Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
Povolání: Pracovník výroby dýh, překližek a vrstveného dřeva , Pracovník výroby sesazenek
Platnost standardu: Od 29.8.2012 do 5.4.2019
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 5.2.2019 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování bezpečnosti práce, správné používání pracovních pomůcek při výrobě sesazenek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dodržovat a popsat právní předpisy týkající se BOZP, hygieny práce a požární ochrany při výrobě sesazenek Písemné nebo ústní ověření, praktické předvedení
b Udržovat pořádek a čistotu na pracovišti Praktické předvedení
c Používat předepsané ochranné pracovní prostředky Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v technických podkladech pro výrobu sesazenek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Pracovat s dodanou výrobní dokumentací ve fyzické nebo elektronické formě Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Seřizování a údržba dřevoobráběcích strojů a nástrojů pro výrobu sesazenek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést kontrolu a seřízení technologického zařízení Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Popsat a provést základní údržbu technologického zařízení Písemné nebo ústní ověření, praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Příprava materiálů a polotovarů pro výrobu sesazenek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a vysvětlit způsoby rozměrové a tvarové úpravy dýhových listů Písemné nebo ústní ověření
b Zvolit postup práce a způsob provedení technologických operací dle výrobního zadání Praktické předvedení s ústní obhajobou
c Vybrat dýhu podle druhu a rozměrů a zvolit množství dýhových listů dle výrobního zadání Praktické předvedení s ústní obhajobou
d Upravit dýhové listy na potřebné rozměry a tvar Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Sesazování sesazenek podle kresby a dýhování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Sestavit dýhové listy podle výrobního zadání Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Spojit připravené listy pomocí spojovacího materiálu a spojovacího zařízení Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Vstupní, výstupní a mezioperační kontrola surovin, materiálů, polotovarů a výrobků v dřevařské a nábytkářské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést vstupní kontrolu materiálů a jejich případnou opravu Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Provést kontrolu zhotovených polotovarů a jejich případnou opravu Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Nakládání s odpadem z truhlářské výroby při výrobě sesazenek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat odpady vzniklé při dané výrobě Písemné ověření s ústní obhajobou
b Určit způsob dalšího použití nebo likvidace odpadu při výrobě sesazenek Písemné ověření s ústní obhajobou
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Při ověřování splnění kritérií je třeba zohlednit, že se jedná o počáteční operace v technologickém postupu výroby nábytku. Uchazeč v průběhu zkoušky zhotoví 3 kusy sesazenek různé velikosti z různých dřevin, s různou strukturou a skladbou.

Při zadávání úkolů se doporučují např. tyto činnosti:

– práce s dýhami a jejich kontrola

– volba postupu práce

– práce s dodanou dokumentací

– obsluha strojů a nástrojů potřebných ke splnění daného úkolu (rozměrová a tvarová úprava, spojování dýhových listů).

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, ke kvalitě zhotoveného výrobku i k časovému hledisku zvládání operací. Hlavní důraz je třeba klást na kvalitu výsledných produktů.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil pro všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované fyzické nebo právnické osoby.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

a) Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání truhlář a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti nábytkářské výroby nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti nábytkářské výroby, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

b) Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oblasti nábytkářské výroby a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti nábytkářské výroby nebo ve funkci učitele praktického vyučování v oblasti nábytkářské výroby, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

c) Vyšší odborné vzdělání v oblasti nábytkářské výroby a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti nábytkářské výroby nebo ve funkci učitele praktického vyučování v oblasti nábytkářské výroby, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

d) Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na oblast nábytkářské výroby nebo zpracování dřeva a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti nábytkářské výroby nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo praktického vyučování v oboru vzdělání truhlář, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

e) Profesní kvalifikace pracovník výroby sesazenek a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti nábytkářské výroby, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

 

Další požadavky:

– Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, který nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

– Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: www.mpo.cz

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Pro zajištění zkoušky podle tohoto hodnotícího standardu je třeba mít k dispozici prostory a zařízení k vykonání zkoušky, s minimálním následujícím materiálně-technickým vybavením:

 

– Prostory a zdroj potřebné energie odpovídající bezpečnostním a hygienickým předpisům

– Odpovídající technické vybavení nutné k zajištění bezpečnosti a hygieny práce a požární ochrany

– Materiál a polotovary pro zadanou výrobu

– Technické zadání výroby

– Příjemky a výdejky zboží a surovin

– Technologické vybavení po výrobu sesazenky tj.:

1. zařízení pro délkovou a šířkovou úpravu dýhových listů (nůžky nebo pila na svazky dýh)

2. zařízení pro spojení listů (technologie spojování papírovou lepicí páskou nebo polyamidovým tavným vláknem nebo natupo)

Dále je nutné mít následující vybavení – svinovací metr, dláto šíře 24‒26 mm, nůž, pracovní stůl, psací potřeby, krepovou maskovací pásku, počítač se základní softwarovou výbavou.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání nejméně po dobu 5 let ode dne podání žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 15 až 20 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 5 až 6 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnotící standard připravila SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

NADOP – VÝROBA NÁBYTKU, a. s.

Truhlářství Souček

Dřevotvar Jablonné nad Orlicí

Dřevařský magazín