Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Pěstitel základních plodin
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Vedení prvotní evidence v zemědělském podniku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhotovit zadaný doklad evidence příjmu a výdeje komodit Praktické předvedení
b Popsat vedení evidence chemických látek (včetně hnojiv) Ústní ověření
c Popsat vedení evidence spotřeby pohonných hmot Písemné ověření
d Popsat vedení evidence osiva Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zemědělská doprava, údržba a drobné opravy zemědělské mechanizace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Řídit traktor v zemědělské dopravě v rozsahu řidičského oprávnění skupiny T Praktické předvedení
b Provést technickou údržbu traktoru, seřízení a jednoduchou opravu Praktické předvedení
c Ovládat samojízdné zemědělské stroje, provést jejich údržbu, seřízení a jednoduchou opravu Praktické předvedení
d Provést údržbu, seřízení a drobné opravy zadaného zemědělského mechanizačního prostředku Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zpracování půdy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat předseťové zpracování půdy, vyjmenovat druhy nářadí a mechanizačních prostředků používaných k tomuto účelu a vysvětlit jejich funkci Ústní ověření
b Připojit vhodný mechanizační prostředek pro zpracování půdy k traktoru, provést jeho seřízení pro dané podmínky, předvést ho v činnosti a provést jeho údržbu Praktické předvedení
c Zhodnotit kvalitu zpracování půdy (urovnání pozemku a rozdrobení hrud, hloubka zpracování) Praktické předvedení a ústní ověření
d Uvést výhody sdružování pracovních operací při zpracování půdy a příklady řešení kombinovaných mechanizačních prostředků pro tyto účely Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Hnojení a ochrana rostlin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zapojit rozmetadlo organických hnojiv k traktoru, provést jeho kontrolu a denní údržbu Praktické předvedení
b Přestavět stroj do přepravní polohy a předvést přejezd na pracovní místo, nastavit požadované dávkování a připravit rozmetadlo k práci Praktické předvedení
c Naložit organické hnojivo na rozmetadlo a provést jeho rozmetání, ošetřit stroje po skončení práce Praktické předvedení
d Připojit rozmetadlo průmyslových hnojiv k traktoru, provést jeho kontrolu a denní údržbu Praktické předvedení
e Nastavit požadované dávkování na rozmetadle a předvést rozmetání určeného průmyslového hnojiva Praktické předvedení
f Popsat činnost strojů pro chemickou ochranu rostlin a předvést seřízení a obsluhu postřikovače Praktické předvedení a ústní ověření
g Popsat základní pravidla pro zacházení s chemickými látkami a příslušná pravidla bezpečnosti a hygieny práce Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Setí a sázení zemědělských plodin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit semena základních zemědělských plodin ze skupin obilniny, olejniny, luskoviny Praktické předvedení
b Připojit secí nebo sázecí stroj, popř. kombinaci pro zadanou plodinu Praktické předvedení
c Přestavět stroj do přepravní polohy a přejet na pozemek, přestavět stroj do pracovní polohy, naplnit zásobník osivem nebo sadbou, nastavit požadovaný výsevek nebo nastavit sazeč na výsadbu Praktické předvedení
d Předvést setí nebo sázení zadané plodiny, ošetřit stroj po skončení práce a přestavět ho do přepravní polohy Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ošetřování rostlin během vegetace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit vývojovou fázi minimálně dvou zemědělských plodin Praktické předvedení
b Určit zadané jednoděložné a dvouděložné plevele Praktické předvedení
c Předvést ošetření porostu za vegetace podle zadání agronoma Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Sklizeň, konzervace a posklizňová úprava zemědělských plodin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat technologii sklizně, posklizňové úpravy a skladování obilnin nebo olejnin (včetně použité mechanizace) Ústní ověření
b Popsat technologii sklizně a uskladnění okopanin Ústní ověření
c Popsat technologii sklizně, konzervace a uskladnění pícnin a krmných plodin (včetně používané mechanizace) Ústní ověření
d Provést sklizeň, posklizňovou úpravu a konzervaci zadané zemědělské plodiny Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na jednotku práce v NSP: https://www.nsp.cz/jednotka-prace/pestitel-zakladnich-plodi ).

Podmínkou pro připuštění ke zkoušce je předložení řidičského průkazu skupiny T.

Autorizovaná osoba bude ověřovat kompetence uvedené v této profesní kvalifikaci na minimálně dvou skupinách základních plodin. Pro účely ověřování byly stanoveny tyto skupiny základních plodin: obilniny a olejniny, okopaniny a pícniny.

Při ověřování kompetencí formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a dodržování zásad správné zemědělské praxe. Přitom je nutno posuzovat nejen dosažený výsledek, ale i samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu podle daných podmínek.

Je třeba zadávat uchazečům komplexní úkoly, které umožní ověření několika kritérií v rámci jedné i více kompetencí.

U kompetence Zemědělská doprava, údržba a drobné opravy zemědělské mechanizace v kritériu hodnocení d) budou požadované práce provedeny u jednoho z uvedených mechanizačních prostředků: traktor, samojízdný stroj, mechanizační prostředek pro zpracování půdy, rozmetadlo, secí nebo sázecí stroj.

U kompetence Hnojení a ochrana rostlin v kritériu v kritériu f) nebude uchazeč pracovat s přípravky na ochranu rostlin, bude předvádět obsluhu postřikovače s vodou nebo s použitím náhradního roztoku.

U kompetence Setí a sázení zemědělských plodin v kritériu a) uchazeč určí 10 semen zemědělských plodin z uvedených skupin.

U kompetence Ošetřování rostlin během vegetace v kritériu b) uchazeč určí 15 zadaných plevelů z následujícího sortimentu: pýr plazivý, chundelka metlice, ježatka kuří noha, svízel přítula, kokoška pastuší tobolka, penízek rolní, pomněnka rolní, hluchavka objímavá, popenec břečťanolistý, heřmánkovec nevonný, chrpa polní, kapustka obecná, pcháč oset, smetanka lékařská, kopretina bílá, pěťour maloúborný, ptačinec žabinec, violka rolní, pohanka svlačcovitá, šťovík tupolistý, merlík bílý.

U kompetence Sklizeň, konzervace a posklizňová úprava zemědělských plodin v kritériu d) uchazeč provede požadované práce u jedné plodiny ze skupin obilniny a olejniny, okopaniny a pícniny.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Regionální agrární komora Královéhradeckého kraje

Zemědělské družstvo Trstěnice

Zemědělské družstvo Rosice u Chrasti

Školní statek Humpolec