Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
Povolání: Pracovník výroby dýh, překližek a vrstveného dřeva , Pracovník výroby sesazenek
Platnost standardu: Od 29.8.2012 do 5.4.2019
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 5.2.2019 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování bezpečnosti práce, správné používání pracovních pomůcek při výrobě sesazenek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dodržovat a popsat právní předpisy týkající se BOZP, hygieny práce a požární ochrany při výrobě sesazenek Písemné nebo ústní ověření, praktické předvedení
b Udržovat pořádek a čistotu na pracovišti Praktické předvedení
c Používat předepsané ochranné pracovní prostředky Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v technických podkladech pro výrobu sesazenek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Pracovat s dodanou výrobní dokumentací ve fyzické nebo elektronické formě Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Seřizování a údržba dřevoobráběcích strojů a nástrojů pro výrobu sesazenek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést kontrolu a seřízení technologického zařízení Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Popsat a provést základní údržbu technologického zařízení Písemné nebo ústní ověření, praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Příprava materiálů a polotovarů pro výrobu sesazenek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a vysvětlit způsoby rozměrové a tvarové úpravy dýhových listů Písemné nebo ústní ověření
b Zvolit postup práce a způsob provedení technologických operací dle výrobního zadání Praktické předvedení s ústní obhajobou
c Vybrat dýhu podle druhu a rozměrů a zvolit množství dýhových listů dle výrobního zadání Praktické předvedení s ústní obhajobou
d Upravit dýhové listy na potřebné rozměry a tvar Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Sesazování sesazenek podle kresby a dýhování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Sestavit dýhové listy podle výrobního zadání Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Spojit připravené listy pomocí spojovacího materiálu a spojovacího zařízení Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Vstupní, výstupní a mezioperační kontrola surovin, materiálů, polotovarů a výrobků v dřevařské a nábytkářské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést vstupní kontrolu materiálů a jejich případnou opravu Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Provést kontrolu zhotovených polotovarů a jejich případnou opravu Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Nakládání s odpadem z truhlářské výroby při výrobě sesazenek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat odpady vzniklé při dané výrobě Písemné ověření s ústní obhajobou
b Určit způsob dalšího použití nebo likvidace odpadu při výrobě sesazenek Písemné ověření s ústní obhajobou
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Při ověřování splnění kritérií je třeba zohlednit, že se jedná o počáteční operace v technologickém postupu výroby nábytku. Uchazeč v průběhu zkoušky zhotoví 3 kusy sesazenek různé velikosti z různých dřevin, s různou strukturou a skladbou.

Při zadávání úkolů se doporučují např. tyto činnosti:

– práce s dýhami a jejich kontrola

– volba postupu práce

– práce s dodanou dokumentací

– obsluha strojů a nástrojů potřebných ke splnění daného úkolu (rozměrová a tvarová úprava, spojování dýhových listů).

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, ke kvalitě zhotoveného výrobku i k časovému hledisku zvládání operací. Hlavní důraz je třeba klást na kvalitu výsledných produktů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

NADOP – VÝROBA NÁBYTKU, a. s.

Truhlářství Souček

Dřevotvar Jablonné nad Orlicí

Dřevařský magazín