Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Povolání: Obsluha strojů a zařízení při povrchové a hlubinné těžbě
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Prohlídky důlní kolejové lokomotivy podle provozní dokumentace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést kontrolu důlní kolejové lokomotivy podle provozní dokumentace, kontrolovat a doplnit provozní kapaliny (voda, nafta, olej) a provést zápis o kontrole Praktické předvedení
b Popsat a vysvětlit povinnosti řidiče při kontrole důlní kolejové lokomotivy podle pokynů pro obsluhu a údržbu důlní kolejové lokomotivy Ústní ověření
c Prokázat znalost provádění zkoušky účinnosti provozní brzdy Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Řízení a obsluha důlní kolejové lokomotivy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Řídit a obsluhovat důlní kolejovou lokomotivu Praktické předvedení
b Popsat a vysvětlit povinnosti řidiče důlní kolejové lokomotivy před zahájením provozu, v průběhu směny a po ukončení provozu Ústní ověření
c Popsat podmínky dopravy bez průvodčího Ústní ověření
d Popsat a vysvětlit povinnosti řidiče a postup v případě nehody na dopravní cestě Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Doprava materiálu na kolejové trati

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost dopravního řádu - co musí dopravní řád určovat Ústní ověření
b Určit podle dopravního řádu pro dopravu na kolejové trati parametry dopravované soupravy, hmotnost naloženého materiálu a způsob jeho naložení Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat a vysvětlit podmínky dopravy vybušnin Ústní ověření
d Popsat možná rizika při dopravě hmot a vysvětlit způsoby jejich eliminace Ústní ověření
e Popsat základní pravidla komunikace s dispečerem a inspekční službou Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha zařízení pro nakládání, skládání a manipulaci s materiálem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Obsluhovat zařízení pro nakládání, skládání a manipulaci s materiálem na vybraném překladišti Praktické předvedení
b Popsat zařízení pro nakládání, skládání a manipulaci s materiálem a vysvětlit jejich funkci Ústní ověření
c Popsat a vysvětlit zásady bezpečné obsluhy zařízení Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Doprava osob na kolejové trati

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat zařízení pro dopravu osob na kolejové trati Ústní ověření
b Uvést a vysvětlit podmínky pro bezpečné provádění dopravy osob na kolejové trati Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Provádění speciální dopravy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést výklad pojmů k problematice speciální dopravy Ústní ověření
b Popsat zařízení pro provádění speciální dopravy (dopravní a vázací prostředky) Ústní ověření
c Uvést a vysvětlit podmínky pro bezpečné provádění speciální dopravy Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržování bezpečnosti práce a provozu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy návěstí a předvěstí používané pro kolejovou dopravu a vysvětlit jejich funkci Ústní ověření
b Popsat dopravní značky používané pro kolejovou dopravu a jejich umístění a vysvětlit jejich význam Ústní ověření
c Vysvětlit význam signálů používaných pro kolejovou dopravu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí autorizovaná osoba zajistit, aby byl uchazeč seznámen s pracovištěm a se specifickými požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO) pracoviště (včetně havarijního plánu), na kterém bude praktická část zkoušky vykonána. Zdravotní způsobilost je vyžadována.

Uchazeč musí do zahájení zkoušky předložit zejména:

  • splnění podmínek zdravotní způsobilosti uvedených v jednotce práce řidič lokomotivy v dole (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=30846&kod_sm1=27).
  • musí být před zkouškou podle § 15 vyhl. č. 22/1989 Sb. doporučen pro tuto funkci na základě psychotechnické zkoušky
  • musí mít nejméně tříměsíční praxi u tohoto druhu dopravy, dle vyhlášky ČBÚ č.22/1989 Sb., § 225, odst.4.
  • zácvik při provozu těchto strojů musí být nejméně 200 hodin, dle vyhlášky ČBÚ č.22/1989 Sb., § 15.

Zkoušející sdělí a spolu s pozvánkou zašle uchazeči, jaké činnosti budou ověřovány, jaké aspekty budou sledovány při výkonu činností.

Tato zkouška z profesní kvalifikace nezaručuje splnění všech právních požadavků na výkon daného povolání - je zapotřebí splnit všechny požadavky stanovené právními předpisy pro výkon této profese – především § 12, § 14, § 15 a § 225 vyhlášky č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při dobývání nevyhrazených nerostů v podzemí, ve znění pozdějších předpisů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro těžbu a úpravu nerostných surovin, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR (AK ČR).

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

OKD, a. s

ČBÚ