Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie
Povolání: Samostatný technik pro řízení jakosti a hygieny v krmivářství
Platnost standardu: Od 28.4.2015 do 6.12.2020
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 7.10.2020 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 6

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Organizace snižování, odstraňování a prevence nedostatků v jakosti ve výrobě krmných směsí a premixů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit zásady systému samokontroly HACCP ve výrobě krmných směsí a premixů Ústní ověření
b Navrhnout kritické kontrolní body v dané výrobně krmných směsí a premixů a stanovit způsob a místo odběru kontrolních vzorků Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout odstranění nedostatků v jakosti výroby krmných směsí a premixů na zadaném modelovém příkladu Praktické předvedení a ústní ověření
d Zajistit sledování případné kontaminace surovin a krmných směsí nežádoucími látkami Praktické předvedení
e Vysvětlit způsoby ověřování správnosti výsledků analýz a měření v provozní laboratoři a správnosti výsledků smyslového posuzování Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Organizace zjišťování a vyhodnocování jakosti vstupů, procesů a výstupů ve výrobě krmných směsí a premixů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zajistit odběr a přípravu laboratorního vzorku krmné suroviny a její vstupní senzorickou a analytickou kontrolu Praktické předvedení
b Uvést rozhodující kvalitativní znaky v obilovinách určených pro výrobu krmných směsí Písemné a ústní ověření
c Zajistit odběr a přípravu laboratorního vzorku krmné směsi a jeho výstupní senzorickou a analytickou kontrolu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Stanovování opatření k dosažení žádoucí úrovně jakosti krmných směsí a snižování ztrát z důvodů nekvality

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout plán kontroly jakosti a bezpečnosti zadaných krmných směsí Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyhodnotit předložený plán kontroly jakosti a navrhnout opatření k dosažení žádoucí úrovně jakosti krmných směsí a snižování ztrát z důvodů nekvality Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
6

Dodržování právních předpisů ČR a EU týkajících se výroby krmných směsí a premixů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést rozhodující právní předpisy ČR a EU vztahující se k výrobě krmných směsí a premixů Ústní ověření
b Posoudit možnost použití zadané doplňkové látky v krmné směsi určené pro daný druh a kategorii zvířat Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
6

Rozhodování o zastavení výroby či expedice krmiv

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést právní předpisy ČR a EU, kterými jsou stanoveny maximální povolené limity residuí nežádoucích látek v krmných směsích a premixech Ústní ověření
b Uvést právní předpisy stanovující zakázané látky a produkty a nežádoucí látky v krmivech Ústní ověření
c Uvést důvody pro návrh zastavení výroby či expedice krmných směsí a premixů Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Autorizovaná osoba před vlastní zkouškou seznámí uchazeče s výrobnou krmiv a laboratoří, kde bude zkouška probíhat. Autorizovaná osoba zajistí podklady pro zpracování plánu kontroly a jakosti a bezpečnosti krmných směsí. Dále zajistí podklady pro modelové vyhodnocení plánu kontroly a jakosti.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat tento požadavek:

 

  • Vysokoškolské vzdělání zemědělského nebo potravinářského směru + alespoň 5 let praxe v oboru výroby krmných směsí a výživy zvířat, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

 

Další požadavky:

  • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
  • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo zemědělství ČR, www.eagri.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Požadavky na materiálně-technické zázemí

  • zkušební místnost vybavená PC s přístupem na internet
  • laboratoř výrobny krmných směsí nebo premixů
  • právní předpisy ČR a EU pro výrobu krmných směsí a premixů

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání.

Doba přípravy na zkoušku

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 30 až 60 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 3 až 6 hodin (hodinou se rozumí 60 minut).

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro potravinářství a krmivářství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR, SP ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Agrofert Holding

ZD Krásná Hora

Českomoravské sdružení organizací zemědělského zásobování a nákupu

Česká zemědělská univerzita