Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
Povolání: Sedlář
Platnost standardu: Od 15.1.2021 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a v technických podkladech sedlářské výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Pracovat se základní technickou dokumentací, provést její rozbor ve vztahu k předloženému sedlářskému výrobku Praktické předvedení
b Popsat na základě technické dokumentace složení předloženého vzorku, jednotlivé dílce a komponenty pojmenovat Praktické předevední a ústní ověření
c Určit podle technické dokumentace stroje, na kterých bude konkrétní sedlářský výrobek zhotovován Praktické předvedení a ústní ověření
d Vyhledat v souboru technických norem pro kožedělný průmysl technické
normy vztahující se k předložené dokumentaci sedlářského výrobku
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Posuzování kvality usní, pomocných materiálů a hotových výrobků v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit a pojmenovat předložené vzorky usní, koženek, textilu a pomocných materiálů, definovat jejich vlastnosti Praktické předvedení a ústní ověření
b Posoudit kvalitu materiálů pro kožedělnou výrobu na předložených vzorcích, vyhodnotit případné vady a stanovit jejich použití s ohledem na kvalitu konkrétních dílců a výsledného výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
c Posoudit kvalitu hotového kožedělného výrobku (sedla), v případě zjištění nedostatků navrhnout způsob opravy Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba postupu práce, materiálů a technologických podmínek pro výrobu sedlářských výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit a popsat vhodný pracovní postup a technologické podmínky pro výrobu předloženého vzorku sedlářského výrobku s ohledem na BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit z předložených materiálů odpovídající druh usně a vhodný podšívkový materiál pro zhotovení stanoveného vzoru sedlářského výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést předběžný výpočet spotřeby materiálů pro výrobu zadaného výrobku s použitím výrobní dokumentace Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Základní seřizování, ošetřování a údržba strojů a zařízení používaných v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit stroj pro vykonání pracovní operace, nastavit potřebné parametry a provést kontrolu funkčnosti stroje Praktické předvedení
b Provést čištění a mazání a základní údržbu stanoveného stroje s ohledem na dodržování zásad BOZP, jednotlivé úkony zdůvodnit Praktické předvedení a ústní ověření
c Stanovit kritická místa jednotlivých strojů z hlediska bezpečnosti práce Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Tvorba šablon pro výrobu sedlářských výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést zásady pro konstrukci a modelování základního vzoru sedlářského výrobku Ústní ověření
b Popsat technologický postup zhotovení modelářských a krájecích šablon pro konkrétní sedlářský výrobek Ústní ověření
c Vytvořit šablony jednotlivých dílců sedlářského výrobku podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Výroba dílců sedlářských výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Roztřídit sedlářské šablony podle předložené dokumentace Praktické předvedení
b Umístit šablonu na materiál, provést přesné obkreslení šablony včetně pomocných značek a vykrojit dílce podle zakreslení Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysekat sedlářské dílce s přihlédnutím k maximální výtěžnosti materiálu a s ohledem na dodržování předpisů BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ruční a strojové šití usňových výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést ruční šití na rozpracovaném výrobku, pracovní postup popsat Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést techniku spojování dílců a součástí na šicím stroji, pracovní postup popsat Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Sesazování, spojování a šití dílců a součástí sedlářských výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Sesadit dílce a součásti po předchozím osazení funkčních a zdobných prvků s použitím vhodné techniky Praktické předvedení
b Umístit zajišťovací hřebíky ve švech dílců s ohledem na BOZP Praktické předvedení
c Zhotovit návlek příze potřebné délky a po navlečení do sedlářské jehly provést jeho impregnaci Praktické předvedení a ústní ověření
d Zvolit velikost šídla úměrně k použitému materiálu, připravit návlek, materiál a šídlo k šití, předvést techniku spojování dílců pomocí šídla Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Úpravy a zdobení dílců a hotových sedlářských výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a popsat pracovní postupy pro úpravu a zdobení dílců a hotových sedlářských výrobků Ústní ověření
b Ozdobit dílce pro určený sedlářský výrobek, zdůvodnit volbu pracovního postupu Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést konečnou úpravu hotového výrobku podle výrobní dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Apretování a impregnování částí sedlářských výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a popsat způsoby apretace a impregnace sedlářských výrobků, uvést zásady pro ekologicky čisté zpracování Ústní ověření
b Předvést impregnaci předloženého sedlářského výrobku při dodržení předpisů BOZP, popsat pracovní postup Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž autorizovaná osoba vyhotoví a uchazeč podepíše písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/sedlar#zdravotni-zpusobilost).

Ověřování odborných kompetencí bude probíhat v reálném prostředí sedlářské výroby. Při ověřování splnění kritérií hodnocení založených na praktickém předvedení se přihlíží především k bezpečnému provádění všech úkonů, ke kvalitě provedení pracovních operací a výrobků, k používaným pracovním postupům, k samostatnosti při řešení jednotlivých úkolů. Při ústním ověřování kritérií hodnocení je třeba sledovat používání odborné terminologie a využívání odborných znalostí.

 

Ověřováním kritérií hodnocení pro jednotlivé odborné kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti uchazeče vykonávat pracovní činnosti v určitém úseku kožedělné výroby. Autorizovaná osoba určí druh výrobku a jeho parametry, ke kterému se budou vztahovat zadané úkoly, a to podle zaměření konkrétní sedlářské výroby a aktuálního výrobního programu firmy.

 

U odborné kompetence Posuzování kvality usní, základních a pomocných materiálů, kritéria hodnocení a), b), a odborné kompetence Volba postupu práce, materiálů a technologických podmínek pro výrobu sedlářských výrobků, kritérium hodnocení b), autorizovaná osoba zadá pro ověření kritéria hodnocení počet vzorků v minimálním počtu 2 - maximálně 5 vzorků od každého materiálu, a to podle zaměření konkrétní sedlářské výroby a aktuálního výrobního programu firmy.

 

U odborné kompetence Základní seřizování, ošetřování a údržba strojů a zařízení používaných v kožedělné výrobě určí autorizovaná osoba druh sedlářského stroje, na kterém se bude zkouška vykonávat; u kritéria hodnocení c) stanoví autorizovaná osoba, u kterého stroje bude uchazeč popisovat kritická místa z hlediska BOZP (sloupový šicí stroj jednojehlový, nebo kosicí stroj, nebo štípací stroj).

 

Uchazeč si zajistí pracovní oděv a pracovní obuv podle požadavků BOZP pracoviště, na kterém bude zkouška probíhat.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Česká obuvnická a kožedělná asociace, Zlín

ORTO plus, s. r. o., Zlín

Academic School, Střední škola, s. r. o., Zlín