Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Zahradnický dělník
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 2

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Rozmnožování a předpěstování zeleninové sadby, květin a dřevin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit zahradnický truhlík pro výsev včetně výsevu osiva květin a zálivky Praktické předvedení
b Vysévat osivo zeleniny na záhon včetně ošetření po výsevu Praktické předvedení
c Přepíchat sadbu zeleniny a květin Praktické předvedení
d Řízkovat okrasné rostliny Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Ošetřování rostlin včetně hnojení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokypřit a odplevelit záhon vysázených rostlin Praktické předvedení
b Přihnojit rostliny granulovaným hnojivem Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Výsadba a ošetřování rostlin po výsadbě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést výsadbu květin včetně ošetření po výsadbě a zdůvodnit technologický postup Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést výsadbu listnatého keře včetně ošetření po výsadbě a zdůvodnit technologický postup Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Dobývání a příprava dřevin k expedici

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dobývat dřeviny s balem a bez balu Praktické předvedení
b Připravit dřeviny k expedici Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na jednotku práce v NSP: https://www.nsp.cz/jednotka-prace/zahradnicky-delnik).

Při přípravě na ověřování kompetencí je zapotřebí respektovat průběh vegetačního roku. Je vhodné, podle stavu počasí a vývoje rostlin, kumulovat vše tak, aby jednotlivé kompetence mohly být ověřeny v období březen - červen a září - říjen.

Při ověřování kompetencí formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, ke kvalitě výsledné práce i k časovému hledisku zvládání jednotlivých operací.

Při používání hnojiv a jiných chemických či biologických ochranných prostředků je zapotřebí pracovat v souladu s ekologickými zásadami a BOZP.

 

U kompetence Ošetřování rostlin ručním nářadím uchazeč připraví záhon o výměře 10 m2 pomocí ručního nářadí.

 

U kompetence Rozmnožování a předpěstování zeleninové sadby, květin a dřevin v kritériu a) uchazeč připraví pro výsev osiva květin zahradnický truhlík o rozměrech 30 x 60 cm. Následně vyseje připravené osivo, truhlík označí jmenovkou s potřebnými údaji, ošetří výsev a truhlík umístí na vhodné stanoviště. V případě kritéria b) bude mít uchazeč k dispozici záhon připravený pro výsev o velikosti 4 m2. Na této ploše provede výsev naširoko a následně plochu ošetří. V kritériu c) přepíchá 50 ks zeleninových a 50 ks květinových semenáčků z výsevu do truhlíku. U kritéria d) uchazeč připraví minimálně 50 stonkových řízků květin a stejný počet řízků jehličnatých či listnatých okrasných keřů, včetně jejich napíchání na množárnu a následné ošetření.

 

U kompetence Ošetřování rostlin včetně hnojení v kritériích a) a b) ošetří uchazeč s pomocí ručního nářadí záhon o velikosti 10 m2, následně přihnojí rostliny granulovaným hnojivem v dávce stanovené výrobcem hnojiva.

 

U kompetence Výsadba a ošetřování rostlin po výsadbě uchazeč vysadí minimálně 50 ks květin a 10 ks listnatých keřů s balem na předem připravený záhon a zdůvodní jednotlivé činnosti. Pro výsadbu květin lze použít letničky, dvouletky nebo trvalky. Vysázené rostliny ošetří po výsadbě.

 

U kompetence Dobývání a příprava dřevin k expedici v kritériu a) předvede uchazeč vyjmutí minimálně 5 ks dřevin z volné půdy s balem nebo 20 ks dřevin prostokořenných v závislosti na vegetačním období pomocí ručního nářadí. Dřeviny s balem lze dobývat s výjimkou období mrazů a letních měsíců července a srpna kdykoli v průběhu roku, dřeviny bez balu jen v období od října do března a bezmrazých dní. V kritériu b) uchazeč připraví dřeviny k expedici u keřů s balem zpevněním balu pomocí juty a označením jmenovkou, u keřů bez balu úpravou sazenic a nasvazkováním po 10 kusech a následným označením jmenovkou.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Mendelova univerzita v Brně

Zahradnictví Korner

Zahradnictví Novák

Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvková organizace