Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie
Povolání: Samostatný technik pro kontrolu jakosti a hygieny v krmivářství
Platnost standardu: Od 28.4.2015 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 6

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Vedení provozní laboratoře ve výrobě krmných směsí a premixů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést povinné a dobrovolné deklarované znaky kvality krmných směsí a premixů Ústní ověření
b Uvést základní přístrojové vybavení provozní laboratoře Písemné ověření
c Uvést analytická stanovení, která je nutné zajistit ve smluvní laboratoři Písemné ověření
d Rozvrhnout plán úkolů laboratoře do jednotlivých pracovních postupů na konkrétní časové období pro zadanou výrobu krmiv Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Vzorkování krmiv

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit způsob a místo odběru vzorků z kritických kontrolních bodů Praktické předvedení a ústní ověření
b Připravit laboratorní vzorek krmiva Praktické předvedení
c Uvést zásady archivace vzorků Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Vyhodnocení výsledků analýz odebraných vzorků ve výrobě krmných směsí a premixů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést kritéria hodnocení jakosti krmiv Písemné a ústní ověření
b Uvést kritéria pro hodnocení bezpečnosti krmiv Písemné a ústní ověření
c Stanovit frekvenci odběru vzorků z kritických kontrolních bodů Ústní ověření
d Vysvětlit způsoby ověřování správnosti výsledků analýz a měření v provozní laboratoři a správnosti výsledků smyslového posuzování Ústní ověření
e Zhodnotit předložený výsledek analýzy krmné směsi pro brojlerová kuřata a pro výkrm prasat Praktické předvedení a ústní ověření
f Zhodnotit předložený výsledek analýzy krmiva na obsah nežádoucích látek Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Rozhodování o zastavení výroby či expedice krmiv

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést právní předpisy, kterými jsou stanoveny maximální povolené limity residuí nežádoucích látek v krmných směsích a premixech Ústní ověření
b Uvést právní předpis, ve kterém jsou uvedeny zakázané látky a produkty Ústní ověření
c Uvést důvody pro návrh zastavení výroby či expedice krmných směsí a premixů Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Navrhování opatření ke zvyšování kvality výroby krmných směsí a premixů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést příklady opatření vedoucích ke zvýšení kvality výroby Ústní ověření
b Navrhnout opatření pro minimalizaci rizika výskytu zadaných nežádoucích látek v krmivech Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
6

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Autorizovaná osoba před vlastní zkouškou seznámí uchazeče s provozní laboratoří, kde bude zkouška probíhat. Ke zkoušce budou připraveny výsledky analýz krmných směsí. Důraz je kladen na všeobecný přehled uchazeče v oblasti krmivářství a laboratorních rozborů krmných směsí.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat tento požadavek:

 

Vysokoškolské vzdělání zemědělského nebo potravinářského směru + alespoň 5 let praxe v oboru výroby krmných směsí a výživy zvířat, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

 

Další požadavky:

  • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
  • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo zemědělství ČR, www.eagri.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

  • Zkušební místnost vybavená PC s přístupem na Internet
  • Výrobna krmných směsí nebo premixů
  • Provozní laboratoř vztahující se k výrobě krmných směsí a premixů
  • Právní předpisy ČR a EU vztahující se k výrobě krmných směsí a premixů

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání.

Doba přípravy na zkoušku

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 30 až 60 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 3 až 6 hodin (hodinou se rozumí 60 minut).

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro potravinářství a krmivářství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR, SP ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Agrofert Holding

ZD Krásná Hora

Českomoravské sdružení organizací zemědělského zásobování a nákupu

Česká zemědělská univerzita