Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
Povolání: Elektromechanik pro silnoproud
Platnost standardu: Od 6.1.2023 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technické dokumentaci a normách při práci s elektrickými kabely

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit obsah a účel technické dokumentace využívané při práci s elektrickými kabely; zejména částí technická zpráva, dispozice, zapojovací schéma, liniové schéma Ústní ověření
b Popsat montáž daného kabelového souboru podle montážního návodu Ústní ověření
c Uvést aktuální požadavky technických norem v oblasti kabelových souborů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Rozdělení a značení elektrických kabelů dle ČSN

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit rozdíl mezi vodičem a kabelem Písemné ověření
b Rozdělit elektrické kabely podle napětí Písemné ověření
c Vyjmenovat jmenovitou řadu průřezu jader kabelů Písemné ověření
d Rozdělit kabely podle materiálu, provedení a tvaru jádra Písemné ověření
e Rozdělit kabely podle materiálu izolace jádra a pláště Písemné ověření
f Vysvětlit barevné značení izolace jádra Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba vhodných kabelových souborů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozlišit základní typy kabelových souborů a vysvětlit jejich funkci Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit vhodný kabelový soubor z hlediska napěťových požadavků Praktické předvedení a ústní ověření
c Zvolit vhodný kabelový soubor podle počtu žil Praktické předvedení a ústní ověření
d Zvolit vhodný kabelový soubor podle typu a průřezu Praktické předvedení a ústní ověření
e Vysvětlit na daném vzorku kabelového souboru typ řízení elektrického pole u kabelů VN Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba vhodných technologií montáže kabelových souborů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit na daném vzorku kabelového souboru typ technologie montáže Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit základy montáže a použití technologie smršťování za tepla Ústní ověření
c Vysvětlit základy montáže a použití technologie smršťování za studena Ústní ověření
d Vysvětlit základy montáže a použití technologie nasouvací za studena Ústní ověření
e Vysvětlit základy montáže a použití gelové technologie Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba postupu práce, nářadí, pomůcek a měřidel při pracích s elektrickými kabely

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Naplánovat postup práce pro montáž zadaného úkolu na kabelovém vedení Praktické předvedení a ústní ověření
b Naplánovat pracovní operace v závislosti na vnějších podmínkách, okolnostech a sledu jednotlivých pracovních činností, dodržování bezpečnosti práce Praktické předvedení a ústní ověření
c Určit pro každou pracovní činnost nezbytné nářadí a materiál Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Uložení elektrických kabelů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit a formulovat zásady pro kladení elektrických vedení v souladu se způsoby spojování vodičů, ukládání kabelů a vodičů v kabelových prostorech, kanálech a v zemi Praktické předvedení a ústní ověření
b Identifikovat a popsat druhy mechanických ochran na předložených vzorcích Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést pokládku a montáž kabelů podle technické dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Montáž kabelových skříní a rozvaděčů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit typy skříní NN a popsat je, a to včetně připojovacích systémů (výzbroje) Praktické předvedení a ústní ověření
b Zapojit elektrický kabel do daného typu skříně NN Praktické předvedení
c Vybrat a zapojit vhodný typ připojovacího systému kompaktního rozvaděče VN Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Montáž kabelových ok a spojovačů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat vhodný typ kabelového oka a spojovače lisovaného spoje pro předložený typ kabelu a provést montáž Praktické předvedení a ústní ověření
b Určit vhodný typ kabelového oka a spojovače šroubovaného spoje pro předložený typ kabelu a provést montáž Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout vhodný typ kompaktní svorky NN pro předložený typ kabelu a provést montáž Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Měření elektrických a neelektrických veličin a parametrů, vyhodnocování naměřených hodnot pro napětí do 1 kV

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat vhodné měřicí metody, přístroje a měřidla Praktické předvedení a ústní ověření
b Změřit izolační stav, impedanci Praktické předvedení
c Vyhodnotit a interpretovat naměřené hodnoty Praktické předvedení a ústní ověření
d Změřit sled fází v dané připojovací skříni Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Montáž a připojování kabelových souborů k energetické síti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zhotovit zadaný kabelový soubor NN Praktické předvedení a ústní ověření
b Zhotovit zadaný kabelový soubor VN Praktické předvedení a ústní ověření
c Vytvořit a připojit kabelový konektor do kompaktního rozvaděče VN Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Lokalizace poruch a údržba kabelových souborů a skříní NN

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyzkoušet funkčnost kabelového vedení Praktické předvedení a ústní ověření
b Lokalizovat poruchu a rozhodnout o postupu při odstranění poruchy na kabelovém vedení Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyčistit danou kabelovou skříň NN Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Bezpečnost při obsluze a práci na elektrických zařízeních

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit rozdíl mezi obsluhou a prací na elektrickém zařízení, vysvětlit termíny: práce podle pokynů, pod dohledem, pod dozorem Písemné ověření
b Vysvětlit bezpečnost při práci na elektrickém zařízení bez napětí, vysvětlit postup zajištění beznapěťového stavu elektrického zařízení – „zajištění pracoviště“ Písemné ověření
c Vysvětlit bezpečnost při práci v blízkosti živých částí elektrického zařízení Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

První pomoc při úrazu elektrickým proudem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat účinky elektrického proudu na člověka, uvést příklady přímých a nepřímých účinků elektrického proudu na lidský organismus, vliv velikosti a frekvence proudu a doby jeho působení Ústní ověření
b Vysvětlit poskytování první pomoci při úrazu elektrickým proudem (postup záchranných prací v závislosti na rozsahu úrazu - vyproštění, ověření životních funkcí, oživovací pokusy, ošetření poranění, přivolání pomoci) Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

1. Vstupní předpoklady pro účast na zkoušce

Uchazečem o zkoušku může být každá fyzická osoba starší 18 let, která získala alespoň základy vzdělání, nebo účastník rekvalifikace podle zákona č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti.

Uchazeč o zkoušku musí být dále držitelem platných dokladů:

  1. o odborné způsobilosti v elektrotechnice v rozsahu minimálně dle § 6 („elektrotechnik“) bez omezení napětí, nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrickém zařízení a na odbornou způsobilost v elektrotechnice.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP – (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/elektromechanik-pro-silno#zdravotni-zpusobilost.)

Autorizovaná osoba zároveň s odesláním pozvánky ke zkoušce písemnou formou sdělí, kde a jakým způsobem se uchazeč může informovat o svých povinnostech a průběhu zkoušky a které doklady/dokumenty musí uchazeč předložit bezprostředně před započetím zkoušky.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž autorizovaná osoba vyhotoví a uchazeč podepíše písemný záznam.

2. Průběh zkoušky

Před zahájením zkoušky uchazeč předloží zkoušejícímu průkaz totožnosti a případně další dokumenty opravňující k připuštění ke zkoušce uvedené v části 1. Vstupní předpoklady pro účast na zkoušce.

Bezprostředně před zahájením zkoušky autorizovaná osoba seznámí uchazeče s pracovištěm, s organizací zkoušky, s jeho právy a povinnostmi v rámci zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb. a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zkoušející uzná, a tedy nemusí ověřovat, ty odborné způsobilosti, které byly již dříve u uchazeče ověřeny v rámci zkoušky z jiné profesní kvalifikace (nutno doložit osvědčením o získání profesní kvalifikace), a které jsou shodné svým rozsahem i obsahem. Rozsah a obsah odborné způsobilosti určují její jednotlivá kritéria a pokyny k realizaci zkoušky popsané v hodnoticím standardu. Zkoušející tyto odborné způsobilosti neuzná jako již ověřené, pokud by tím nebylo zajištěno řádné ověření ostatních požadavků stanovených tímto hodnotícím standardem (například při nutnosti dodržení technologických postupů a časové souslednosti různých činností).

Zkouška se koná v českém jazyce.

Zkouška je veřejná. Praktická část zkoušky a praktická zkouška není veřejná v případech, kdy to je nutné z hygienických důvodů nebo z důvodu ochrany zdraví a bezpečnosti práce.

Splnění odborné způsobilosti Uložení elektrických kabelů, kritéria c) Provést pokládku a montáž kabelů podle technické dokumentace je potřeba ověřit uložením minimálně 3 m kabelu a vytvořením kabelové spojky v souladu s technickou dokumentací.

Pozn.: způsob uložení kabelu (do trubky, do koryta, do pískového lože apod.), stejně jako typ spojkování je dáno technickou dokumentací, kterou uchazeč dostane od AOs.
    

Pro splnění odborné způsobilosti Volba vhodných kabelových souborů, kritéria a) Rozlišit základní typy kabelových souborů a vysvětlit jejich funkci je třeba provést výběr minimálně ze 3 typů.

Pro splnění odborné způsobilosti Montáž kabelových skříní a rozvaděčů a) Určit typy skříní NN a popsat je, a to včetně připojovacích systémů (výzbroje) je třeba řešit minimálně 2 skříně.

Pro splnění odborné způsobilosti Měření elektrických a neelektrických veličin a parametrů, vyhodnocování naměřených hodnot pro napětí do 1 kV, kritéria a) Vybrat vhodné měřicí metody, přístroje a měřidla uchazeč provede výběr pro měření izolačního stavu, impedance a sledu fází.

Uchazeč formuluje odpovědi na otázky vztahující se ke kritériím s písemným ověřením volnou formou. Pro každé kritérium s písemným ověřením připraví autorizovaná osoba nejméně 2 otázky pokrývající rozsah tohoto kritéria.

Zkouška může být prováděna na cvičném nebo reálném zařízení.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede autorizovaná osoba do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro energetiku, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Asociace energetického a elektrotechnického vzdělávání

Teplárna Otrokovice, a.s.

EON Distribuce, a. s.

Střední odborná škola elektrotechnická Sokolnice