Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Povolání: Kovář strojní
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a v technických podkladech pro zhotovování výkovků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst výkresy výkovků a výkresy sestav tvářecího nářadí Praktické předvedení
b Číst pracovní postupy a další technickou dokumentaci pro výrobu výkovků Praktické předvedení
c Vyplnit dokumenty o výrobě Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba postupu práce a technologických podmínek strojního kování, tvarování, ohýbání kovů, ohřevu materiálu v kovářských pecích a výhních

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Nakreslit pro tvarově jednoduchou součást vyráběnou zápustkovým kováním náčrt vhodného předkovku Praktické předvedení
b Zvolit kovací teplotu podle jakosti materiálu, vysvětlit význam dokovací teploty Praktické předvedení a ústní ověření
c Stanovit postup výroby jednoduché součásti volným kováním, zvolit stroj a nářadí Praktické předvedení
Je třeba splnit kritérium a) + b) nebo b) + c).
3

Obsluha kovářských pecí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést obsluhu plynové pece Praktické předvedení
b Předvést obsluhu indukční pece Praktické předvedení
c Změřit teplotu materiálu při ohřevu na kovací teplotu Praktické předvedení
Je třeba splnit kritéria a) + c) nebo b) + c).
3

Obsluha tvářecích strojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat hlavní části a funkce základních tvářecích strojů: kompresorového bucharu, protiběžného bucharu, hydraulického lisu, klikového lisu a vřetenového lisu Ústní ověření
b Popsat hlavní části a funkce speciálních tvářecích strojů: válcovačky kroužků, kovacích válců, příčné klínové válcovačky, pěchovačky, ohýbačky profilů a ohýbačky trub včetně popisu způsobu obsluhy Ústní ověření
c Vysvětlit a předvést obsluhu bucharu a lisu Praktické předvedení
d Sestavit zápustku, namontovat do tvářecího stroje a předehřát nástroje nebo namontovat do ostřihovacího lisu ostřihovací nástroje Praktické předvedení
e Provést ohyb polotovaru na ohýbačce včetně volby nástrojů Praktické předvedení
f Vykovat podle dokumentace výkovek nebo výkovky s požitím operací: pěchování, prodlužování, děrování, ohýbání, volba nářadí pro tyto operace Praktické předvedení
Je třeba splnit kritéria a) + c) + e) nebo b) + d) + f).
3

Obsluha zařízení pro tepelné zpracování výkovků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit režimy základních druhů tepelného zpracování: homogenizační žíhání, normalizační žíhání, protivločkové žíhání, kalení, popouštění a žíhání naměkko Ústní ověření
b Vysvětlit režimy tepelného zpracování z dokovací teploty: řízené ochlazování nástrojových ocelí, BY ocelí, kalení z dokovací teploty a kalení s popouštěním vnitřním teplem Ústní ověření
c Uložit vsázku do komorové nebo průběžné nebo vakuové pece, nastavit teplotní režim a provést ohřev Praktické předvedení
d Popsat zásady kalení různých typů součástí Ústní ověření
Je třeba splnit kritéria a) + c) + d) nebo b) + c) + d).
3

Dokončovací práce na výkovcích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit odstraňování vad při volném kování sekáním a vypalováním Ústní ověření
b Popsat a vysvětlit odstraňování okují tryskáním, omíláním a mořením Ústní ověření
c Vysvětlit nedestruktivní zkoušení výkovků: vizuální, ultrazvuk, vibrování, vířivé proudy Ústní ověření
d Vysvětlit destruktivní zkoušení výkovků: měření tvrdosti, zkouška tahem a zkouška vrubové houževnatosti Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Mazání při kování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit význam mazání při kování Ústní ověření
b Vyjmenovat hlavní typy maziv Ústní ověření
c Vysvětlit metody nanášení maziva Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kování neželezných kovů a slitin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat neželezné kovy a slitiny zpracovávané kováním Ústní ověření
b Vysvětlit volbu teplot při kování neželezných kovů a slitin zpracovávaných kováním Ústní ověření
c Vyjmenovat zásady, které je třeba dodržovat při kování těchto slitin Ústní ověření
d Popsat a vysvětlit tepelné zpracování neželezných kovů a jejich slitin zpracovávaných kováním Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Manipulace s materiálem, prostředky pro manipulaci s materiálem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat zásady pro volbu nářadí pro ruční manipulaci s teplými polotovary a výkovky Ústní ověření
b Popsat postupy při mechanické manipulaci s teplými polotovary a výkovky velké hmotnosti Ústní ověření
c Předvést ruční manipulaci ohřátými polotovary a výkovky Praktické předvedení
d Ovládat prostředky pro přepravu výkovků a nástrojů v bednách nebo na paletách Praktické ověření
Je třeba splnit kritéria a) + c) nebo b) + d).
3

Ošetření a běžná údržba zařízení kovárny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést ošetření a údržbu plynové pece Praktické předvedení
b Provést ošetření a údržbu elektrické pece a indukčních ohřívaček Praktické předvedení
c Provést ošetření a údržbu bucharu a lisu Praktické předvedení
d Zkontrolovat stav kovacího nářadí Praktické předvedení
Je třeba splnit a) + c) + d), nebo b) + c) + d).
3

Dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v kovárně

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat pracovní ochranné pomůcky pracovníka (OOPP) nutné pro práci kováře Ústní ověření
b Vysvětlit a popsat integrovaný záchranný systém Ústní ověření
c Vysvětlit možnosti poskytnutí první pomoci v kovárně Ústní ověření
d Vyjmenovat bezpečnostní pravidla při pohybu pracovníků na pracovišti kovárny Ústní ověření
e Vyjmenovat bezpečnostní pravidla při obsluze indukční a odporové pece v kovárně Ústní ověření
f Vyjmenovat bezpečnostní pravidla při obsluze plynem vytápěné pece v kovárně Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/kovar-strojni-0052#zdravotni-zpusobilost).

 

U kompetencí, které podle tohoto hodnoticího standardu při ověřování umožňují více kombinací splnění kritérií (např. u kompetence „Volba postupu práce a technologických podmínek strojního kování, tvarování, ohýbání kovů, ohřevu materiálu v kovářských pecích a výhních“ kde je možná kombinace kritérií a) + b) kování do zápustků, nebo b) + c) kování volné, s rozdílnou technologií a rozdílným vybavením kovárny) zkoušející sdělí a nejpozději spolu s pozvánkou zašle uchazeči o zkoušku výčet kritérií, která lze s ohledem na technické a technologické podmínky autorizované osoby ověřovat, informaci, zda zkouška proběhne v provozním či simulovaném prostředí, a dále jaké aspekty budou sledovány při výkonu činností a při nakládání s materiálem. Z variant, které umožňuje jak tento hodnoticí standard, tak podmínky autorizované osoby, si uchazeč zvolí tu, která nejvíce odpovídá jeho potřebám a zkušenostem. O zvolených variantách uchazeč informuje autorizovanou osobu, a to nejpozději v termínu, který uvede autorizovaná osoba v pozvánce.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro hutnictví, slévárenství a kovárenství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

OSTROJ, a. s.

KOVÁRNA VIVA, a. s.

SVAZ KOVÁREN ČR, z. s.