Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
Povolání: Dělník čištění a kontroly dílců, balení výrobků
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 2

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Obsluha jednoduchých strojů a zařízení v nábytkářské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Nastavit a seřídit jednoduché balicí zařízení a jeho bezpečnostní prvky v souladu s technologickými a bezpečnostními předpisy Praktické předvedení a ústní ověření
b Zabalit výrobek na jednoduchém balicím zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
c Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Opravy a čistění nábytkových dílců, nábytku a nábytkových sestav

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit nástroje, nářadí, pomůcky a materiály na čistění a opravy nábytkových dílců Praktické předvedení a ústní ověření
b Stanovit technologický postup pro opravu a čistění nábytkových dílců Praktické předvedení a ústní ověření
c Očistit hrany a plochy nábytkových dílců Praktické předvedení
d Provést opravu laminovaných a lakovaných (MDF, dýhovaných, masivních) nábytkových dílců Praktické předvedení
e Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Kontrola, balení a expedice výrobků a materiálů v nábytkářské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby balení výrobků, komponentů, kování, spojovacího materiálu, montážního návodu a informací pro zákazníka Ústní ověření
b Popsat zásady manipulace a skladování nábytkových dílců a výrobků v procesu výroby nábytku Ústní ověření
c Provést kontrolu výrobků, zvolit nástroje, nářadí, pomůcky a materiály na jejich zabalení Praktické předvedení a ústní ověření
d Vybrat, zkontrolovat a zabalit komponenty, kování, spojovací materiál, montážní návod a informace pro zákazníka dle balicích instrukcí a montážního návodu Praktické předvedení a ústní ověření
e Zabalit výrobek a připravit ho k expedici Praktické předvedení a ústní ověření
f Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Nakládání s odpadem vzniklým při čistění a balení nábytkářských výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uklidit pracoviště po skončení práce Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat způsoby třídění a skladování odpadu vzniklého při dané činnosti Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Při ověřování kritérií je třeba zohlednit, že se jedná o poslední operace v technologickém postupu výroby nábytku, tedy o operace, které dotvářejí a zajišťují hotový výrobek. Ověřování kritérií musí vést ke kontrole, opravě, čistění a balení pěti nábytkových dílců (1x DTD /dřevotřísková deska bez povrchové úpravy/ a ohraněné HPL /vysokotlaký laminát/, 1x LTD /laminovaná dřevotřísková deska/ nebo DTD ohraněná Al nebo nerez, 1x LTD nebo DTD ohraněná ABS /plastové hrany/, 1x lakovaný dílec včetně lakovaných hran, 1x LTD ve vysokém lesku ohraněná ABS ve vysokém lesku o minimálním rozměru 600 mm x 600 mm, ohraněném minimálně ze tří stran a provedeným plošným frézováním (drážka, polodrážka, kolíkový spoj, průchozí otvor) a jednoho nábytkářského výrobku (hotová skříňka o minimálním rozměru 600 mm x 600 mm x 300 mm) včetně příslušných komponentů - kování, spojovacího materiálu, montážního návodu a informací pro zákazníka.

 

Při zadávání úkolů se doporučuje zaměřit se zejména na tyto činnosti:

– volba postupu práce, čistění a oprav laminovaných a lakovaných (dýhovaných, masivních) dílců

– práce s dodanou dokumentací (balicí instrukce, montážní návod)

– práce s nábytkovými dílci, jejich kontrola

– obsluha strojů a nástrojů potřebných k opravám a zabalení nábytkářských výrobků

 

Při ověřování kritérií hodnocení způsobem ověření "Praktické předvedení a ústní ověření" se požaduje stručné slovní doplnění předvedené činnosti ve smyslu vysvětlení nebo obhajoby zvoleného postupu či řešení.

 

Při ověřování splnění úkolů založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, ke kvalitě práce, vzhledu a funkčnosti zhotoveného výrobku i k časovému hledisku zvládání operací.

 

Na zkoušku si účastník donese vlastní pracovní oděv a obuv..

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

  1. Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání truhlář a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti nábytkářské výroby nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti nábytkářské výroby.
  2. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oblasti nábytkářské výroby a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti nábytkářské výroby nebo ve funkci učitele praktického vyučování v oblasti nábytkářské výroby.
  3. Vyšší odborné vzdělání v oblasti nábytkářské výroby a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti nábytkářské výroby nebo ve funkci učitele praktického vyučování v oblasti nábytkářské výroby.
  4. Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na oblast nábytkářské výroby nebo zpracování dřeva a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti nábytkářské výroby nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti nábytkářské výroby.
  5. Profesní kvalifikace 33-021-E Dělník/dělnice čištění a kontroly dílců, balení výrobků + střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti nábytkářské výroby.

 

Další požadavky:

  • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
  • Autorizovaná osoba musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Pro zajištění zkoušky podle tohoto hodnoticího standardu je třeba mít k dispozici dílenské prostory a zdroj potřebné energie odpovídající bezpečnostním a hygienickým předpisům, nábytkářské výrobky, nábytkové dílce, komponenty, kování, spojovací materiál, montážní návody, informace pro zákazníka, materiální, technické a strojní vybavení na čistění, opravy a balení nábytkových dílců a výrobků tj.:

1. ruční zařízení pro tavení opravných vosků

2. jednoduchý ovíjecí balicí stroj pro balení skříněk do rozměru (1 500 x 1 000 x 650) mm s regulací napínací síly

3. jednoduché páskovací ruční zařízení

Další nutné vybavení:

svinovací metr, dláto šíře 24–26 mm, čisticí prostředky na čištění tavných lepidel, hadr, balící páska, nůž, pracovní stůl, psací potřeby, krepová maskovací páska, obalový materiá

 

Technologická dokumentace obsahující balicí instrukce

Odpovídající technické vybavení nutné k zajištění bezpečnosti a hygieny práce a protipožární ochrany

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 20 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 5 až 8 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Dřevařský magazín

TON, a. s.

NADOP-VÝROBA NÁBYTKU, a. s.

Embre, s. r. o.