Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Zahradnický dělník
Platnost standardu: Od 29.11.2016 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 2

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Ošetřování rostlin ručním nářadím

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit záhon pro výsadbu květin a zdůvodnit význam jednotlivých činností Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
2

Rozmnožování a předpěstování zeleninové sadby, květin a dřevin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit zahradnický truhlík pro výsev včetně výsevu osiva květin a zálivky Praktické předvedení
b Vysévat osivo květin na záhon nebo do volné půdy včetně ošetření po výsevu Praktické předvedení
c Přepíchat sadbu zeleniny nebo květin Praktické předvedení
d Řízkovat květiny nebo okrasné dřeviny Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Ošetřování rostlin včetně hnojení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokypřit a odplevelit záhon vysázených rostlin Praktické předvedení
b Přihnojit rostliny granulovaným hnojivem Praktické předvedení
c Dodržovat pravidla osobní hygieny a BOZP Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Výsadba a ošetřování rostlin po výsadbě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést výsadbu květin a keřů včetně ošetření po výsadbě a zdůvodnění technologického postupu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
2

Dobývání a příprava dřevin k expedici

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dobývat dřeviny s balem nebo bez balu Praktické předvedení
b Připravit dřeviny k expedici Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Při přípravě na ověřování kompetencí je zapotřebí respektovat průběh vegetačního roku. Je vhodné, podle stavu počasí a vývoje rostlin, kumulovat vše tak, aby jednotlivé kompetence mohly být ověřeny v období březen - červen a září - říjen.

Při ověřování kompetencí formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, ke kvalitě výsledné práce i k časovému hledisku zvládání jednotlivých operací.

Při používání hnojiv a jiných chemických či biologických ochranných prostředků je zapotřebí pracovat v souladu s ekologickými zásadami a BOZP.

 

U kompetence Ošetřování rostlin ručním nářadím uchazeč připraví záhon o výměře nejméně 10 m2 pomocí ručního nářadí.

 

U kompetence Rozmnožování a předpěstování zeleninové sadby, květin a dřevin v kritériu a) uchazeč připraví pro výsev osiva květin zahradnický truhlík o rozměrech 30 x 60 cm. Následně vyseje připravené osivo, truhlík označí jmenovkou s potřebnými údaji, ošetří výsev a truhlík umístí na vhodné stanoviště. V případě kritéria b) bude mít uchazeč k dispozici záhon nebo volnou plochu připravenou pro výsev o velikosti minimálně 4 m2. Na této ploše provede výsev naširoko nebo do řádků a následně plochu ošetří. V kritériu c) přepíchá minimálně 100 ks zeleninových nebo květinových rostlin z výsevu do truhlíku. U kritéria d) uchazeč připraví minimálně 50 stonkových řízků květin nebo stejný počet řízků jehličnanů či listnatých okrasných keřů, včetně jejich napíchání na množárnu a následné ošetření.

 

U kompetence Ošetřování rostlin včetně hnojení v kritériích a) a b) ošetří uchazeč s pomocí ručního nářadí záhon o velikosti minimálně 10 m2, následně přihnojí rostliny granulovaným hnojivem v dávce stanovené výrobcem hnojiva.

 

U kompetence Výsadba a ošetřování rostlin po výsadbě uchazeč vysadí minimálně 50 ks květin a 30 listnatých nebo jehličnatých keřů na předem připravený záhon a zdůvodní jednotlivé činnosti. Pro výsadbu květin lze použít letničky, dvouletky nebo trvalky. Vysázené rostliny ošetří po výsadbě.

 

U kompetence Dobývání a příprava dřevin k expedici v kritériu a) předvede uchazeč vyjmutí minimálně 5 ks dřevin z volné půdy s balem nebo 30 ks dřevin prostokořenných pomocí ručního nářadí. Dřeviny s balem lze dobývat s výjimkou období mrazů kdykoli v průběhu roku, dřeviny bez balu jen v období vegetačního klidu a bezmrazých dní. V kritériu b) uchazeč připraví dřeviny k expedici, např. zpevněním balu pomocí juty a označením, u keřů bez balu úpravou sazenic a nasvazkováním a následným označením jmenovkou.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Svaz květinářů a floristů

Zahradnictví Korner

Zahradnictví Novák

Střední zahradnická škola Ostrava