Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Stavební klempíř
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci, čtení prováděcích výkresů klempířských konstrukcí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozlišit druhy stavební dokumentace a výkresů podle druhů Praktické předvedení a ústní ověření
b Orientovat se v prováděcí dokumentaci klempířských konstrukcí Praktické předvedení a ústní ověření
c Číst stavební výkresy (dle ČSN 01 3420) Praktické předvedení a ústní ověření
d Číst prováděcí výkresy klempířských konstrukcí Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v technologických postupech montáže a oprav klempířských konstrukcí předepsanými normami a výrobci materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozlišit druhy technické dokumentace, vysvětlit její význam pro provádění fasád (dle ČSN 733610) Praktické předvedení a ústní ověření
b Používat technickou dokumentaci pro řešení zadaného pracovního úkolu oplechování fasád Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Orientace v konstrukčních řešeních plechových fasád

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést minimálně tři konstrukční řešení plechových fasád Ústní ověření
b Prokázat detailní znalost jednoho konstrukčního řešení plechové fasády Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Posuzování kvality klempířských materiálů dostupnými prostředky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést parametry kvality materiálů dle technické dokumentace výrobců Ústní a písemné ověření
b Posoudit kvalitu konkrétního materiálu prostředky, které má pracovník běžně k dispozici (smyslovými vjemy, jednoduchými měřidly apod.), posudek odůvodnit Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Výpočet měrných jednotek fasády a spotřeby materiálů, zhotovení kladečského plánu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Změřit plochy fasády a číst rozměry z výkresové dokumentace Praktické předvedení
b Vypočítat plochy fasády Praktické předvedení s výpočtem
c Zhotovit kladečský plán dle výkresové dokumentace Praktické předvedení s výpočtem
d Vypočítat spotřebu materiálu pro krytí fasády a doplňkových materiálů Praktické předvedení s výpočtem
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

BOZ při práci ve výškách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit ustanovení BOZP a NV 362/2005 Sb., pro práci ve výškách Ústní ověření
b Popsat způsoby ochrany proti pádu osob a používané osobní ochranné pracovní prostředky Písemné a ústní ověření
c Vysvětlit způsoby zajištění proti pádu osob, předmětů a materiálů technickou konstrukcí – ochranná lešení Písemné a ústní ověření s nakreslením náčrtu
d Popsat pravidla BOZ při práci na lešení Písemné ověření
e Vysvětlit pojem „ochranné pásmo“ a uvést jeho rozměry Písemné a ústní ověření s nakreslením náčrtu
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Manipulace s fasádními klempířskými materiály

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat manipulační prostředky pro dopravu materiálů a jejich použití Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat způsoby manipulace a ukládání materiálů Praktické předvedení a ústní ověření
c Uložit naprofilované krytinové pásy RŠ 570 mm délky 3 m v počtu 4 ks a šablony o rozměru 333 x 600 mm v počtu 4 ks na místě zpracování Praktické předvedení
d Dodržovat ustanovení BOZP a NV 362/2005 Sb. Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Spojování klempířských materiálů měkkým pájením

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat technologii měkkého pájení Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat klempířské materiály, u kterých lze použít spojování měkkým pájením a uvést hlavní rozdíly v technologii pájení Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat nástroje a nářadí potřebné pro provádění spojů měkkým pájením Praktické předvedení a ústní ověření
d Zhotovit vodorovný spoj měkkým pájením Praktické předvedení
e Zhotovit svislý spoj měkkým pájením Praktické předvedení
f Zhotovit koutový spoj měkkým pájením Praktické předvedení
g Dodržovat ustanovení BOZP a hygieny práce Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovování podkladu plechových fasád

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy podkladů pod fasádu a postupy jejich zhotovování Písemné ověření s nakreslením náčrtu
b Zhotovit podklad pod fasádu výšky 2 m a šířky 3 m Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat funkci pojistné hydroizolace u fasádních systémů, používané materiály a způsoby zhotovování Písemné ověření s nakreslením náčrtku
d Zhotovit pojistnou hydroizolaci na podklad dle kritéria b) Praktické předvedení a ústní ověření
e Dodržovat ustanovení BOZP a hygieny práce Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Upravování rozměrů a tvarů prvků plechových fasád ručním a mechanizovaným nářadím

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit pracovní postupy úprav rozměrů a tvarů různých druhů prvků fasád Ústní ověření s nakreslením náčrtku
b Popsat používané ruční a mechanizované nářadí Praktické předvedení a ústní ověření
c Upravit rozměry a tvary prvků krytí fasády ručním a mechanizovaným nářadím - velkoformátovou šablonu, naprofilovaný krytinový pás a drážkový panel, provést zúžení, zkrácení, skosení. Všechny upravené hrany klempířsky ukončit (ohybem, ležatou drážkou) Praktické předvedení
d Dodržovat ustanovení BOZP a hygieny práce Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Montáž plechových fasád

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat montáž plechové fasády podle kladečského plánu Ústní ověření
b Oplechovat fasádu dle zadaného systému a navrženého kladečského plánu - minimální rozměr hlavní plochy fasády výška 2 m, šířka 3 m; na hlavní plochu navazují boční plochy pod úhlem 90° s vnějším a vnitřním rohem Praktické předvedení a ústní ověření
c Dodržovat ustanovení BOZP a hygieny práce Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Oplechování oken a prostupů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat oplechování okna v návaznosti na plechovou fasádu (parapet, ostění, nadpraží) Ústní ověření s nakreslením náčrtku
b Popsat oplechování kruhového prostupu plechovou fasádou (vzduchotechnika, zdravotně-technické instalace apod.) Ústní ověření s nakreslením náčrtku
c Oplechovat v plechové fasádě jedno okno a jedny dveře, hloubka ostění minimálně 100 mm Praktické předvedení a ústní ověření
d Oplechovat prostup kruhového průměru podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
e Dodržovat ustanovení BOZP a NV 362/2005 Sb. Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=2100&kod_sm1=41).

Aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy, musí uchazeč předložit: doklad o všeobecném školení z BOZ při práci ve výškách dle NV 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, ve znění pozdějších přepisů.

.

Uchazeč musí být vybaven vlastním pracovním oděvem a obuví a může použít vlastní osobní ochranné pracovní prostředky odpovídající prováděným pracím.

Zkoušku lze realizovat na cvičné stěně nebo na reálné stavbě.

 

Při ověřování odborných způsobilostí je třeba respektovat ustanovení následujících norem:

ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části

ČSN 73 1901 Navrhování střech- základní ustanovení

ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, ve znění pozdějších přepisů.

 

Při praktickém ověřování jednotlivých kompetencí je třeba v odpovídajících případech hodnotit organizaci práce, dodržování předepsaných technologických postupů, volbu a dodržování pracovních postupů, volbu a používání nářadí, zařízení a pracovních pomůcek. Podmínkou úspěšného hodnocení je bezpodmínečné dodržování předpisů BOZP, používání osobních ochranných pracovních prostředků, dodržování předpisů požární ochrany a hygieny práce během zkoušky. Nedílnou součástí hodnocení je hodnocení kvality provedení prací.

 

Vzhledem k charakteru některých činností při ověřování odborných způsobilostí je nezbytné uchazeči zajistit pomoc dalších osob nebo mechanizační prostředky.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro řemesla a umělecká řemesla, sekce řemeslná, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

RHEINZINK ČR, s. r. o., Poděbrady

Fas Maniny, Praha

Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR

Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy