Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Skupina oborů: Tělesná kultura, tělovýchova a sport
Povolání: Instruktor skupinových kondičních a funkčních cvičení
Platnost standardu: Od 30.10.2012 do 19.8.2020
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 19.6.2020 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v anatomii, fyziologii a patofyziologii člověka

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy svalové tkáně, vysvětlit fyziologii svalové činnosti a vyjmenovat typy svalových kontrakcí Písemné nebo ústní ověření
b Popsat nejdůležitější svaly a svalové skupiny z hlediska funkce, lokalizace a zatížení při pohybech Písemné nebo ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Analýza držení těla v polohách a pohybech na kole a analýza pohybových stereotypů pro potřeby indoor cyclingu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat správné držení těla na kole Písemné nebo ústní ověření
b Uvést nejčastější odchylky od normy Písemné nebo ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Sestavení vhodného cvičebního programu pro skupinovou lekci indoor cyclingu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat hlavní výhody aerobního cvičení a uvést základní podmínky a zásady aerobního cvičení Písemné nebo ústní ověření
b Uvést a charakterizovat základní techniky jízdy a jejich modifikace Písemné nebo ústní ověření
c Vytvořit tréninkovou jednotku zaměřenou pro rozdílné cílové kategorie (začátečník, středně pokročilý, pokročilý) Písemné nebo ústní ověření
d Uvést pojmosloví užívané v hudbě ve vztahu k pohybu a vysvětlit zásady správného používání rychlosti hudby Písemné nebo ústní ověření
e Uvést zásady metodiky a organizace sportovního tréninku Písemné nebo ústní ověření
f Vytvořit grafickou strukturu tréninkové lekce s popisem techniky, otáček, intenzity a času Praktické předvedení a ústní ověření
g Popsat jednotlivé fáze tréninkové jednotky a vysvětlit jejich význam Písemné nebo ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vysvětlení a předvedení techniky jízdy „Rovina“ a „Kopec“

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a předvést techniku „Rovina“ ve variantách: rovina v sedle, rovina ze sedla, kombinovaná rovina, sprint v rovině Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat a předvést techniku „Kopec“ ve variantách: kopec v sedle, kopec ze sedla, kombinovaný kopec, sprint v kopci Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Vedení skupinové lekce indoor cyclingu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vést skupinové lekce indoor cyclingu pomocí jasné, přesné a dostatečné verbální i neverbální komunikace Praktické předvedení
b Vést lekci plynule, v souladu s hudbou, zvolit správnou metodu učení a navazovat cviky bez zbytečných pauz, sladit pohyb a cviky s verbálním i neverbálním vysvětlováním Praktické předvedení
c Diagnostikovat případné chyby jednotlivců i celé skupiny a vhodným způsobem je opravovat Praktické předvedení
d Vhodně motivovat a zaujmout klienty, udržovat na lekci pozitivní a příjemnou atmosféru Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Nastavení a údržba kola

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést standartní nastavení kola pro klienta včetně variant pro začátečníka a pokročilého Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést základní údržbu kola Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Modifikace cvičebního programu indoor cyclingu pro specifické skupiny klientů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat specifika skupiny „těhotné ženy a ženy po porodu“ v souvislosti s indoor cyclingem a aplikovat tyto poznatky v praxi Písemné nebo ústní ověření
b Popsat specifika skupiny „civilizační onemocnění“ v souvislosti s indoor cyclingem a aplikovat tyto poznatky v praxi Písemné nebo ústní ověření
c Popsat specifika skupin „senioři a junioři“ v souvislosti s indoor cyclingem a aplikovat tyto poznatky v praxi Písemné nebo ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Poskytování základního poradenství v oblasti zdravého životního stylu včetně zdravé výživy a pitného režimu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit pojem zdravý životní styl a vyjmenovat jeho složky, vysvětlit pojmy fitness a wellness Písemné nebo ústní ověření
b Uvést základní zásady racionální stravy a správné skladby jídelníčku v průběhu dne a v závislosti na pohybových aktivitách Písemné nebo ústní ověření
c Uvést základní zásady vhodného pitného režimu v průběhu dne a vhodného doplňování tekutin při pohybových aktivitách Písemné nebo ústní ověření
d Uvést základní zásady osobní hygieny a hygieny před i po pohybových aktivitách Písemné nebo ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Poskytování první pomoci při lekcích skupinového cvičení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhodnotit rychle nenadálou situaci (např. bezvědomí, epileptický záchvat), určit druh a rozsah poranění či poškození a navrhnout způsoby řešení Praktické předvedení
b Uvést správnou podobu rozhovoru při volání na záchranný systém Praktické předvedení
c Uvést a vysvětlit správný postup při neodkladné resuscitaci Praktické předvedení
d Uvést a vysvětlit správný postup poskytnutí první pomoci při nejčastějších úrazech (vykloubení kotníku, poranění vazů kotníku, kolene, ramene, svalové zranění, mdloby, nevolnost apod.) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů při indoor cyclingu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby zajištění bezpečnosti, hygieny a ochrany zdraví klientů na skupinových lekcích Písemné nebo ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

 

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

 

Při hodnocení uchazeče autorizovaná osoba také sleduje a posuzuje správné, přesné a odborné vyjadřování uchazeče a používání adekvátní terminologie a gymnastického názvosloví na požadované úrovni.

 

Bližší pokyny k realizaci zkoušky:

Ad kompetence Sestavení vhodného cvičebního programu pro skupinovou lekci indoor cyclingu, kritérium b)

- charakteristika jednotlivých technik jízd obsahuje:

- popis hlavních cílů

- popis rozdílů mezi technikami

- popis intenzity

- popis rychlosti otáček

- popis polohy rukou

 

Ad kompetence Vedení skupinové lekce indoor cyclingu:

- uchazeč všechna kritéria předvede po dobu nejméně 15 minut cvičení

 

Ad kompetence Modifikace cvičebního programu indoor cyclingu pro specifické skupiny klientů:

- popsáním specifik se rozumí: vyjmenovat a charakterizovat obecně nedoporučované nebo naopak vhodné techniky pro dané skupiny

 

Autorizovaná osoba si připraví:

pro teoretickou část zkoušky:

- soubor otázek obecné části pro písemné ověření teoretických znalostí uchazeče

- soubor otázek speciální části (v tomto případě indoor cyclingu) pro písemné nebo ústní ověření teoretických znalostí uchazeče

 

V případě, že autorizovaná osoba využije možnosti formy testu pro písemné ověřování, musí být dodržena následující pravidla:

Pravidla pro aplikaci písemných testů jako způsobu ověřování:

Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnotícího standardu. Musí splňovat následující pravidla:

A. Testy pro jednotlivé uchazeče musí být generovány z dostatečně velkého souboru otázek, aby bylo umožněno řádově několik desítek různě sestavených testů.

B. Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí testů, musí být splněné následující dvě podmínky:

 

B1. Pro celkový soubor otázek, z něhož se generují jednotlivé testy:

Pro každé kritérium existuje několik otázek.

 

B2. Pro jednotlivé vygenerované testy:

Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium (u něhož je test způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit) alespoň jednu otázku.

 

B3. Pro úspěšné splnění požadavků testu:

Za úspěšné splnění testu se považuje 80 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 80 % otázek.

 

V případě, že ústní ověřování bude realizováno formou losování otázek, je nutné dodržet následující pravidla:

Pravidla pro aplikaci ústního ověřování formou vylosovaných otázek:

Soubor otázek pro ústní ověřování stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí losovaných otázek, musí být splněné následující dvě podmínky:

 

A. Pro celkový soubor otázek:

Každé kritérium je zohledněno v několika otázkách.

 

B. Pro soubor vylosovaných otázek konkrétního uchazeče:

Každý uchazeč musí mít v souboru svých vylosovaných otázek zohledněno alespoň jednou každé kritérium (myslí se kritérium, u něhož jsou losované otázky způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit).

 

Pravidla pro praktickou část zkoušky:

- při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu, pro které je stanoveno ověření formou praktického předvedení, to znamená, že každý uchazeč musí mít v souboru vybraných modelových příkladů alespoň jednu ukázku svých praktických dovedností z každé praktické kompetence

- autorizovaná osoba si pro potřeby praktického ověření připraví soubor modelových příkladů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro osobní služby ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

STAR FITNESS, s.r.o.

3D FITNESS s.r.o.

Fitness Solutions International, s.r.o.

Český svaz aerobiku, fitness a tance FISAF.cz