Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Chovatel koní
Platnost standardu: Od 15.1.2021 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Zápis a vedení chovatelské a jiné evidence v souladu s legislativou v chovu koní

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat organizaci chovu koní a jezdeckého sportu v ČR Ústní ověření
b Vyjmenovat veškerou dokumentaci příslušející ke koni a uvést, kdo vede ústřední evidenci koní, popsat vedení evidence v souladu s legislativou Ústní ověření
c Popsat identifikaci a označování koní Ústní ověření
d Vnést příslušné záznamy do registru koní v hospodářství a do prvotní chovatelské a sportovní evidence Praktické předvedení a ústní ověření
e Připravit změnové hlášení pro průkaz koně Praktické předvedení
f Zapsat zadané údaje do evidence o reprodukci a plemenitbě koní Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Základní plemenářská práce v chovu koní

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit hospodářský význam současného chovu koní v ČR Ústní ověření
b Charakterizovat nejdůležitější plemena koní chovaná na území ČR, vysvětlit vývojové tendence Písemné ověření
c Vyjmenovat a popsat způsoby zařazování plemenných zvířat do jednotlivých oddílů plemenných knih vedených na území ČR Písemné a ústní ověření
d Popsat technologie a rozdělení chovu koní na jednotlivé úseky a kategorie podle stáří, pohlaví, stupně březosti a druhu využití Písemné a ústní ověření
e Popsat význam a způsoby selekce Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Posuzování vlastností koní

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní anatomii, morfologii a fyziologii – popsat kostru, hlavní skupiny svalů, tělesnou stavbu a těžiště, postoje končetin Písemné a ústní ověření
b Předvést měření a vážení koní, vyhodnotit růst a vývin koně v dané kategorii od hříběte až do dospělosti Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat ideální vývin a stavbu těla s ohledem na budoucí užití koně a vývin a stavbu těla v jednotlivých etapách života koní Ústní ověření
d Popsat mechaniku pohybu, postoje končetin, vyhodnotit jednotlivé chody, dopad postoje na celkové zatížení pohybového aparátu při zátěži a jeho dalším výcviku a užití koně, popsat vady pohybu koně Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Podestýlání, čištění a údržba stájí, výběhů a ohrad pro koně, ošetřování a čištění koní

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a posoudit stav ustájení a mikroklima ve stáji Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit a dodržovat zásady BOZP v chovu koní a předvést přístup ke koni Praktické předvedení a ústní ověření
c Posoudit stav výběhů a zvolit postup pro sanaci a péči o pastviny a popsat dezinfekci ustájení Praktické předvedení a ústní ověření
d Vyčistit, podestlat a připravit ustájení pro koně Praktické předvedení
e Popsat a zhodnotit celkový stav koně a jeho čistotu Praktické předvedení a ústní ověření
f Vyčistit koně s využitím vhodných pomůcek Praktické předvedení
g Předvést základní péči a ošetření kopyt koně Praktické předvedení
h Zkontrolovat funkčnost všech zařízení ve stáji, výbězích a ohradách, případně popsat a provést jejich údržbu nebo opravu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Krmení koní přiměřenou technikou

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat trávicí ústrojí koně a fyziologii trávení, popsat význam a potřebu nejdůležitějších živin, minerálních látek a vitamínů Písemné ověření
b Rozpoznat základní objemná a jadrná krmiva, posoudit jejich kvalitu, vhodnost a nezávadnost pro krmení jednotlivých plemen a kategorií koní Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout vhodné způsoby uskladnění jednotlivých druhů krmiv a možné úpravy krmiv, odhadnout hmotnost předložených krmiv Praktické předvedení a ústní ověření
d Orientačně sestavit základní krmnou dávku pro zadanou kategorii koní v daném ročním období s ohledem na energetické potřeby jednotlivých plemen a kategorií koní Praktické předvedení
e Stanovit denní krmný režim a připravit krmiva pro zadanou kategorii koní, podat vhodným způsobem připravená krmiva Praktické předvedení a ústní ověření
f Zajistit napájení koní na přiděleném pracovišti Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Napájení, dokrmování a pasení koní

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit význam pastvy v chovu koní, popsat zásady pastevního odchovu a různé systémy pastvy Ústní ověření
b Popsat péči o pastviny, jejich zakládání a ošetřování pastevních porostů Ústní ověření
c Popsat sestavení elektrického ohradníkového systému a napojení do síťě, uvést další možnosti ohrazení pastvin Ústní ověření
d Dovést koně na pastvinu (do výběhu), posoudit jeho celkový stav a mechaniku pohybu, charakterizovat technická zařízení a vybavení na pastvinách Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat způsoby pohybování ve výbězích, na pastvinách, nebo práce jednotlivých kategorií koní a následně ovlivnění krmné dávky Ústní ověření
f Popsat způsob napájení koní na pastvě Ústní ověření
g Popsat způsob dokrmování koní na pastvinách Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Péče o zdraví a pohodu (welfare) koní

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit prevenci v péči o zdraví koní (mikroklima, trénink, krmivo, pravidelné odčervování, ochranné očkování) Písemné a ústní ověření
b Posoudit zdravotní stav koně, popsat denní kontrolu zdraví koně Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat základní nemoci a vady koní, příznaky onemocnění a změny v chování nemocného koně Písemné a ústní ověření
d Změřit tělesnou teplotu, tepovou a dechovou frekvenci koně a zjištěné údaje vyhodnotit Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat první pomoc při drobném i větším zranění koně Ústní ověření
f Popsat poskytnutí první pomoci koni postiženému kolikovými bolestmi Ústní ověření
g Charakterizovat další vady koní (zlozvyky, skryté vady apod.) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Základní výcvik koně pod sedlem a v tahu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat jezdeckou výstroj a výstroj na koně, její údržbu a základní opravy Ústní ověření
b Rozpoznat ochranné pomůcky pro koně a ochranné pomůcky pro jezdce a uvést jejich použití Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat nácvik uzdění koně Ústní ověření
d Vysvětlit nohosled koně v základních chodech Ústní ověření
e Předvést práci s koněm ze země, předvést koně na ruce v zootechnickém postoji, v kroku a v klusu, lonžování a skok ve volnosti Praktické předvedení
f Osedlat a nauzdit koně Praktické předvedení
g Zhodnotit ukázku základního výcviku koně pod sedlem, v základní skokové drezuře, v kavaletové a skokové řadě Praktické předvedení a ústní ověření
h Popsat základní zkoušky teplokrevných klisen a hřebců v testačních odchovnách Písemné ověření
i Popsat základní zkoušky chladnokrevných klisen a hřebců v testačních odchovnách Písemné ověření
j Ošetřit zadaného koně před a po práci Praktické předvedení
k Posoudit vhodnost koně pro další použití Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Péče o plemenné klisny a plemenné hřebce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést zadané koně a posoudit jejich exteriér Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat metody plemenitby a uvést příklady jejich použití Písemné a ústní ověření
c Popsat příznaky říje a nejvhodnější období k zapouštění, zacházení s plemennými klisnami, faktory ovlivňující plodnost klisen Písemné a ústní ověření
d Ošetřit klisnu před a po zapuštění nebo hřebce před a po připuštění a popsat způsob připouštění Praktické předvedení a ústní ověření
e Vysvětlit specifika v péči o březí klisnu Písemné a ústní ověření
f Charakterizovat příznaky blížícího se porodu, demonstrovat ukázku péče o klisnu před porodem, popsat vedení porodu a předvést ukázku péče o klisnu a hříbě po porodu Praktické předvedení a ústní ověření
g Popsat a předvést ošetřování plemenných hřebců, zacházení s plemenným hřebcem, odběry hřebců, faktory ovlivňující plodnost hřebců Praktické předvedení a ústní ověření
h Popsat inseminaci klisen čerstvým i hluboko zmrazeným spermatem Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Péče o hříbata, mladé koně a jejich správný vývoj

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit zásady odchovu sajících hříbat (ošetřování, krmení, péče o končetiny ve spolupráci s podkovářem) Písemné a ústní ověření
b Vysvětlit zásady a způsoby odstavu hříbat Písemné a ústní ověření
c Popsat péči o klisnu a hříbě při a po odstavu Písemné a ústní ověření
d Předvést hříbě na ruce v kroku a klusu a podle pravidel testačních odchoven, demonstrovat péči o ně Praktické předvedení
e Popsat základní profylaxi a péči o kopyta hříbat a mladých koní Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Údržba, ošetřování a drobné opravy výstroje koně

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat jednotlivé části výstroje koně (sedlo, uzdečku, postroj) Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést péči a očištění jednotlivých částí výstroje Praktické předvedení
c Popsat opravu drobné závady ve výstroji koně Ústní ověření
d Ošetřit a uložit použité pomůcky k výcviku koní Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Přeprava koní

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit zásady pohybu koní po veřejných komunikacích podle platné legislativy Písemné a ústní ověření
b Popsat přípravu koně před přepravou a předvést praktickou ukázku z ní Praktické předvedení a ústní ověření
c Uvést příslušné doklady pro přepravu koní Písemné a ústní ověření
d Předvést naložení a vyložení koně do dopravního prostředku na koně Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pomoc při podkování a korekturách kopyt

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a předvést různé způsoby fixace koní Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat kopyto jako anatomický útvar Písemné a ústní ověření
c Popsat asistenci při podkování koní a korekturách kopyt, uvést zásady a předvést správné držení končetin, zásady BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
d Vysvětlit význam podkování Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (https://nsp.cz/jednotka-prace/chovatel-koni#zdravotni-zpusobilost).

Ověřování musí být spojeno do navazujících činností vedoucích k ucelenému obrazu chovatele koní.

Uchazeč si přinese vlastní pracovní oděv a obuv.

 

Zkouška je rozdělena na následující části:

Písemné ověření (formou písemného testu)

Praktické předvedení a ústní ověření

 

Součástí zkoušky je písemný test, kterým budou ověřena všechna kritéria, u nichž je uveden způsob ověření "Písemné ověření". Autorizovaná osoba sestaví test náhodným generováními souboru otázek a při přípravě testu zabezpečí vždy různé kombinace pořadí možných odpovědí u jednotlivých otázek.

 

Pravidla pro aplikaci testů jako způsobu ověřování profesních kvalifikací

Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

A. Testy pro jednotlivé uchazeče musí být generovány z dostatečně velkého souboru otázek, aby bylo možné vytvářet dostatečné počty různě sestavených testů.

B. Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí testů, musí být splněny následující podmínky:

B1. Pro celkový soubor otázek, z něhož se generují jednotlivé testy: Pro každé kritérium existuje několik otázek.

B2. Pro jednotlivé vygenerované testy: Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium (u něhož je test způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit) alespoň jednu otázku.

B3. Pro úspěšné splnění požadavků testu: Za úspěšné splnění testu se považuje 90 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek.

 

Při práci s koňmi je třeba hodnotit přístup ke zvířatům a respektování požadavků welfare. Je potřeba pro zkoušku zajistit dostatečný počet pomocných osob pro manipulaci s koňmi.

Při demonstraci práce s koněm (kompetence Základní výcvik koně pod sedlem a v tahu u kritérií b, d, e, g) se z časových a bezpečnostních důvodů doporučuje použít zaučeného koně. Demonstraci práce s plemennými hřebci (kompetence Péče o plemenné klisny a plemenné hřebce, kriteria d a g) mohou předvádět podle platné legislativy a BOZP pouze muži, ženy jsou z těchto kritérií zkoušeny formou ústního ověření.

 

Při plnění úkolů formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, dodržování hygieny práce, jakož i ke kvalitě a časovému hledisku zvládání předváděných operací. Přitom je nutno posuzovat nejen dosažený výsledek, ale i samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu podle daných podmínek pracoviště. Důraz je třeba klást na šetrnou manipulaci s koňmi podloženou dostatečnými odbornými vědomostmi a dovednostmi.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

ŠCHK - KUBIŠTA, s. r. o.

Svaz chovatelů českého teplokrevného koně z. s.

Mendelova univerzita v Brně