Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj
Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus
Povolání: Záchranář pro lyžařské tratě
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Organizování záchranných prací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy záchranných akcí Ústní ověření
b Stanovit postup podle metodických pokynů při záchranné akci Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat vazby na složky integrovaného záchranného systému při záchranné akci Ústní ověření
d Popsat a předvést osvětlovací a signalizační techniku používanou při záchranných pracích Praktické předvedení a ústní ověření
e Vysvětlit a popsat základní pojmy o radiospojení – druhy stanic, radiokomunikační řád, pravidla komunikace Ústní ověření
f Předvést dovednosti při práci s lanem – uzlová technika (kotvicí, spojovací, prusíkovací a manipulační uzly) Praktické předvedení
g Vybrat vhodné místo pro přistání vrtulníku, popsat a předvést způsob navigace vrtulníku na základě znalosti základních povelových signálů (praktické předvedení a ústní ověření) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Provádění záchranných prací v zimním období

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodnou techniku a prostředky pro danou záchrannou akci Praktické předvedení
b Spouštět a vytahovat zraněného pomocí lanové techniky – půllodní uzel Praktické předvedení
c Ovládat transportní prostředky – kanadské sáně, akia člun, nosítka Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Poskytování zdravotní pomoci v zimním období

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést a popsat zajištění bezpečnosti na místě nehody Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést přivolání odborné pomoci Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést a popsat vyproštění, polohování a transport zraněného Praktické předvedení a ústní ověření
d Předvést a popsat první pomoc u traumat (hlava, hrudník, břicho, pánev, páteř, končetiny) a polytraumat Praktické předvedení a ústní ověření
e Předvést a popsat poskytnutí první pomoci u šokových stavů a bezvědomí u dospělých a dětí. Provést a popsat základní kardiopulmonální resuscitaci dle stávajících doporučení resuscitační rady Praktické předvedení a ústní ověření
f Předvést a popsat poskytnutí první pomoci u náhlých stavů z fyzikálních a jiných příčin (termická poranění – popáleniny, omrzliny, podchlazení, laviny) Praktické předvedení a ústní ověření
g Předvést a popsat poskytnutí první pomoci u intoxikací a jiných náhlých stavů interních, chirurgických, neurologických, v gynekologii a porodnictvi a v psychiatrii Praktické předvedení a ústní ověření
h Vysvětlit zásady hygieny a epidemiologie, právní odpovědnosti a etiky při poskytování první pomoci Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Lyžování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést jízdu na lyžích v pluhu Praktické předvedení
b Předvést tzv. odšlapování Praktické předvedení
c Předvést dynamickou jízdu v krátkém i dlouhém oblouku Praktické předvedení
d Předvést bezpečnou jízdu s transportním prostředkem – prázdným i s figurantem Praktické předvedení
e Předvést plynulou a bezpečnou jízdu v neupraveném terénu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a bezpečností práce ve výšce a nad volnou hloubkou (VH), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede autorizovaná osoba do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/zachranar-pro-lyzarske-tr#zdravotni-zpusobilost).

Zdravotní způsobilost se dále prokazuje předložením ergometrického vyšetření se zátěží pro práci ve zvlášť ztížených podmínkách od sportovního lékaře (nebo internisty). Doklad o zdravotní způsobilosti nesmí být starší 12 měsíců.

 

U odborné způsobilosti, u které je nezbytná přítomnost třetí osoby, je přítomen figurant, kterým může být i autorizovaná osoba.

 

Vybavení uchazeče:

lyžařská výstroj a výzbroj, skialpinistická výstroj a výzbroj, mobilní telefon

Autorizovaná osoba připraví k ověřování kompetencí Organizování záchranných akcí, kritérium b) a Provádění záchranných prací v zimním období – kritérium a) modelové situace. Minimální počet modelových situací je 5.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro ozbrojené složky, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Horská služba ČR, o. p. s.