Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj
Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus
Povolání: Průvodce , Průvodce turistů
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 5

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Aplikace znalostí historie a dějin kultury České republiky v průvodcovské činnosti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Objasnit vztah historických a uměleckohistorických reálií ČR k cestovnímu ruchu Písemné ověření
b Vysvětlit politické, sociální a ekonomické souvislosti dějin ČR, prokázat znalosti dobových souvislostí a významných historických událostí Písemné ověření
c Prokázat základní znalosti archeologických a historických zajímavostí na území ČR Písemné ověření
d Prokázat znalosti dějin a současnosti umění, historických osobností Písemné ověření
e Pracovat s odbornou literaturou při přípravě podkladů pro odborný výklad Praktické předvedení
f Charakterizovat nejvýznamnější kulturní, historické a architektonické památky (hmotné a nehmotné památky UNESCO) Ústní ověření
g Poznat na obrázku nebo podle známých charakteristik nejvýznamnější historické a památkové objekty a zařadit je do historického období Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Aplikace znalostí světových dějin a dějin kultury v cestovním ruchu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Objasnit vztah historických a uměleckohistorických reálií k cestovnímu ruchu ve významných evropských destinacích Písemné ověření
b Objasnit vztah historických a uměleckohistorických reálií k cestovnímu ruchu ve významných světových destinacích Písemné ověření
c Orientovat se v politické, sociální a ekonomické historii daných oblastí Písemné ověření
d Charakterizovat nejvýznamnější kulturní, historické a archeologické památky v EU a ve světě Ústní ověření
e Poznávat na obrázku nebo podle známých charakteristik nejvýznamnější historické a památkové objekty a zařadit je do historického kontextu (památky UNESCO, Národní kulturní památky a další významná místa) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Využívání znalostí zeměpisu cestovního ruchu v České republice

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Objasnit vztah geografie a cestovního ruchu Písemné ověření
b Pracovat s mapou a geografickými údaji a dalšími informacemi Praktické předvedení
c Charakterizovat přírodní podmínky v ČR, klima a vlivy počasí na cestovní ruch Písemné ověření
d Charakterizovat významné průmyslové a zemědělské oblasti Písemné ověření
e Zhodnotit přírodní a kulturně-historický potenciál konkrétního geografického prostředí podle zadání pro realizaci cestovního ruchu Praktické předvedení a ústní ověření
f Vysvětlit faktory, které tvoří turistický potenciál regionu a způsoby podpory cestovního ruchu Písemné ověření
g Charakterizovat významné oblasti cestovního ruchu (turistické regiony) v ČR Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Využívání znalostí zeměpisu Evropy a ostatních světadílů ve vztahu k cestovnímu ruchu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat přírodní a hospodářsko-sociální podmínky v jednotlivých zemích Evropy Písemné ověření
b Charakterizovat přírodní a hospodářsko-sociální podmínky pro rozvoj cestovního ruchu v jednotlivých světadílech, vymezit regionální rozložení, postavení jednotlivých regionů a subregionů v cestovním ruchu, vymezit hlavní světové trhy z hlediska cestovního ruchu Písemné ověření
c Zhodnotit potenciál konkrétního geografického prostředí pro realizaci cestovního ruchu Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Vysvětlení vztahu cestovního ruchu k životnímu prostředí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit význam udržitelného cestovního ruchu, ochrany přírodního a kulturně-historického dědictví, vymezit principy trvale udržitelného rozvoje a jeho pilířů Písemné ověření
b Vysvětlit úlohu chráněných oblastí a chování turistů v nich (flora, fauna, památky) Písemné ověření
c Objasnit vlivy cestovního ruchu na životní prostředí a charakterizovat mezinárodní úmluvy (CITES, Agenda 21, Globální etický kodex UNWTO) Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Prezentace přehledu o životě obyvatel v České republice

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat politický systém, mezinárodní vztahy a hospodářství v ČR Písemné ověření
b Uvést základní sociálně demografické údaje Písemné ověření
c Charakterizovat vzdělávací systém Písemné ověření
d Uvést způsob zajištění zdravotní a sociální péče Písemné ověření
e Uvést významné výsledky v oblasti vědy Písemné ověření
f Charakterizovat způsob trávení volného času Písemné ověření
g Uvést stravovací zvyklosti, tradiční pokrmy a nápoje, možnosti stravování Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Orientace v podmínkách činnosti průvodců v EU

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat právní a politický systém EU Písemné ověření
b Orientovat se v podmínkách poskytování průvodcovských služeb v EU Písemné ověření
c Uvést příklady mezinárodních organizací průvodců a cestovního ruchu Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Prezentace reálií a specifik cestovního ruchu v ČR

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést nejvýznamnější národní kulturní a přírodní památky Písemné ověření
b Charakterizovat různé druhy turistiky (pěší, horská, vodní atd. podle zadání) Písemné ověření
c Popsat folklór, zvyky, pověsti a multikulturnost v dané oblasti, regionu ČR Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Příprava výkladu průvodce a nabídky průvodcovských služeb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Získat, třídit a využít informace pro přípravu výkladu s ohledem na posluchače, jejich zájmy a multikulturní specifika Praktické předvedení
b Pracovat s literaturou, internetem, mapami apod. – využívat informační zdroje Praktické předvedení
c Připravit výklad na dané téma pro určitou skupinu účastníků (poutavě, správně, objektivně) Praktické předvedení
d Zpracovat přípravu na zájezd nebo naplánovat trasu Praktické předvedení
e Připravit individuální nabídku průvodcovských služeb Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Vedení skupiny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost zásad bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) a jejich dodržování Písemné ověření
b Zajišťovat bezpečnost klientů (při pohybu ve městě, na horách, v dopravních prostředcích,
v ubytovacím zařízení apod.), předvést bezpečnostní instruktáž
Praktické předvedení
c Uplatňovat techniku průvodcovské činnosti (postoj k památce, skupině, práce s početnou skupinou apod.) Praktické předvedení
d Řídit časový plán, dodržovat časový harmonogram Praktické předvedení
e Vyhodnotit riskantní a nebezpečné situace a přijmout opatření Ústní ověření
f Zvládat obvyklé i neobvyklé a stresové situace, prokázat zásady krizové komunikace Praktické předvedení a ústní ověření
g Udržovat neutrální přístup a zdvořilost Praktické předvedení
h Zvládat dynamiku skupiny Praktické předvedení
i Vyvolat pocit jistoty u klientů (ochrana proti kriminalitě, podvodům apod.) Praktické předvedení
j Orientovat se v terénu Praktické předvedení
k Poskytnout laickou první pomoc Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria. Splnění kritéria k) lze nahradit předložením osvědčení z kurzu první pomoci či doložením vzdělávání v oblasti zdravotnické profese.
5

Provádění výkladu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provádět skupiny nebo jednotlivé návštěvníky po přírodních a kulturních památkách Praktické předvedení
b Představit návštěvníkům kulturní a přírodní dědictví a životní prostředí Praktické předvedení
c Informovat návštěvníky o významných aspektech života v dané lokalitě Praktické předvedení
d Využívat technické prostředky v práci průvodce Praktické předvedení
e Používat vhodný a kultivovaný styl řeči a slovní zásobu Praktické předvedení
f Zaujmout správný postoj vůči skupině klientů a dodržet jej, případně reagovat pružně na situaci, pohotově se rozhodovat Praktické předvedení
g Uplatňovat schopnost pracovat samostatně a nezávisle, improvizovat Praktické předvedení
h Uvést specifika výkladu v autokaru, na lodi, během vycházky, při návštěvě muzeí, galerií
a památkových objektů či náboženských míst
Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Zohledňování osob se speciálními potřebami v práci průvodce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat zvláštní potřeby klientů Písemné ověření
b Připravit plán vhodný pro všechny klienty nebo se zohledněním individuálních potřeb (např. pro rodiny s dětmi, klienty s omezením pohybu ap.) Praktické předvedení
c Přizpůsobit trasu možnostem klientů podle jejich omezení ( s omezením pohybu, rodiny s dětmi, senioři) Praktické předvedení
d Přizpůsobit trasu s ohledem na bezpečnost, zájmy a potřeby dětí Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Uplatňování právních a ekonomických aspektů při výkonu práce průvodce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést právní podmínky výkonu průvodcovské činnosti v oblasti cestovního ruchu formou živnostenského podnikání a závislé činnosti Písemné ověření
b Charakterizovat ekonomické aspekty a trendy v cestovním ruchu Písemné ověření
c Uvést příklady státních i nestátních organizací zabývajících se problematikou průvodcovské činnosti v ČR Písemné ověření
d Uvést příklady ochrany spotřebitele Písemné ověření
e Vysvětlit administrativní a účetní úkony spojené s činností průvodce Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Zajišťování služeb cestovního ruchu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsob zajištění asistenční, stravovací, ubytovací a dopravní služby Písemné ověření
b Vysvětlit postup řešení pojistné a mimořádné události v cestovním ruchu, prokázat znalost pojištění a asistenčních služeb Ústní ověření
c Poskytnout informační služby, zorientovat se v informačních a rezervačních systémech Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat spolupráci s informačními centry, s tuzemskými a zahraničními partnery Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Uplatňování profesního jednání a komunikace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat profesi průvodce a jeho pozici v cestovním ruchu Písemné ověření
b Dbát na vzhled, kultivovaný projev a dobrou fyzickou kondici Praktické předvedení
c Předvést kultivovaný hlasový projev – přednes, výslovnost, technika dýchání Praktické předvedení
d Uplatňovat vizuální kontakt a nonverbální komunikaci Praktické předvedení
e Komunikovat s nepříjemnými účastníky, zodpovídat jejich dotazy, zvládnout situaci Praktické předvedení
f Prokázat schopnost jednání s lidmi a práce v týmu Praktické předvedení
g Uplatňovat profesní chování a etiku v práci průvodce Praktické předvedení
h Uplatňovat komunikační a řečnické dovednosti Praktické předvedení
i Porozumět problému a vyřešit ho, přizpůsobit se konkrétní situaci Praktické předvedení
j Vnímat místní souvislosti nebo souvislosti závislé na specifiku klienta a jednat podle toho Praktické předvedení
k Předcházet problémům a konfliktním situacím Praktické předvedení
l Chovat se zodpovědně, rozvážně, vyrovnaně Praktické předvedení
m Projevovat vstřícnost, ochotu, úctu k lidem Praktické předvedení
n Uplatňovat přiměřené sebevědomí, schopnost sebeovládání a sebekázeň Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Ústní komunikace v cizím jazyce při výkonu práce průvodce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Všeobecně konverzovat v rozhovoru se zkoušejícím v délce 10 min., konverzace má napodobovat běžný rozhovor mezi průvodcem a turistou Praktické předvedení
b Připravit si a podat výklad podle vlastního výběru o přírodním a kulturním dědictví místa nebo oblasti v délce 5 min., uchazeč může nahlížet do poznámek (nesmí je však doslovně číst), zkoušející může položit 1–2 doplňující otázky k tématu výkladu Praktické předvedení
c Přeložit text v rozsahu 100 slov do cizího jazyka, zkoušející vybere vhodný text související s prací průvodce a dá uchazeči před překladem čas na prostudování v délce 2 min. Praktické předvedení
d Shrnout obsah textu v rozsahu asi 250 slov jako např. text historického popisu, brožury ap., uchazeč obdrží text 3 min. předem a může si připravit poznámky, pak text vrátí zkoušejícímu a vlastními slovy v cizím jazyce parafrázuje obsah textu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Písemná komunikace v cizím jazyce při výkonu práce průvodce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Napsat dopis, vzkaz nebo sdělení (podle vlastního výběru) v rozsahu cca 50 slov, text se bude vztahovat k práci průvodce při komunikaci s klienty, bude srozumitelný, bude zachován správný slovosled, pravopis bez hrubých gramatických a stylistických chyb Praktické předvedení
Je třeba splnit uvedené kritérium.
5

Informovanost o reáliích dané jazykové oblasti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat stávající systém po stránce politické a ekonomické v dané jazykové oblasti Ústní ověření
b Uvést hlavní přírodní a kulturní památky v dané jazykové oblasti Ústní ověření
c Představit kulturní a přírodní dědictví a životní prostředí Ústní ověření
d Přiblížit sociokulturní prostředí, zvyky a tradice Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Zkouška probíhá ve zkušební místnosti i v terénu, kdy jsou prověřována předepsaná kritéria podle jednotlivých bodů kvalifikace.

Autorizovaná osoba stanoví místo konání zkoušky (včetně praktické zkoušky) a které pomůcky uchazeč při zkoušce smí používat.

 

Zároveň s oznámením termínu o konání zkoušky zadá autorizovaná osoba / autorizovaný zástupce uchazeči zpracování písemné práce (itinerář, prezentace apod.), jejíž obsah vychází z kompetencí a kritérií hodnoticího standardu - zejména odborné způsobilosti Příprava výkladu průvodce a nabídky průvodcovských služeb - kritéria hodnocení d), e). Zpracovanou písemnou práci uchazeč předloží u zkoušky. Na její zpracování musí mít uchazeč alespoň 2 týdny.

 

Zkouška se koná v českém jazyce. Uchazeč ve stanoveném termínu sdělí cizí jazyk/jazyky, ve kterém bude ověřována jazyková způsobilost, tj. 3 poslední uvedené kompetence (ústní komunikace v cizím jazyce pro práci průvodce; písemná komunikace v cizím jazyce pro práci průvodce; informovanost o reáliích dané jazykové oblasti). Cizím jazykem se rozumí jiný jazyk než český nebo slovenský (z důvodu blízké příbuznosti obou jazyků). V případě, že uchazeč v minulosti složil jazykovou zkoušku úrovně minimálně B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a doloží její úspěšné vykonání příslušným certifikátem (originálem nebo ověřenou kopii, kterou si autorizovaná osoba pro účely dokumentace okopíruje), lze ji pro účely této profesní kvalifikace uznat v plném rozsahu a uchazeč nemusí prokazovat 3 poslední uvedené kompetence: ústní komunikace v cizím jazyce při výkonu práce průvodce, písemná komunikace v cizím jazyce při výkonu práce průvodce, informovanost o reáliích dané jazykové oblasti (viz výše). V případě, že je uchazeč rodilý mluvčí nebo absolvoval studium v zahraničí, doloží tuto skutečnost příslušným dokladem.

 

Upřesnění pro zkoušení vybraných kritérií:

Aplikace znalostí historie a dějin kultury České republiky v průvodcovské činnosti - kritérium g) Poznat na obrázku nebo podle známých charakteristik nejvýznamnější historické a památkové objekty a zařadit je do historického období - autorizovaná osoba předloží uchazeči alespoň 3 památkové objekty v České republice.

Aplikace znalostí světových dějin a dějin kultury v cestovním ruchu, kritérium e) Poznávat na obrázku nebo podle známých charakteristik nejvýznamnější historické a památkové objekty a zařadit je do historického kontextu - autorizovaná osoba předloží uchazeči alespoň 3 historické nebo památkové objekty.

Využívání znalostí zeměpisu Evropy a ostatních světadílů ve vztahu k cestovnímu ruchu - kritérium c) Zhodnotit potenciál konkrétního geografického prostředí podle zadání pro

realizaci cestovního ruchu - autorizovaná osoba zadá do písemného ověřování 1 destinaci v Evropě a 1 destinaci ve světě.

Příprava výkladu průvodce a nabídky průvodcovských služeb - kritérium c) Připravit výklad na dané téma pro určitou skupinu účastníků (poutavě, správně, objektivně) - autorizovaná osoba konkretizuje v zadání účastnickou skupinu ( např. školní výlet, senioři apod.), stanoví v souvislosti s tím i vhodné téma a lokalitu.

Zohledňování osob se speciálními potřebami v práci průvodce - kritérium c) Přizpůsobit trasu možnostem klientů podle jejich omezení - specifikuje autorizovaná osoba - např. osoby s omezením pohybu, senioři, rodiny s dětmi.

Vedení skupiny - kritéruim k) Poskytnout laickou první pomoc splnění lze nahradit předložením osvědčení z kurzu první pomoci či doložením vzdělání v oblasti zdravotnické profese.

 

Pravidla pro aplikaci testů jako způsobu ověřování

Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu Musí přitom splňovat následující pravidla:

A. Testy pro jednotlivé uchazeče musí být generovány z dostatečně velkého souboru otázek, aby bylo umožněno řádově několik desítek různě sestavených testů.

B. Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí testů, musí být splněné následující podmínky:

B1. Pro celkový soubor otázek, z něhož se generují jednotlivé testy:

Pro každé kritérium existuje několik otázek.

B2. Pro jednotlivé vygenerované testy:

Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium (u něhož je test způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit) alespoň jednu otázku.

B3. Pro úspěšné splnění požadavků testu:

Za úspěšné splnění testu se považuje 75 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek.

 

Pravidla pro aplikaci ústního ověřování formou vylosovaných otázek

Soubor otázek pro ústní ověřování stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí losovaných otázek, musí být splněny následující dvě podmínky:

A. Pro celkový soubor otázek:

Každé kritérium je zohledněno v několika otázkách.

B. Pro soubor vylosovaných otázek konkrétního uchazeče:

Každý uchazeč musí mít v souboru svých vylosovaných otázek zohledněno alespoň jednou každé kritérium (myslí se kritérium, u něhož jsou losované otázky způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit).

 

Autorizovaná osoba uvede v osvědčení o získání profesní kvalifikace ve výčtu získaných odborných způsobilostí též specifikaci cizího jazyka (cizích jazyků), kterého se týkají odborné způsobilosti „Ústní komunikace v cizím jazyce při výkonu práce průvodce“a „Písemná komunikace v cizím jazyce při výkonu práce průvodce".

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro pohostinství, gastronomii a cestovní ruch, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Asociace průvodců České republiky - PhDr. Stanislav Volerman

Asociace cestovních kanceláří České republiky - PhDr. Jolana Kopřiva Myslivcová

Vysoká škola obchodní Praha - Ing. Petr Houška

Pražská informační služba - PhDr. Jaroslava Nováková