Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
Platnost standardu: Od 15.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Používání technické dokumentace a norem při montáži tepelného čerpadla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst výkresy a schémata systému s tepelným čerpadlem (elektrotechnické a topenářské značky) Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat podle výkresové dokumentace připojení tepelného čerpadla do systému Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Orientace ve fungování tepelného čerpadla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat druhy tepelného čerpadla v návaznosti na určené chladivo systému a funkci v systému, podle předložené dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit funkci hlavních prvků v systému - kompresoru včetně regulace výkonu a soustavy mazání, výparníku, kondenzátoru a termostatických expanzních ventilů a vysvětlit termodynamické pochody jednoho pracovního cyklu Písemné ověření
c Vysvětlit pojem topný faktor (COP), možnosti a význam jeho optimalizace Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba postupu práce, nářadí, pomůcek a měřidel pro montáž, zapojování a opravy tepelných čerpadel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit postup zapojení určené části tepelného čerpadla Praktické předvedení a ústní ověření
b Naplánovat pracovní operace zadaného úkolu (technologický postup montáže a opravy) Praktické předvedení a ústní ověření
c Zvolit pro zadaný úkol měřicí přístroje, nářadí a materiál Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Měření elektrických a neelektrických veličin a parametrů, v systému tepelného čerpadla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodné měřicí metody a přístroje k měření určeného parametru Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyhodnotit a interpretovat naměřené hodnoty Praktické předvedení a ústní ověření
c Dodržet předepsané zásady a postupy měření Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vedení záznamů a povinné dokumentace systému s tepelným čerpadlem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zdokumentovat změny na zařízení systému s tepelným čerpadlem, vysvětlit provedené pracovní úkony zadaného úkolu Praktické předvedení a ústní ověření
b Vypracovat protokol o kontrole systému s tepelným čerpadlem v rozsahu stanoveném ČSN nebo místními provozními a bezpečnostními předpisy Praktické předvedení a ústní ověření
c Vést záznamy o doplnění nebo recyklaci chladiva Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Montáž systému s tepelným čerpadlem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Smontovat určené části tepelného čerpadla Praktické předvedení a ústní ověření
b Zapojit elektro příslušenství, napojit tepelné čerpadlo do systému, připojit tepelné čerpadlo k elektrické síti Praktické předvedení a ústní ověření
c Přezkoušet těsnost okruhu před naplněním médiem (zkouška přetlakem a vakuem) Praktické předvedení a ústní ověření
d Proměřit a zkontrolovat funkčnost a parametry tepelného čerpadla a rozvodů v souladu s technickou dokumentací Praktické předvedení a ústní ověření
e Zapojit snímače do regulovaného obvodu a zkontrolovat jejich funkčnost Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Detekce úniků médií ze systému s tepelným čerpadlem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit obvyklá místa úniků chladiva z daného systému Praktické předvedení a ústní ověření
b Zkontrolovat systém v souladu s platnými předpisy, které stanovují požadavky na těsnost stacionárních chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel Praktické předvedení
c Provést kontrolu těsnosti okruhu určenou přímou metodou Praktické předvedení
d Provést kontrolu těsnosti okruhu určenou nepřímou metodou s využitím přenosných měřicích a kontrolních zařízení (např. sady manometrů, teploměrů a vakuometrů) a interpretovat naměřené hodnoty Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Údržba a opravy tepelných čerpadel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyzkoušet funkčnost a nastavení určených parametrů tepelného čerpadla Praktické předvedení a ústní ověření
b Diagnostikovat a odstranit simulovanou poruchu na tepelném čerpadle Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést profylaktickou nebo bezpečnostní kontrolu elektrotechnických a topných zařízení systému s tepelným čerpadlem Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Plnění chladiv a olejů v systému s tepelným čerpadlem a jejich regenerace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Napojit a odpojit plnicí a měřicí zařízení s minimálním únikem emisí Praktické předvedení a ústní ověření
b Určit vhodné skupenství pro přečerpání daného média. Přečerpat chladivo do lahví ve stavu kapalném i plynném Praktické předvedení a ústní ověření
c Napojit a odpojit přídavné recyklační zařízení k regeneraci chladiva s minimálním únikem emisí Praktické předvedení a ústní ověření
d Odčerpat náplň oleje kontaminovaného chladivem Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

BOZP při montáži tepelných čerpadel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost stupňů odborné způsobilosti v elektrotechnice dle § 19 zákona č. 250/2021 Sb. a nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrickém zařízení a na odbornou způsobilost v elektrotechnice a znát omezení, která jsou kladena na práci montéra tepelných čerpadel (tj. jaké činnosti technik s daným stupněm způsobilosti smí nebo nesmí provádět) Ústní ověření
b Popsat opatření pro zajištění bezpečné práce pod napětím (vysvětlit pojem „práce na elektrickém zařízení pod napětím“, kvalifikační požadavky pro práci pod napětím) Ústní ověření
c Popsat opatření pro zajištění bezpečné práce a postup prací na chladícím okruhu tepelného čerpadla Ústní ověření
d Vysvětlit zdravotní rizika a poskytnutí první pomoci při zasažení a kontaminaci používanými chemickými látkami a přípravky Ústní ověření
e Vysvětlit rizika při práci na systémech s tepelným čerpadlem jako vyhrazených tlakových zařízení a poskytování první pomoci při úrazech Ústní ověření
f Vysvětlit protipožární opatření při práci na malých chladicích zařízeních Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést prostředky ochrany při poruše elektrického zařízení tepelného čerpadla, vysvětlit jejich funkci (uvedení jednotlivých prostředků ochrany při poruše - přídavná izolace, ochranné zapojení, ochranné stínění, automatické odpojení od zdroje, jednoduché oddělení, nevodivé okolí; vysvětlení účelu, funkce a uplatnění prostředků ochrany při poruše) Ústní ověření
b Uvést přehled opatření pro ochranu před úrazem elektrickým proudem (uvedení typických ochranných opatření - vhodné kombinace prostředku pro zajištění základní ochrany a nezávislého prostředku pro zajištění ochrany při poruše) Ústní ověření
c Vysvětlit princip proudového chrániče a uvést příklady použití (nakreslení schématu zapojení proudového chrániče, vysvětlení funkce, příklady použití v elektrickém obvodu) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

První pomoc při úrazu elektrickým proudem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat účinky elektrického proudu na člověka (příklady přímých účinků elektrického proudu na lidský organismus, vliv velikosti proudu a doby jeho působení) Ústní ověření
b Poskytnout první pomoc při úrazu elektrickým proudem (postup záchranných prací v závislosti na rozsahu úrazu - vyproštění, ověření životních funkcí, oživovací pokusy, ošetření poranění, přivolání lékařské pomoci) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na nadřazené povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/elektromechanik-pro-silno#zdravotni-zpusobilost).

 

V případě, že uchazeč není držitelem stupně odborné způsobilosti elektrotechnik, či vedoucí elektrotechnik, autorizovaná osoba před začátkem zkoušky provede školení a přezkoušení dle § 9, nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrickém zařízení a na odbornou způsobilost v elektrotechnice, a to na činnosti na elektrických zařízeních, se kterými uchazeč při zkoušce přijde do styku a bude s nimi manipulovat. O školení a přezkoušení provede autorizovaná osoba písemný záznam. Čas na školení a přezkoušení není zahrnut do doby vykonávání zkoušky, a ani do doby přípravy na zkoušku.

 

Zkoušející určí část tepelného čerpadla k přezkoušení těchto kompetencí:

• Volba postupu práce, nářadí, pomůcek a měřidel pro montáž, zapojování a opravy tepelných čerpadel

• Měření elektrických a neelektrických veličin a parametrů, vyhodnocování naměřených hodnot

• Zhotovování záznamů a povinné dokumentace o provedené montáži, připojení nebo opravě tepelných čerpadel

• Montáž a zapojování tepelných čerpadel

• Údržba a opravy tepelných čerpadel

 

K přezkoušení kompetence Údržba a opravy tepelných čerpadel zkoušející simuluje závadu na vybrané části tepelného čerpadla.

 

Při ověřování kompetence "První pomoc při úrazu elektrickým proudem" demonstruje uchazeč prostředky k vyproštění zasaženého z dosahu elektrického proudu, jejich použití a ústně popíše následný postup oživování a přivolání pomoci.

Požadavky pro činnost dle této profesní kvalifikace:

Pro výkon povolání/činnosti je potřeba splňovat požadavky na odbornou způsobilost v elektrotechnice, a to minimálně v rozsahu § 6 (elektrotechnik), nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrickém zařízení a na odbornou způsobilost v elektrotechnice.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro energetiku, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Asociace energetických manažerů (AEM)

Teplárna Otrokovice, a. s.

Svaz chladicí a klimatizační techniky

Střední odborná škola elektrotechnická, Hluboká nad Vltavou