Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Kočí v lesní těžbě
Platnost standardu: Od 26.4.2016 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Zápis a evidence v chovu koní a lesní těžbě v souladu s legislativou

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat organizaci chovu koní v ČR Písemné a ústní ověření
b Vyjmenovat veškerou dokumentaci příslušející ke koni a uvést, kdo provádí evidenci, popsat vedení evidence Písemné a ústní ověření
c Popsat identifikaci a označování Písemné ověření
d Provést příslušné záznamy do registru koní v hospodářství, vnést příslušné záznamy do prvotní evidence Praktické předvedení a ústní ověření
e Připravit změnové hlášení pro průkaz koně Praktické předvedení a ústní ověření
f Charakterizovat zákon o lesích a zákon o ochraně přírody a krajiny Písemné a ústní ověření
g Charakterizovat CHKO (Chráněné krajinné oblasti) a NP (Národní parky) Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Posuzování vlastností koní

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní anatomii, morfologii a fyziologii – popsat kostru, hlavní skupiny svalů, tělesnou stavbu a těžiště, postoje končetin Písemné a ústní ověření
b Předvést měření a vážení zadaného koně, vyhodnotit jeho růst a vývin Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat ideální vývin a stavbu těla s ohledem na budoucí užití koně a vývin a stavbu těla v jednotlivých obdobích života koní Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat mechaniku pohybu, postoje končetin, vyhodnotit jednotlivé chody, dopad postoje na celkové zatížení pohybového aparátu při zátěži a jeho dalším výcviku a užití koně, popsat vady pohybu koně Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Podestýlání, čištění a údržba stájí, výběhů a ohrad pro koně, ošetřování a čištění koní

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit stav a způsob ustájení a mikroklima ve stáji Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit zásady BOZP v chovu koní a přístup ke koni Praktické předvedení a ústní ověření
c Posoudit stav výběhů a zvolit postup pro sanaci a péči o pastviny a popsat dezinfekci ustájení Praktické předvedení a ústní ověření
d Vyčistit, podestlat a připravit ustájení pro koně Praktické předvedení
e Zhodnotit celkový stav koně a jeho čistotu Praktické předvedení a ústní ověření
f Vyčistit, umýt, zadekovat a zabandážovat koně s využitím vhodných pomůcek Praktické předvedení
g Předvést základní péči a ošetření kopyta Praktické předvedení
h Zkontrolovat funkčnost všech zařízení ve stáji, výbězích a ohradách, případně provést jejich opravu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Krmení koní přiměřenou technikou

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat trávicí ústrojí koně a fyziologii trávení, popsat význam a potřebu nejdůležitějších živin, minerálních látek a vitamínů Písemné ověření
b Rozpoznat základní druhy krmiv, posoudit jejich kvalitu, vhodnost a nezávadnost pro krmení jednotlivých plemen a kategorií koní Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout vhodné způsoby uskladnění jednotlivých krmiv a možné úpravy krmiv, odhadnout hmotnost předložených krmiv Praktické předvedení a ústní ověření
d Orientačně sestavit základní krmnou dávku pro zadané plemeno a kategorii koní v daném ročním období s ohledem na energetické a živinové potřeby koní využívaných v lesní těžbě Písemné a ústní ověření
e Stanovit denní krmný režim a připravit krmiva pro zadané plemeno a kategorii koní využívanou v lesní těžbě, podat vhodným způsobem připravená krmiva Praktické předvedení a ústní ověření
f Zajistit napájení koní na přiděleném pracovišti Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Napájení, dokrmování a pasení koní

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit význam pastvy v chovu koní, popsat zásady pastevního odchovu a různé systémy pastvy Písemné a ústní ověření
b Popsat péči o pastviny, zakládání a ošetřování pastevních porostů Písemné a ústní ověření
c Popsat sestavení elektrického ohradníkového systému a napojení do sítě, uvést další možnosti ohrazení pastvin Ústní ověření
d Dovést koně na pastvinu (do výběhu), posoudit jeho celkový stav a mechaniku pohybu, charakterizovat technická zařízení a vybavení na pastvinách Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat způsoby pohybování koní ve výbězích, na pastvinách, nebo práce jednotlivých kategorií koní a následně ovlivnění krmné dávky Písemné a ústní ověření
f Popsat způsob napájení koní na pastvě Písemné a ústní ověření
g Popsat způsob dokrmování koní na pastvinách Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Péče o zdraví a pohodu (welfare) koní

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit prevenci v péči o zdraví koní (mikroklima, trénink, krmivo, podávání antiparazitik, ochranné očkování) Písemné a ústní ověření
b Posoudit zdravotní stav koně, popsat denní kontrolu zdraví koně Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat základní nemoci a vady koní, příznaky onemocnění a změny v chování nemocného koně Písemné a ústní ověření
d Změřit tělesnou teplotu, tepovou a dechovou frekvenci koně a zjištěné údaje vyhodnotit Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat první pomoc při drobném i větším zranění Písemné a ústní ověření
f Popsat poskytnutí první pomoci koni postiženému kolikovými bolestmi Písemné a ústní ověření
g Charakterizovat další vady koní (zlozvyky, skryté vady) Písemné a ústní ověření
h Popsat základní a minimální podmínky prostředí ustájení a chovu koní Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Péče o všechny kategorie koní dle věku a využití

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ukázat předvádění a vodění zadaných koní Praktické předvedení
b Popsat příznaky říje u klisny Ústní ověření
c Uvést specifika ošetřování plemenných hřebců Ústní ověření
d Uvést specifika péče o hříbata a mladé koně a o jejich správný vývoj Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Údržba, ošetřování a drobné opravy výstroje koně, postrojů a povozů pro práci v lese

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat jednotlivé části výstroje koně pro práci v lese a jízdu povozem Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést údržbu a očištění a ošetřování jednotlivých částí výstroje, popsat způsoby uložení Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat opravu, případně předvést opravu drobné závady ve výstroji koně, pomůcek a povozu při práci v lese Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Základní výcvik koní k potažní práci v lese

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit postup výcviku koní k potažní práci Ústní ověření
b Postrojit tažného koně a vést na dvou opratích v rozporce Praktické předvedení
c Sepřáhnout a vést párový potah Praktické předvedení
d Předvést ukázku z výcviku koní k potažní práci Praktické předvedení
e Charakterizovat způsobilost koně pro práci v lese Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Speciální výcvik koní pro práci v lese

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat fyzickou vyspělost, stáří a připravenost koně pro práci v lese Ústní ověření
b Vysvětlit postup speciálního výcviku koní pro práci v lese Ústní ověření
c Předvést ukázku ze speciálního výcviku koní pro práci v lese Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zapřahání a řízení potahů při soustřeďování dřeva z lesních porostů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozpoznat běžné druhy lesních stromů Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat pracovní postupy při vyklizování či soustřeďování dřeva koňským potahem (limity nasazení potahu, soustřeďovací vzdálenosti, sklon terénu, pracovní pomůcky) Ústní ověření
c Popsat speciální lesnické pomůcky pro soustřeďování dřeva koňským potahem Ústní ověření
d Popsat pracovní postupy při těžbě dřeva a dopravě dřeva z lesa a kombinace s přibližovacími mechanizačními prostředky Ústní ověření
e Popsat a předvést práce na skládce dříví – třídění sortimentů, začelování, příprava pro odvoz Praktické předvedení a ústní ověření
f Popsat ošetření stromů odřených při vyklizování klád z porostu Praktické předvedení a ústní ověření
g Popsat pracovní režim koně při práci v lese (max. zatížení, přestávky) Písemné a ústní ověření
h Určit nejvhodnější směr a linie přibližování dřeva a umístění skládek jednotlivých sortimentů Praktické předvedení a ústní ověření
i Přiblížit minimálně 3 vykácené stromy (sortimenty) na vývozní či odvozní místa, předvést práci na skládce dříví, aniž by byl poškozen lesní porost, ze kterého je dříví vyklizováno Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Přeprava koní

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit zásady pohybu koní po veřejných komunikacích podle platné legislativy Písemné a ústní ověření
b Popsat a předvést přípravu koně před přepravou Praktické předvedení a ústní ověření
c Uvést příslušné doklady pro přepravu koní Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pomoc při podkování a korekturách kopyt

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a předvést různé způsoby fixace koní Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat kopyto jako anatomický útvar Písemné a ústní ověření
c Asistovat při podkování koní a korekturách kopyt, uvést zásady a předvést správné držení končetin, zásady BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
d Vysvětlit význam podkování Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Ověřování musí být spojeno do navazujících činností vedoucích k ucelenému obrazu kočího v lesní těžbě.

 

Zkouška je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Ve zkušební místnosti píší uchazeči test. Praktická část probíhá ve stáji a v lese - na pracovišti, kde probíhá těžba.

 

Součástí zkoušky je písemný test, kterým budou ověřena všechna kritéria, u nichž je uveden způsob ověření "Písemné ověření". Autorizovaná osoba sestaví test náhodným generováními souboru otázek a při přípravě testu zabezpečí vždy různé kombinace pořadí možných odpovědí u jednotlivých otázek. Celkový počet otázek musí být 30. Zadání testu včetně odpovědí uchazeče je součástí záznamů o průběhu a výsledku zkoušky a bude uchováváno v souladu s § 8 vyhlášky č. 208/2007 Sb., o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

 

Pravidla pro aplikaci testů jako způsobu ověřování profesních kvalifikací

Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

A.Testy pro jednotlivé uchazeče musí být generovány z dostatečně velkého souboru otázek, aby bylo možné vytvářet dostatečné počty různě sestavených testů.

B.Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí testů, musí být splněny následující podmínky:

B1.Pro celkový soubor otázek, z něhož se generují jednotlivé testy: Pro každé kritérium existuje několik otázek.

B2.Pro jednotlivé vygenerované testy: Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium (u něhož je test způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit) alespoň jednu otázku.

B3.Pro úspěšné splnění požadavků testu: Za úspěšné splnění testu se považuje 90 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek.

 

Zkouška může probíhat dvěma způsoby:

 

1. zkouška u uchazeče – v případě, že uchazeč vlastní koně, může být praktická i teoretická část zkoušky provedena u uchazeče. Praktická část v lese, na pracovišti uchazeče, chovatelská část ve stáji uchazeče. V tomto případě bude zajištění pracoviště pro provedení zkoušky na dohodě mezi uchazečem a autorizovanou osobou.

 

2. zkouška u autorizované osoby – v případě, že uchazeč nemá vlastního koně, bude probíhat zkouška u autorizované osoby. Autorizovaná osoba zajišťuje koně, stáj a pracoviště v lese pro obě části zkoušky.

 

Při plnění úkolů založených na praktickém předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů. Přitom je nutno posuzovat nejen dosažený výsledek, ale i samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu podle daných podmínek pracoviště. Při práci s koňmi je třeba hodnotit přístup ke zvířatům a respektování zásad pohody zvířat (welfare) – zejména při práci s koňmi v lese.

 

Při demonstraci práce s koněm z časových a bezpečnostních důvodů je nutno použít zaučeného koně.

V rámci zkoušky musí uchazeč:

Předvést vyčištění a ošetření koně

Předvést vyčištění boxu, připravit a podat krmení, popsat a zkontrolovat napájení

Předvést koně na ruce v klidu, v kroku a v klusu

Popsat exteriér, zhodnotit mechaniku pohybu v kroku a v klusu předváděného koně

Zhodnotit časový rozsah zakázky vzhledem k přidělenému dřevu, terénním a klimatickým podmínkám a fyzickým možnostem koně

Sestavit postroj, postrojit a zapřáhnout koně do klády, vyjmenovat a popsat různé způsoby zapřažení klády

Stáhnout min. 3 různé klády určenou trasou, soustředit je a srovnat na určeném místě (nahrazující skládku)

Popsat příznaky říje a způsoby zapouštění klisny

Popsat péči o březí klisnu v práci

Popsat a předvést základní péči o kopyta

 

U kompetence Zapřahání a řízení potahů při soustřeďování dřeva z lesních porostů u kritéria a) uchazeč musí správně určit 5 ze 7 zadaných druhů lesních stromů. Uchazeč musí rozpoznat nejčastěji se vyskytující lesní stromy v ČR: smrk ztepilý, borovice lesní, buk lesní, dub letní a dub zimní, modřín opadavý, bříza bělokorá, jedle bělokorá, javor mléč, jeřáb ptačí a jasan ztepilý. Z nich vybere zkoušející 7 druhů pro poznávání.

 

Při plnění úkolů formou praktického předvedení je nutné přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, dodržování hygieny práce, jakož i ke kvlaitě a časovému hledisku zvládání předváděných operací. Chovatelská část zkoušky musí probíhat minimálně 2 hodiny, speciální část v lese také minimálně 2 hodiny. Přitom je nutno posuzovat nejen dosažený výsledek, ale i samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu podle daných podmínek pracoviště. Důraz je třeba klást na správnou manipulaci s koňmi, podloženou dostatečnými odbornými vědomostmi a dovednostmi.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Svaz chovatelů českého teplokrevníka

Asociace svazů chovatelů koní ČR

Zemský hřebčinec Písek

Jihočeská univerzita České Budějovice - Zemědělská fakulta

Jiří Zasadil - OSVČ

Š CH K - KUBIŠTA, s. r. o., (Šlechtitelský chov koní)