Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
Povolání: Dělník v dřevozpracující výrobě
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 2

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technických podkladech pro zhotovování výrobků na bázi dřeva

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst jednoduchý výkres výrobku podle konkrétního zadání Praktické předvedení
b Vypracovat výpis materiálu pro zhotovení jednoduchého výrobku ze dřeva na základě konkrétního zadání Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Ruční a strojní opracování dřevěných materiálů, zhotovení dřevěných prvků konstrukcí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat, zdůvodnit druh a zvolit množství použitých materiálů podle konkrétního zadání Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat a předvést pracovní postupy podle konkrétního zadání a upozornit na možné chyby při řezání a hoblování Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést opracování materiálů a zhotovení dřevěných prvků konstrukcí podle konkrétního zadání Praktické předvedení
d Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Spojování tesařských konstrukcí tesařskými spoji, dřevěnými a kovovými prostředky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozpoznat druhy dřevěných a kovových spojovacích prostředků a určit jejich použití podle konkrétního zadání Praktické předvedení a ústní ověření
b Rozpoznat druhy tesařských spojů a určit jejich použití Praktické předvedení a ústní ověření
c Zhotovit spoje tesařských konstrukcí - čep a dlab, přeplátování, kolmé zapuštění Praktické předvedení
d Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Volba, obsluha a údržba nářadí, pracovních pomůcek, strojů a zařízení a manipulačních prostředků pro tesařské práce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit a zdůvodnit použité nářadí, pracovní pomůcky, strojní zařízení a manipulační prostředky pro tesařské práce podle konkrétního zadání Praktické předvedení a ústní ověření
b Obsluhovat a udržovat použité nářadí, pracovní pomůcky, strojní zařízení malé mechanizace a manipulační prostředky pro tesařské práce podle konkrétního zadání Praktické předvedení a ústní ověření
c Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Bednění základového pásu, bednění sloupu čtvercového průřezu, bednění trámu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit podle konkrétního zadání postupy provedení jednotlivých bednění Ústní ověření
b Sestavit bednění podle konkrétního zadání, popsat jeho části, funkci a zajištění bednění Praktické předvedení a ústní ověření
c Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Montáž a demontáž tesařských systémových bednění

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést a zdůvodnit montáž jednotlivých prvků tesařského systémového bednění podle konkrétního zadání Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést a zdůvodnit demontáž, ošetření, opravu a uložení prvků tesařského systémového bednění podle konkrétního zadání Praktické předvedení a ústní ověření
c Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/delnik-v-drevozpracujici-#zdravotni-zpusobilost).

 

Při zkoušce se ověřují kompetence a kritéria sestavené v dílčí pracovní procesy (provedení pracovní operace nebo souboru pracovních operací v technologické návaznosti), při nichž se klade důraz zejména na respektování předloženého zadání úkolů a na kvalitu provedené práce:

 

  1. měření, rozvržení, orýsování a opracování jednoduchých dřevěných prvků pro tesařské konstrukce bednění podle konkrétního zadání autorizované osoby
  2. zhotovení minimálně jednoho druhu jednoduchého bednění, a to z těchto možností:
  • bednění základového pásu v rozsahu: minimální délka cca 1500 mm, šířka asi 250 mm, výška cca 300 mm, s jedním rohem,
  • bednění sloupu čtvercového průřezu: průřez cca 300 x 300 mm, výška cca 1000 mm,
  • bednění trámu: minimálně s jednou řadou stojek, délka cca 1000 mm, šířka cca 300 mm, výška cca 300 mm,
  1. montáž a demontáž systémového bednění včetně příslušenství pro bednění jednoho z výše uvedených bednění, např. sloupu, trámu.

 

Při ověřování kritérií způsobem "praktické předvedení a ústní ověření" se požaduje stručné slovní doplnění předvedené činnosti ve smyslu vysvětlení nebo obhajoby zvoleného postupu nebo řešení.

Uchazeč musí mít vlastní pracovní oděv, obuv a OPP podle konkrétního zadání (pracovní rukavice).

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, ke kvalitě zhotoveného výrobku i k časovému hledisku zvládání operací. Pokud ze strany uchazeče nebudou při ověřování kompetencí dodržovány zásady BOZP, ohodnotí zkoušející danou kompetenci, při níž došlo k porušení zásad BOZP, výsledkem „nesplnil“.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

KODA s. r. o., Blatno 118

ESOZ Chomutov

LINETA, a. s.

Radek Nový - RN střechy