vysvětlením
g Kontrolovat vizuální kvalitu provedené práce Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Návrh barevného řešení malovaných prostorů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat zásady barevného řešení prostorů (fyzikální princip vzniku barev, barevný vjem, působení barev na člověka, barevný soulad a kontrast) Ústní ověření
b Navrhnout barevné řešení malované plochy nebo prostoru dle zadání, nakreslit náčrt barevného řešení Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Výpočet množství nátěrů, spotřeby materiálů a zpracování položkového rozpočtu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit zásady měření a výpočtu množství nátěrů Ústní ověření
b Vypočítat velikost malovaných ploch dle zadání Praktické předvedení s výpočtem
c Vypočítat spotřebu materiálu dle zadání Praktické předvedení s výpočtem za použití ceníků
d Zpracovat položkový rozpočet dle zadání Praktické předvedení s rozpočtem za použití ceníků
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v předpisech BOZP, PO a hygieny práce při malířských pracích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat druhy ohrožení při práci a způsoby ochrany pracovníků, zdroje a příčiny pracovních úrazů Písemné a ústní ověření
b Popsat způsoby zabezpečení pracoviště z hlediska BOZP, hygieny práce a PO Písemné a ústní ověření
c Vyjmenovat a popsat prostředky pro zajištění BOZP a PO na pracovišti Písemné a ústní ověření
d Vyjmenovat a popsat osobní ochranné pracovní prostředky a jejich použití Písemné a ústní ověření
e Popsat první pomoc při úrazech Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Nakládání s odpady

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat základní právní předpisy o chemických látkách a ochraně veřejného zdraví, vysvětlit pojem „bezpečnostní list“ Písemné a ústní ověření
b Vysvětlit pojem „nebezpečná látka“, uvést nebezpečné látky používané v oboru Písemné a ústní ověření
c Vysvětlit označování výrobků z hlediska nebezpečných látek Písemné a ústní ověření
d Popsat vliv profesních činností na životní prostředí Písemné a ústní ověření
e Popsat způsoby skladování a manipulace s materiály Písemné a ústní ověření
f Popsat způsoby nakládání s odpady Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?id_jp=30725&kod_sm1=41

Uchazeč musí být vybaven vlastním pracovním oděvem a obuví, po dohodě s autorizovanou osobou (zkoušejícím) může použít vlastní osobní ochranné pracovní prostředky, základní nářadí a pracovní pomůcky odpovídající prováděným pracím.

 

Při praktickém ověřování kritérií hodnocení je třeba hodnotit organizaci práce, dodržování předepsaných technologických postupů, volbu a dodržování pracovních postupů, volbu a používání nářadí, zařízení a pracovních pomůcek a kvalitu provedení prací. Dále je hodnoceno dodržování předpisů BOZP, PO a hygieny práce a používání osobních ochranných pracovních prostředků.Vzhledem k charakteru některých činností při ověřování kritérií hodnocení je nezbytné zkoušenému zajistit pomoc dalších osob.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro řemesla a umělecká řemesla, sekce řemeslná, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Cech malířů a lakýrníků České republiky, o. s.

Pavel Žatečka, OSVČ

Radomil Konečný, OSVČ

Ing. Jaroslav Málek, OSVČ

Zdeněk Daňo, OSVČ

Jan Zeman, OSVČ

Jiří Nový, OSVČ

Martin Páral, OSVČ