Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Osobní a provozní služby
Povolání: Asanační pracovník s fumiganty
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v bionomii a rozmnožování škodlivých a epidemiologicky a epizootologicky významných členovců

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Identifikovat na základě vzorku základní druhy a systematické skupiny epidemiologicky a epizootologicky významných a škodlivých členovců Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit bionomii, popsat působené škody, rozmnožování, způsoby šíření a vývoj epidemiologicky a epizootologicky významných a škodlivých členovců Písemné ověření
c Vysvětlit bionomii, popsat působené škody, rozmnožování, způsoby šíření a vývoj členovců, škodících na poživatinách, textilních materiálech a skladovaných zásobách Ústní ověření
d Charakterizovat tři základní fáze zásahu proti škodlivým členovcům (průzkum, provedení prací, vyhodnocení účinnosti) a způsoby provádění zápisů a jejich archivování a využití Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v bionomii a rozmnožování škodlivých a epidemiologicky a epizootologicky významných obratlovců

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozlišit významné druhy synantropních hlodavců a popsat jejich charakteristické tělesné znaky Praktické předvedení a ústní ověření
b Charakterizovat způsob života, způsoby šíření, chování a škody působené jednotlivými druhy škodlivých synantropních hlodavců Písemné ověření
c Vysvětlit metody monitorování výskytu hlodavců Písemné ověření
d Popsat stopy přítomnosti jednotlivých škodlivých druhů synantropních hlodavců Ústní ověření
e Charakterizovat tři základní fáze deratizačního zásahu (průzkum, provedení prací, vyhodnocení účinnosti), způsoby provádění zápisů z těchto fází a jejich archivování a využití Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Hubení a potlačování výskytu synantropních členovců bez použití biocidních a pesticidních přípravků klasifikovaných jako toxické a vysoce toxické

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést účinné látky a přípravky používané pro hubení škodlivých členovců (rozdělení účinných látek podle mechanizmu účinnosti a podle chemické skladby, rozdělení formulací insekticidních přípravků a aplikačních forem, jejich stručná charakteristika a způsoby aplikace, přístrojová technika používaná k aplikaci insekticidních přípravků) Písemné ověření
b Vyjmenovat faktory ovlivňující účinnost při potlačování členovců (rezistence, reziduální účinek, koncentrace) Písemné ověření
c Uvést principy vzniku rezistence a metody, jak se jí bránit Písemné ověření
d Uvést účinné látky a formulace přípravků použitelné proti jednotlivým druhům a skupinám škodlivých členovců Písemné ověření
e Vysvětlit pracovní postupy při aplikaci přípravků proti různým druhům členovců Ústní ověření
f Uvést základní pravidla bezpečnosti práce s biocidy nebo pesticidy Písemné ověření
g Vysvětlit zásady první pomoci při zasažení osob biocidy nebo pesticidy - oči, pokožka, nadýchání Písemné ověření
h Charakterizovat obsah dokumentů, které jsou nedílnou součástí insekticidních přípravků (biocidů); Znalost o tom, kde jsou publikovány seznamy biocidů a pesticidů povolených pro ČR Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Hubení a potlačování výskytu synantropních hlodavců a dalších obratlovců bez použití biocidních a pesticidních přípravků klasifikovaných jako toxické či vysoce toxické

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit pojmy a provedení mechanické deratizace, jednorázové deratizace a ohniskové deratizace Ústní ověření
b Popsat vlastnosti účinných látek, přípravků a formulací používaných pro hubení škodlivých hlodavců (mechanizmus účinnosti, formulace a způsoby jejich aplikace) Písemné ověření
c Vyjmenovat antikoagulanty včetně formulace nástrah a vysvětlit mechanizmus jejich účinku a popsat mechanizmus působení ostatných typů účinných látek Písemné ověření
d Navrhnout pracovní postupy (příklady) pro aplikaci přípravků na hubení škodlivých hlodavců Praktické předvedení a ústní ověření
e Vyhotovit protokol o provedení práce Praktické předvedení
f Popsat způsoby vyhodnocování účinnosti deratizačního zásahu Písemné ověření
g Vysvětlit zásady bezpečnosti práce a první pomoci při otravách biocidy či pesticidy Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zabezpečení stavebních konstrukcí a dřeva před škodlivými biotickými činiteli

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Identifikovat na základě vzorků druhy členovců i jiných organismů škodících na dřevu Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit způsob života základních druhů členovců škodících na dřevu a životní projevy dřevomorky a popsat způsobené škody Ústní ověření
c Popsat metody boje s dřevokazným hmyzem, plísněmi a houbami, především dřevomorkou Písemné ověření
d Uvést příklady účinných látek povolených přípravků proti dřevokaznému hmyzu, přípravků proti plísním a dřevomorce a popsat postup při aplikaci těchto přípravků Písemné ověření
e Vysvětlit možnosti využití tepla a záření k sanaci dřeva Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zabezpečení budov před ptactvem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat obecné zásady a možnosti omezování výskytu holubů ve městech a vysvětlit význam omezování výskytu z hlediska ochrany zdraví Písemné ověření
b Popsat z hlediska ochrany zdraví lidí bezpečný postup při vyklízení půd od trusu a kadaverů holubů včetně provedení dezinsekce a dezinfekce Písemné ověření
c Popsat způsoby ochrany částí budov či celých budov před usedáním ptáků a před škodami působenými ptáky a předvést postup zasíťování a instalace hrotů na modelu Praktické předvedení a ústní ověření
d Vysvětlit, kdo a jak může provádět regulační zásahy proti holubům Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ničení plevelných, zplanělých či náletových rostlin na pozemcích nezemědělského charakteru

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat herbicidní přípravky na ničení plevelných rostlin a jejich účinky na rostliny Písemné ověření
b Popsat postup při likvidaci plevelných, zplanělých či náletových rostlin na pozemku nezemědělského charakteru Písemné ověření
c Popsat možnosti při likvidaci nepůvodních rostlinných druhů jako je bolševník či křídlatka Písemné ověření
d Vysvětlit dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zásad správné aplikace přípravků na ochranu rostlin Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v zákonech, nařízeních a metodikách, které se vztahují k potlačování škůdců

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v ustanovení zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění Písemné ověření
b Orientovat se v ustanovení zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, v platném znění Písemné ověření
c Orientovat se v ustanovení zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, v platném znění Písemné ověření
d Orientovat se v ČSN EN 16636, v platném znění Písemné ověření
e Orientovat se v ustanovení zákona č. 324/2016 Sb., o biocidních přípravcích a účinných látkách, v platném znění Písemné ověření
f Orientovat se v ustanovení zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích, v platném znění Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v biologii škůdců ve vztahu ke smrtícímu účinku fumigantů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat, kteří škůdci a komodity mohou být fumigováni (obecně) Písemné ověření
b Popsat způsoby života a škody působené nejznámějšími druhy škůdců v potravinářském průmyslu, proti nimž se využívá fumigace Písemné ověření
c Vysvětlit, jak dýchá hmyz a roztoči a jakým způsobem se do jejich těla dostávají fumiganty Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava a organizace fumigace, hermetizace (utěsnění) a její kontrola

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat typy fumigace (strukturální, půdní, surovin a materiálů) Ústní ověření
b Vysvětlit podrobně přípravu objektu a ošetřovaných komodit pro fumigaci Ústní ověření
c Zpracovat návrh vlastní fumigační práce Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat způsob hlášení použití toxických nebo vysoce toxických chemických látek nebo směsí Písemné ověření
e Vysvětlit, co je to úroveň hermetizace Ústní ověření
f Popsat metody kontroly těsnosti ošetřovaných prostor Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zajištění ochrany zdraví a životního prostředí při fumigaci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit zásady práce s toxickými látkami Ústní ověření
b Předvést a vysvětlit možnosti ochrany dýchacích cest Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést a vysvětlit možnosti měření koncentrace fumigantů v ovzduší Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat způsob likvidace nebezpečných odpadů Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění fumigace kyanovodíkem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést a vysvětlit přípravu objektu, hermetizaci a vnitřní úpravu objektu, předání objektu a zabezpečení Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést a vysvětlit postup při vlastním zaplynování Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést a vysvětlit způsob větrání objektu Praktické předvedení a ústní ověření
d Předvést a vysvětlit metody stanovení kyanovodíku v ovzduší Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění fumigace fosforovodíkem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést modelový příklad a vysvětlit metody ošetření komodit v silech Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést a vysvětlit metody ošetření volně loženého substrátu v podlahových skladech a baleného či pytlovaného substrátu ve skladech Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést a vysvětlit použití sáčků či řetězce sáčků, tablet či pelet Praktické předvedení a ústní ověření
d Předvést a vysvětlit metody stanovení fosforovodíku v ovzduší Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění fumigace sulfurylfluoridem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat přípravu objektu, odstranění předmětů Písemné ověření
b Popsat utěsnění a uzavření objektu Písemné ověření
c Popsat způsob napouštění plynu, větrání po fumigaci Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Používání metod řízených atmosfér

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat výhody a nevýhody řízených atmosfér Písemné ověření
b Charakterizovat dusík, oxid uhličitý a kyslík ve vztahu k řízeným atmosférám Ústní ověření
c Popsat postup při vytváření řízené atmosféry Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/asanacni-pracovnik-s-fumi#zdravotni-zpusobilost).

Všechna kritéria, u kterých je uvedeno písemné ověření (celkem 38), jsou ověřována testem.

Pravidla pro aplikaci testů jako způsobu ověřování profesní kvalifikace

Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

A. Testy pro jednotlivé uchazeče musí být generovány z dostatečně velkého souboru otázek, aby bylo umožněno řádově několik desítek různě sestavených testů.

B. Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí testů, musí být splněné následující podmínky:

B1. Pro celkový soubor otázek, z něhož se generují jednotlivé testy:

Pro každé kritérium existuje několik otázek.

B2. Pro jednotlivé vygenerované testy:

Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium (u něhož je test způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit) alespoň jednu otázku.

Autorizovaná osoba zajistí vygenerování náhodného testu pro každého uchazeče sestaveného ze 38 otázek. Testové otázky budou uzavřené, sestavené ze tří odpovědí, z nichž jedna je správná. Všechny otázky jsou bodově rovnocenné.

B3. Pro úspěšné splnění požadavků testu:

Za úspěšné splnění testu se považuje 70 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek.

 

Při ústním ověřování se uchazeč verbálně vyjadřuje k zadané otázce či tématu nebo vysvětluje své postupy či obhajuje svá řešení. Hodnotí se správnost tohoto ústního projevu ve vztahu k příslušným kritériím hodnocení.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze 2 členů, kteří jsou autorizovanou fyzickou osobou s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovaným zástupcem autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat tento požadavek:

 

  • Vysokoškolské vzdělání a alespoň 5 let odborné praxe v oboru dezinsekce a deratizace.

 

Další požadavky:

  • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
  • Autorizovaná osoba musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo zemědělství, www.eagri.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Zkušební místnost

 

Je požadováno, aby zkoušející měl k dispozici 5 vzorků běžných druhů členovců (nebo alespoň věrné obrazové reprodukce), proti kterým jsou podnikána represivní opatření (včetně druhů škodících na dřevu), a obrazový materiál umožňující uchazeči popsat charakteristické znaky různých obratlovců, formulář protokolu o provedení práce, model k předvedení ochrany proti ptactvu.

Na místě praktického provádění zkoušky musí být k dispozici 5 vzorků přípravku, obsahujícího kyanovodík a fosforovodík, nebo jejich netoxické makety, aby mohlo být ověřeno řádné zacházení s danými přípravky a kontrolní měřicí detekční přístroje.í

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 15 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 4 až 5 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Doba trvání písemné zkoušky jednoho uchazeče formou testu je 60 minut. Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro osobní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Sdružení DDD, z. s., Novotného lávka 5, Praha 1

DDD Servis, spol. s r. o., Libušská 104/303, Praha 4

ASANA, spol. s r. o., Dubičné 21, Rudolfov