Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Chovatel a ošetřovatel prasat
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Evidence a označování prasat

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základy managementu chovu prasat Ústní ověření
b Uvést záznamy patřící do prvotní evidence v chovu prasat a uvést, kdo je pověřen vedením této evidence Ústní ověření
c Charakterizovat způsoby označování prasat, popsat potřebné pomůcky a provést označení prasete Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat principy evidence prasat (stájový registr prasat, hlášení do ústřední evidence hospodářských zvířat, povinnost zakreslení hospodářství v LPISu) a předvést vyplnění formuláře registr prasat v hospodářství Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Údržba stájí, posouzení mikroklimatu v objektech pro prasata

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a předvést čištění a dezinfekci stájových prostor Praktické předvedení a ústní ověření
b Posoudit a navrhnout údržbu a případné drobné opravy v objektu pro prasata, v němž se koná zkouška Praktické předvedení a ústní ověření
c Charakterizovat systémy ustájení a technologie vhodné pro jednotlivé kategorie prasat Ústní ověření
d Posoudit mikroklima v objektu pro prasata, v němž se koná zkouška, a navrhnout opatření pro zlepšení zoohygienických podmínek Praktické předvedení a ústní ověření
e Vyjmenovat základní charakteristiky optimálního stájového mikroklimatu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zacházení s prasaty

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat hlavní zásady bezpečnosti práce při manipulaci se zvířaty a vybraná ustanovení zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů Ústní ověření
b Popsat a předvést manipulaci s jednotlivým zvířetem a skupinou zvířat s ohledem na bezpečnost práce a ochranu zvířat proti týrání při práci v chovech prasat Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat použití praktických pomůcek určených pro manipulaci a fixaci zvířat Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava a dávkování krmiva pro prasata

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat druhy krmiv pro jednotlivé kategorie prasat Ústní ověření
b Posoudit kvalitu krmiv a vhodnost pro zkrmování alespoň u 3 zadaných vzorků Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat způsob správného skladování a manipulace s krmivy Ústní ověření
d Připravit a dávkovat krmivo pro prasata podle zadání Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Napájení a krmení prasat

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat způsoby krmení prasat s ohledem na jednotlivé kategorie, na věk, živou hmotnost a stadium reprodukčního cyklu prasnic Ústní ověření
b Popsat stroje a zařízení pro přípravu krmiv, krmení a napájení v dané stáji Ústní ověření
c Objasnit zásady napájení zvířat a úpravy napájecí vody Ústní ověření
d Předvést údržbu napájecího systému a odstranit případné závady Praktické předvedení a ústní ověření
e Předvést napájení a krmení prasat podle zadání Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Péče o zdraví prasat

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat zásady biosecurity v chovu prasat Ústní ověření
b Vyjmenovat a charakterizovat nejvýznamnější nemoci jednotlivých kategorií prasat, jejich vznik a přenos, popsat příznaky onemocnění, běžné vakcinace a nákazy přenosné na člověka Ústní ověření
c Popsat péči o zdraví prasat a uvést preventivní opatření v souladu s veterinárním zákonem a související legislativou, v souladu s platnou metodikou kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace Ústní ověření
d Popsat základní fyziologické hodnoty a metody jejich měření Ústní ověření
e Popsat zásady manipulace a postupy ošetřovatelské péče u léčeného zvířete Ústní ověření
f Popsat zásady pro skladování, evidenci a aplikaci léčiv Ústní ověření
g Posoudit vizuálně zdravotní stav prasat v zemědělském provozu, kde se koná zkouška, a vysvětlit postup při zjištění úrazu nebo onemocnění Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Reprodukce prasat

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat techniku plemenitby u prasat Ústní ověření
b Vyhledat prasnici v říji a popsat projevy říje Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat metody inseminace a povinnosti ošetřovatele při inseminaci Ústní ověření
d Uvést délku březosti a způsoby zjišťování gravidity u prasat Ústní ověření
e Uvést specifika péče a krmení u březích prasnic v jednotlivých fázích březosti Ústní ověření
f Popsat zásady pro naskladňování porodny, mytí a dezinfekci prasnic Ústní ověření
g Rozpoznat příznaky blížícího se porodu Praktické předvedení a ústní ověření
h Charakterizovat průběh jednotlivých fází porodu a předvést činnosti ošetřovatele při porodu prasnic Praktické předvedení a ústní ověření
i Předvést péči o prasnici a selata bezprostředně po porodu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Péče o narozená selata a o jejich správný růst

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit, jak se liší selata od ostatních mláďat po narození Ústní ověření
b Předvést péči o selata po narození Praktické předvedení
c Popsat označování selat a krmení prasnice a selat po porodu Ústní ověření
d Popsat možné způsoby příkrmu selat a možnosti vyrovnání vrhu s cílem bezproblémového odstavu Ústní ověření
e Vysvětlit zásady správného odstavu selat Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha mechanizačních prostředků v chovech prasat

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby odstranění kejdy a hnoje s použitím určeného mechanizačního prostředku Ústní ověření
b Předvést obsluhu a údržbu zařízení ve stáji Praktické předvedení
c Uvést zásady bezpečnosti při práci s mechanizačními prostředky a zásady požární ochrany v objektech s chovem prasat Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž autorizovaná osoba vyhotoví a uchazeč podepíše písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby je oprávněný předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede autorizovaná osoba do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na jednotku práce v NSP: https://nsp.cz/jednotka-prace/chovatel-a-osetrovatel-pr#zdravotni-zpusobilost).

Uchazeč musí při vstupu do chovu splňovat požadavky veterinárních předpisů (zákon č. 166/1999 Sb. a vyhláška č. 342/2012 Sb.) a obecně platných pravidel zoohygieny. Při ověřování kompetencí formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a dodržování zásad správné zemědělské praxe. Přitom je nutné posuzovat nejen dosažený výsledek, ale i samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu podle daných podmínek pracoviště s chovem prasat. Při práci je třeba hodnotit přístup ke zvířatům a respektování pohody zvířat (welfare). Uchazečům jsou zadávány komplexní úkoly, které umožní ověření několika kritérií v rámci jedné i více kompetencí.

U kompetence Evidence a označování prasat v kritériu c) uchazeč prakticky předvede dočasné označení prasete.

U kompetence Údržba stájí, posouzení mikroklimatu v objektech pro prasata v kritériu b) se uchazeč zaměří na stájový objekt určený pro chov prasat, kde proběhne posouzení jeho vnitřního vybavení, které může způsobit poranění zvířat, únik zvířat, a které není v souladu s požadavky welfare.

U kompetence Péče o zdraví prasat bude v kritériu a) uchazeč popisovat systém DDD - dezinfekce, desinsekce, deratizace, který popíše s důrazem na prevenci zavlečení chorob do chovu prasat, popíše hygienu zaměstnanců a návštěv, navrhne schéma pro cizí osoby - návštěvníky farmy (jednorázové oděvy, použití návleků, desinfekční rohože aj.).

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

ČZU v Praze

AGRA Řisuty, s. r. o.

VÚŽV Praha- Uhříněves

Institut vzdělávání v zemědělství, o. p. s.