Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj
Skupina oborů: Osobní a provozní služby
Povolání: Poradce pro pozůstalé
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 5

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Rozvíjení účinné komunikace, podpory a doprovázení pozůstalých

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit pojem „péče o pozůstalé“ a úlohu poradenství při její realizaci Ústní ověření
b Uvést, z čeho profesionalita poradce pro pozůstalé vychází a na co se zaměřuje Ústní ověření
c Vyjádřit hodnoty, o které se poradenství pro pozůstalé opírá a zásady, které se považují za vhodné a jejichž dodržování se vyžaduje od profesionálů a jež jsou nabízeny lidem označeným jako „laici“ Ústní ověření
d Popsat, kdo v poradenství pro pozůstalé pečuje o koho a proč Ústní ověření
e Uvést, kdo a kdy se může stát klientem poradce pro pozůstalé Písemné a ústní ověření
f Vysvětlit, proč jsme všichni blízkými či vzdálenými pozůstalými Písemné a ústní ověření
g Vyjmenovat příklady, jak může poradce pro pozůstalé pomáhat klientovi s ohledem na prognózu brzkého úmrtí jeho blízké osoby (ve fázi pre finem, in finem a post finem) Písemné a ústní ověření
h Navrhnout zásady účinné komunikace s pozůstalými a uvést příklady vhodných a nevhodných formulací v komunikaci s pozůstalými Praktické předvedení a ústní ověření
i Popsat způsoby vyjadřování žalu u lidí z jiných kultur (spjatých s územím ČR) Ústní ověření
j Popsat možnosti a limity péče o pozůstalé v rámci stávající psychosociální péče a předložit argumenty podporující skutečnost, že je účinné využívat moderní komunikační prostředky (email, sms) při doprovázení pozůstalých Písemné a ústní ověření
k Předvést fiktivní telefonní hovor s pozůstalým (figurant) a vytvořit návrh odpovědi prostřednictvím elektronické pošty pozůstalému na elektronickou zprávu podle zadání Praktické předvedení
l Napsat vlastní rukou dopis pozůstalému podle zadání Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Orientace v hodnotovém kontextu poradenství pro pozůstalé

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit pojmy jako je „blízkost“, „podpora“, „doprovázení“, „poradenství“ nebo „terapie“ a předložit argumenty, podporující skutečnost, že bez naděje není útěcha Ústní ověření
b Objasnit hodnotový kontext poradenství pro pozůstalé (lidská důstojnost; partnerství, spolupráce, uznání; angažovanost pro druhé a společenství; úcta k rozmanitosti a řádu; otevřenost k víře, přesahu a smyslu; zákonnost; citlivost vůči odlišnosti při truchlení; duchovní rozměr smrti; přiměřenost pietního chování a návaznost služeb uplatňovaných podle principů subsidiarity, participace, reálnosti a dlouhodobosti apod.) Ústní ověření
c Uvést důvody, kvůli kterým je možné či nutné ukončit poradenský vztah Ústní ověření
d Definovat a odůvodnit základní principy vztahu klienta a poradce (respekt, autentičnost, empatie, aktivní naslouchání, důvěra, důvěrnost apod.) Ústní ověření
e Vyjmenujte negativní aspekty poradenského vztahu Ústní ověření
f Objasnit, kdo zodpovídá za kvalitu poskytovaného poradenství a která jednání a postupy by mohly vyústit v nelegální činy Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Aplikování základních principů poradenství pro pozůstalé na truchlící klienty

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vytvořit návrh rámcové smlouvy mezi poradcem a pozůstalým o poskytování služby o poradenství Praktické předvedení
b Předvést roli poradce pro pozůstalého před klientem (figurantem) dle zadání Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Usnadňování procesu truchlení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout, jakými vhodnými způsoby lze u pozůstalých podporovat práci se vzpomínkami a ventilaci emocí. Ústní ověření
b Charakterizovat pomoc při procesu přiznání si ztráty blízké osoby při překonávání překážek v rámci procesu adaptace Ústní ověření
c Popsat možné reakce na ztrátu osoby blízké Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Aplikování základních zásad pohřbívání v poradenství pro pozůstalé

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit, v kterých prostorách nelze sjednávat pohřbení a proč Ústní ověření
b Popsat, co musí vypravitel pohřbu přinést s sebou do provozovny pohřební služby, aby mohl sjednat pohřbení Ústní ověření
c Poradit pozůstalým, jak uzavřít nájemní smlouvu k hrobovému místu Praktické předvedení a ústní ověření
d Vysvětlit účel parte, za jakých podmínek ho lze zveřejnit a uvést formy kondolence Ústní ověření
e Vyjmenovat zákonné možnosti čerpání pracovního volna s náhradou mzdy nebo platu na pohřební obřad Ústní ověření
f Vystavit doklad o účasti na pohřbu Praktické předvedení
g Poradit, jak postupovat při úmrtí mimo zdravotnické zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
h Poradit postup při úmrtí v zahraničí (i mimo členské státy EU) a při úmrtí cizince v ČR Praktické předvedení a ústní ověření
i Nabídnout a vysvětlit více forem financování pohřbu (pohřebné, pojištění, pohřeb na splátky, odúmrť, darování těla pro vědu, výzkum a výuku) Praktické předvedení a ústní ověření
j Uvést, kdo odpovídá za přiměřené náklady spojené s pohřbem (i v případě odúmrti) Ústní ověření
k Popsat způsoby pohřbů a pohřbívání u lidí z jiných kultur (spjatých s územím ČR) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Charakterizování osobnosti poradce pro pozůstalé

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat základní požadavky na teoretické, praktické a osobnostní předpoklady poradce pro pozůstalé Ústní ověření
b Uvést příklady vhodné úpravy zevnějšku poradce, přiměřeného a nepřiměřeného chování k pozůstalým, rizika výběru určitého prostředí pro průběh poradenství Ústní ověření
c Charakterizovat pozitivní a negativní efekty osobnosti poradce pro pozůstalé a popsat, jak mohou klienti poradce pro pozůstalé vnímat Ústní ověření
d Popsat, jak podpořit klienta, aby navštívil psychologa, lékaře, duchovního, sociálního pracovníka nebo jinou profesionální pomoc Ústní ověření
e Navrhnout, co může poradce pro pozůstalé udělat pro prevenci syndromu vyhoření (péče o sebe sama) Praktické předvedení a ústní ověření
f Vysvětlit úlohu supervize v poradenství pro pozůstalé, kdo a jakým způsobem kontroluje práci poradce pro pozůstalé Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Zkoušející navodí atmosféru důvěry tak, aby se uchazeč mohl během zkoušky otevřít a vědomě se zúčastnit na rozpoznávání, doprovázení a poskytovat svou osobní přesvědčenou spolupráci.

 

Autorizovaná osoba je povinna připravit 3 modelové situace.

Uchazeči budou zadány činnosti, které jsou obsahem této profesní kvalifikace, jejichž splnění provádí. Konkrétní úkoly a jejich rozsah určí zkoušející. To, co by měl poradce pro pozůstalé umět (tedy praktická, dovednostní rovina kompetence), se nejčastěji projevuje při vlastní práci s klienty. Proto se praktické ověřování provádí řešením rozmanitých modelových situací s hráčem role (figurantem), který hraje roli „pozůstalého“ podle rámcového scénáře autorizované osoby. S celým kontextem situace je uchazeč předem seznámen. Modelové situace lze navodit také verbálně, zvukovým nebo obrazovým záznamem. Lze doporučit kombinování jednotlivých postupů. Například uchazeč může být do situace uveden obrazovým nebo zvukovým záznamem a následné řešení situace má již předvést sám. První část situace je tedy navozena obrazovým záznamem, druhá část inscenační metodou (tzv. inscenační hrou). Figurant musí porozumět schématu vývoje situace, porozumět její psychologické podstatě, projevům a příčinám vzniku. Musí být empatický a disponovat výrazovými prostředky (herectvím) tak, aby dokázal projevit odpovídající emoce. K povinnostem zkoušejícího patří včas inscenační hru ukončit a následně vyhodnotit.

 

U odborné kompetence Rozvíjení účinné komunikace, podpory a doprovázení pozůstalých, kritérium i) autorizovaná osoba vybere jednu z následujících komunit (židovská, muslimská, romská, vietnamská, ukrajinská) pro splnění daného kritéria; kritérium k) a l); autorizovaná osoba připraví jedno zadání pro každé kritérium, na základě kterého uchazeč splní daná kritéria.

U odborné kompetence Usnadňování procesu truchlení, kritérium a) je potřebné uvést otázky, kterými lze usnadňovat vyprávění pozůstalých klientů a objasnit význam ticha v poradenství pro pozůstalé.

U odborné kompetence Aplikování základních zásad pohřbívání v poradenství pro pozůstalé, kritérium d), h), i) a j) uchazeč předvede na jedné modelové situaci jednání vůči pozůstalým, role pozůstalých se zhostí zkoušející a pro kritérium l) vybere jednu z následujících komunit (židovská, muslimská, romská, vietnamská, ukrajinská), kterou zadá uchazeči pro splnění daného kritéria.

U odborné kompetence Aplikování základních principů poradenství pro pozůstalé na truchlící klienty, kritérium b) autorizovaná osoba připraví jedno zadání, na základě kterého uchazeč splní dané kritérium. Při ověřování odborné kompetence Aplikování základních principů poradenství pro pozůstalé na truchlící klienty, kritérium c) autorizovaná osoba sleduje odpovědi na tyto otázky: Jak jsem se připravoval na setkání s klientem? Jakým zážitkem pro mě bylo setkání s klientem? Spustilo to nějaké mé osobní sporné záležitosti? Jak jsem navázal s klientem kontakt a jaký jsem vybudoval za tu chvíli vztah? Určil jsem si nějaký cíl, kterého by mělo být při mých dalších setkáních dosaženo? Jakých konkrétních metod, technik a postupů jsem používal? Jak jsem uzavřel sezení s klientem? Co bylo pro mě těžké? A co bylo nejtěžší? Co se ještě potřebuji naučit, abych to dokázal dělat lépe? Co jsem udělal dobře a co výborně?

 

Během modelových situací se především sleduje, jakým způsobem uchazeč pracuje s právy a potřebami pozůstalých (potřeba času, empatie, přístupu k realitě, respektování individuality apod.). Po této praktické části následují otázky uvedené v dalších blocích. Praktickou část zkoušky je potřeba zaznamenat audiovizuálně pro vyhodnocení a analýzu uchazečova výkonu. Tento záznam bude smazán bezprostředně po vykonání zkoušky. Uchazeč o zkoušku podepisuje souhlas s natáčením během zkoušky.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro ostatní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Pegas CZ s. r. o., Praha

Ministerstvo pro místní rozvoj, Praha

Tobit, z. s., Jihlava