Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie
Povolání: Samostatný technik pro řízení jakosti a hygieny v krmivářství
Platnost standardu: Od 28.4.2015 do 6.12.2020
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 7.10.2020 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 6

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Organizace snižování, odstraňování a prevence nedostatků v jakosti ve výrobě krmných směsí a premixů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit zásady systému samokontroly HACCP ve výrobě krmných směsí a premixů Ústní ověření
b Navrhnout kritické kontrolní body v dané výrobně krmných směsí a premixů a stanovit způsob a místo odběru kontrolních vzorků Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout odstranění nedostatků v jakosti výroby krmných směsí a premixů na zadaném modelovém příkladu Praktické předvedení a ústní ověření
d Zajistit sledování případné kontaminace surovin a krmných směsí nežádoucími látkami Praktické předvedení
e Vysvětlit způsoby ověřování správnosti výsledků analýz a měření v provozní laboratoři a správnosti výsledků smyslového posuzování Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Organizace zjišťování a vyhodnocování jakosti vstupů, procesů a výstupů ve výrobě krmných směsí a premixů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zajistit odběr a přípravu laboratorního vzorku krmné suroviny a její vstupní senzorickou a analytickou kontrolu Praktické předvedení
b Uvést rozhodující kvalitativní znaky v obilovinách určených pro výrobu krmných směsí Písemné a ústní ověření
c Zajistit odběr a přípravu laboratorního vzorku krmné směsi a jeho výstupní senzorickou a analytickou kontrolu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Stanovování opatření k dosažení žádoucí úrovně jakosti krmných směsí a snižování ztrát z důvodů nekvality

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout plán kontroly jakosti a bezpečnosti zadaných krmných směsí Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyhodnotit předložený plán kontroly jakosti a navrhnout opatření k dosažení žádoucí úrovně jakosti krmných směsí a snižování ztrát z důvodů nekvality Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
6

Dodržování právních předpisů ČR a EU týkajících se výroby krmných směsí a premixů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést rozhodující právní předpisy ČR a EU vztahující se k výrobě krmných směsí a premixů Ústní ověření
b Posoudit možnost použití zadané doplňkové látky v krmné směsi určené pro daný druh a kategorii zvířat Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
6

Rozhodování o zastavení výroby či expedice krmiv

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést právní předpisy ČR a EU, kterými jsou stanoveny maximální povolené limity residuí nežádoucích látek v krmných směsích a premixech Ústní ověření
b Uvést právní předpisy stanovující zakázané látky a produkty a nežádoucí látky v krmivech Ústní ověření
c Uvést důvody pro návrh zastavení výroby či expedice krmných směsí a premixů Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Autorizovaná osoba před vlastní zkouškou seznámí uchazeče s výrobnou krmiv a laboratoří, kde bude zkouška probíhat. Autorizovaná osoba zajistí podklady pro zpracování plánu kontroly a jakosti a bezpečnosti krmných směsí. Dále zajistí podklady pro modelové vyhodnocení plánu kontroly a jakosti.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro potravinářství a krmivářství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR, SP ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Agrofert Holding

ZD Krásná Hora

Českomoravské sdružení organizací zemědělského zásobování a nákupu

Česká zemědělská univerzita