Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Povolání: Technolog kování
Platnost standardu: Od 14.10.2015 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Práce s normami ČSN a EN

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhledat potřebné údaje v základních normách týkajících se tvářených materiálů Ústní ověření
b Vyhledat potřebné údaje v základních normách týkajících se technologie tváření kovů a nekovů Ústní ověření
c Vyhledat potřebné údaje v základních normách týkajících se technologie tepelného zpracování kovů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Obsluha kovárenských pecí a stanovení režimů ohřevu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Obsluhovat různé typy plynem vytápěných pecí s využitím schémat Praktické předvedení
b Obsluhovat indukční pece s využitím schématu Praktické předvedení
c Vypracovat režimy ohřevu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v tvářecích strojích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat princip funkce bucharu a jeho technologických možností s využitím schématu Ústní ověření
b Popsat princip funkce hydraulického lisu a jeho technologických možností s využitím schématu Ústní ověření
c Popsat princip funkce mechanických lisů a jejich technologických možností s využitím schémat Ústní ověření
d Popsat princip funkce příčné klínové válcovačky a kovacích válců a jejich technologických možností s využitím schémat Ústní ověření
Je třeba splnit kritéria a) + c) nebo b) + d).
4

Stanovování standardních technologických postupů a technických podmínek volného kování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit základní operace volného kování Ústní ověření
b Vysvětlit stupeň prokování Ústní ověření
c Vysvětlit přídavky na obrábění, technologické přídavky, konstrukci výkovku Ústní ověření
d Vysvětlit volbu režimu vychlazování výkovků Ústní ověření
e Vypracovat technologický postup volného kování dle technické dokumentace (např. kroužku nebo ohýbaného výkovku) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit kritéria a) + c) + e) nebo b) + d) + e).
4

Stanovování standardních technologických postupů a technických podmínek zápustkového kování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit třídění zápustkových výkovků Ústní ověření
b Vysvětlit přídavky na obrábění, technologické přídavky, konstrukce výkovku Ústní ověření
c Vypracovat technologický postup zápustkového kování dle technické dokumentace (např. plochého výkovku nebo ozubeného kola) Praktické předvedení s ústní obhajobou
d Vysvětlit zvláštnosti kování neželezných kovů Ústní ověření
Je třeba splnit kritéria a) + c) nebo b) + c) nebo d) + c).
4

Stanovování technologických postupů pro kování za studena a za polotepla, bezvýronkové kování a řízené tváření

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit zvláštnosti kování za studena Ústní ověření
b Vysvětlit zvláštnosti kování za polotepla Ústní ověření
c Vysvětlit postup řízeného tváření Ústní ověření
d Vysvětlit postup bezvýronkového kování Ústní ověření
Je třeba splnit kritéria a) + c) nebo b) + d).
4

Stanovení režimu tepelného zpracování výkovků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit binární diagram Fe-C Písemné a ústní ověření
b Vysvětlit normalizační žíhání Písemné a ústní ověření
c Vysvětlit kalení a popuštění, diagramy IRA (Izotermický rozpad austenitu) a ARA (Anizotermický rozpad austenitu) Písemné a ústní ověření
d Vysvětlit tepelné zpracování nástrojových ocelí Písemné a ústní ověření
e Vysvětlit tepelné zpracování slitin hliníku Písemné a ústní ověření
f Vysvětlit tepelné zpracování slitin mědi Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit kritéria a) + c) + e) nebo b) + d) + f).
4

Stanovení technologického postupu kování výkovků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit kalibraci výkovků Písemné a ústní ověření
b Vysvětlit tryskání a omílání výkovků Písemné a ústní ověření
c Vysvětlit moření výkovků Písemné a ústní ověření
d Vysvětlit leštění výkovků ze slitin hliníku Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit kritéria a) + c) nebo b) + d).
4

Provádění technických zkoušek v kovárenské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit podstatu destruktivního zkoušení výkovků Ústní ověření
b Vysvětlit podstatu nedestruktivního zkoušení výkovků Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Vyřizování reklamací a stížností v souladu s platnou legislativou

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat možné příčiny nevyhovujících mechanických vlastností Písemné a ústní ověření
b Popsat možné příčiny nevyhovujících výsledků metalografického zkoušení Písemné a ústní ověření
c Popsat možné příčiny nevyhovujících výsledků ultrazvukové zkoušky Písemné a ústní ověření
d Popsat možné příčiny vzniku povrchových defektů Písemné a ústní ověření
e Popsat možné příčiny nevyhovující geometrie Písemné a ústní ověření
f Vypracovat reklamační protokol Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit jedno z kritérií a) až e), kritérium f) vždy.
4

Orientace v systémech a standardech jakosti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat systémy řízení kvality v kovárenské výrobě Ústní ověření
b Vysvětlit principy systému řízení kvality v hutní výrobě (ISO 9001, ISO 9002) Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Kontrola dodržování technologických postupů a bezpečnostních předpisů v kovárenské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat bezpečnostní předpisy platné v kovárenské výrobě Ústní ověření
b Vysvětlit způsob kontroly dodržování technologických postupů v technologických procesech kovárenské výroby Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Vedení povinné dokumentace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat dokumentaci používanou při zadávání technologických postupů a zásady jejího vedení Ústní ověření
b Popsat způsob archivace technologických postupů. Ústní ověření
c Provést zápis technologického postupu do používané dokumentace Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

 

U kompetencí, kde je v poznámce u kriterií uvedeno splnit např. a+b, nebo c+e, nebo d+a atd. platí, že žadatel musí umět vše, ale zkoušející vybere podle zaměření uchazače příslušnou kombinaci kriterií k prozkoušení.

 

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze 2 členů, kteří jsou autorizovanými fyzickými osobami s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovanými zástupci autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

  1. Vysokoškolské vzdělání v oboru mechanická technologie nebo tváření kovů a alespoň 5 let odborné praxe v řídicích pozicích v oblasti kovárenství, nebo ve funkci učitele odborných předmětů v oblasti kovárenství, z toho minimálně 1 rok v období posledních 2 let před podáním žádosti o udělení autorizace.
  2. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru strojírenské metalurgie a alespoň 5 let odborné praxe v řídicích pozicích v oblasti kovárenství, z toho minimálně 1 rok v období posledních 2 let před podáním žádosti o udělení autorizace.

 

Další požadavky:

  • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
  • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

  • technické normy pro kovárenskou výrobu
  • výrobní dokumentaci pro kovárenskou výrobu
  • obrázky pecí používaných v kovárnách: komorová s pevnou nístějí, vozová pec, karuselová pec, indukční pec

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání nejméně po dobu 5 let ode dne podání žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 30 až 60 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 6 až 8 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do 2 dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro hutnictví, slévárenství a kovárenství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Svaz kováren ČR

Ostroj, a. s.

Forcut, s. r. o., Ostrava

SPŠ Frýdek-Místek

VŠB – Technická univerzita Ostrava