Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Textilní výroba a oděvnictví
Povolání: Tiskař textilií
Platnost standardu: Od 7.10.2020 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Příprava barev, chemikálií, roztoků, mas a záhustek nebo jiných médií pro potiskování textilií

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Převzít a seznámit se s výrobním předpisem pro přípravu médií pro potiskování textilií Praktické předvedení a ústní ověření
b Namíchat záhustku a tiskací pastu podle receptury ve výrobním předpisu Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést zkoušku vybarvení na vzorku textilie Praktické předvedení a ústní ověření
d Dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, používat povinné osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) pro obsluhu strojů a zařízení při přípravě tiskacích past a potiskování textilií Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Lepení, oprava, čištění a mytí šablon pro potiskování textilií, jejich evidence a skladování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Převzít a seznámit se s výrobním předpisem pro práci se šablonami pro potiskování textilií Praktické předvedení a ústní ověření
b Nalepit síto na nosič, kterým je upevněno v tiskacím zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
c Odstranit vadně nakopírovaná místa na šabloně, vyčistit šablonu od zbytků barviva, zkontrolovat šablonu proti světlu Praktické předvedení a ústní ověření
d Umýt šablonu od tiskací pasty Praktické předvedení a ústní ověření
e Uložit šablony do skladu šablon, popsat zásady správné manipulace a skladování šablon Praktické předvedení a ústní ověření
f Dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, používat povinné OOPP pro obsluhu strojů a zařízení při potiskování textilií Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha strojů, linek a zařízení k potiskování plošných textilií

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Převzít a seznámit se s výrobním příkazem pro potiskování plošných textilií, číst z výrobního předpisu údaje o zpracovávaném materiálu, údaje o vyráběné textilii (technické parametry, vzornice) a o technologickém postupu (druh tiskací barvy, pořadí barev při tisku, nastavení tiskacího zařízení) Praktické předvedení a ústní ověření
b Zkontrolovat, zda používaný tiskací stroj nebo zařízení odpovídá předpisům BOZP a požární prevence Praktické předvedení a ústní ověření
c Zkontrolovat tiskací stroj nebo zařízení, zda je čistý a funkční a zda parametry seřízení odpovídají zpracovávanému materiálu (plošné textilii) Praktické předvedení a ústní ověření
d Osadit šablonami a barvami tiskací stroj nebo zařízení podle výrobního předpisu, zpracovávaného materiálu a požadovaných parametrů textilního zboží Praktické předvedení a ústní ověření
e Připravit a provozně seřídit tiskací stroj nebo zařízení, zraportovat tiskací šablony, provést zkoušku správného seřízení Praktické předvedení a ústní ověření
f Nastavit počítadla, ověřit zásobu zpracovávaného materiálu, tiskacích barev a případně materiály doplnit Praktické předvedení a ústní ověření
g Zkontrolovat kvalitu předupravené potiskované textilie, spustit stroje nebo zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
h Potisknout plošnou textilii v souladu s výrobním předpisem Praktické předvedení a ústní ověření
i Vyhodnotit kvalitu textilie potištěné v průběhu zkoušky Ústní ověření
j Provést evidenci dat o seřízení tiskacího stroje nebo linky nebo zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
k Dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, používat povinné OOPP pro obsluhu strojů a zařízení při potiskování textilií Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Posuzování kvality a klasifikace upravených textilií včetně předepsané adjustace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v tiskařských úlohách při potiskování plošných textilií Praktické předvedení a ústní ověření
b Rozpoznat druh a kvalitu materiálu, porovnat jej s výrobním předpisem nebo referenčním vzorkem, rozpoznat původ textilního vlákna na 5 anonymních vzorcích Praktické předvedení a ústní ověření
c Identifikovat, pojmenovat, určit příčiny a způsob odstranění tiskařských vad na textilii, zařadit textilie do kvalitativních tříd Praktické předvedení a ústní ověření
d Prokázat znalosti o textilních materiálech (druhy, vlastnosti), o textiliích (druhy, konstrukce, parametry, vady), o pravidlech pro klasifikaci daných klasifikačním řádem pro klasifikovaný sortiment textilního zboží, o adjustaci textilního zboží Písemné ověření
e Prokázat znalosti o účelu a principu předúpravy, potiskování a finálních úpravách plošných textilií, o jednotlivých složkách tiskacích barev (konzistence, způsob použití, nutnost použití OOPP) a jejich technologickém významu Písemné ověření
f Prokázat znalosti o zásadách péče o strojní zařízení pro prohlížení a klasifikaci plošných textilií Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/tiskar-textilii#zdravotni-zpusobilost).

Uchazeči bude zadáno potisknout plošnou textilii počínaje přípravou záhustky a tiskařské pasty, přípravou šablon a textilního zboží a konče klasifikací vlastního textilního výrobku.

 

Zkouška bude probíhat za běžného provozu při potiskování textilií, při kterém s ohledem na charakter výroby jde o velké finanční hodnoty zpracovávaných materiálů a strojů a o kvalitu vyrobeného textilního produktu. Aby se zamezilo finančním ztrátám, je žádoucí, aby uchazeč u každé prověřované odborné kompetence vykonával prakticky ty operace nebo pracovní úkony (viz kritéria hodnocení), které nezpůsobí finanční ztráty, tj. některé postupy vysvětlí a simuluje, některé pracovní úkony operací vykonává, pokud stroj není v chodu, nebo vykonává pracovní úkony operací určené zkoušejícím po vysvětlení postupu, a ostatní operace popíše nebo vysvětlí zkoušejícímu.

 

Uchazeč dostane komplexní úkol a bude vykonávat operace (pracovní úkony) náležející k odborné kompetenci, zkoušející bude sledovat a hodnotit plnění úkolů. Zkoušející bude sledovat uchazeče v průběhu plnění zadaného úkolu také z hlediska dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. jak si vede při obsluze strojů a jak se pohybuje v provozu textilní výroby.

 

Vzhledem k charakteru výroby (potiskování textilií) a k provozním podmínkám, v nichž bude probíhat zkoušení, jsou dále nastíněny konkrétní postupy zkoušení pro každou odbornou kompetenci.

 

Odborná kompetence Příprava barev, chemikálií, roztoků, mas a záhustek nebo jiných médií pro potiskování textilií: Při ověřování kritéria hodnocení b) obdrží uchazeč recepturu na přípravu záhustky, recepturu na přípravu tiskací pasty ve světlém odstínu a předlohu požadovaného vybarvení na textilii, a podle nich vyhotoví záhustku a tiskací pastu v malém množství. Při ověřování kritéria hodnocení c) provede uchazeč zkoušku vybarvení připravenou tiskací pastou na vzorku textilie a porovná s předlohou, kterou mu předal zkoušející. Ústním ověřením se rozumí odpovědi uchazeče na případné doplňující otázky zkoušejícího. Uchazeč při praktických činnostech dodržuje předpisy BOZP.

 

Odborná kompetence Lepení, oprava, čištění a mytí šablon pro potiskování textilií, jejich evidence a skladování: Při ověřování kritéria hodnocení a) uchazeč ústně popíše princip výroby tiskacího síta, vysvětlí, proč a v jakých souvislostech se v praxi používají různé jemnosti síta, vysvětlí podstatu raportu šablony a k čemu se různé raporty využívají. Při ověřování kritéria hodnocení b) uchazeč nalepí síto na nosič, kterým je síto šablony upevněno na tiskacím zařízení, k nalepení použije v dílně existující technické prostředky, svoji činnost doprovází ústním vysvětlením. Při ověřování kritéria hodnocení c) uchazeč odstraní vadně nakopírovaná místa na šabloně (za použití v dílně existujících technických prostředků), vyčistí šablonu od zbytků zaschlého barviva a nečistot, uchazeč na závěr šablonu zkontroluje s využitím v dílně existujícího prohlížecího zařízení; svoji činnost doprovází ústním výkladem a na závěr ústně zhodnotí výsledek své práce. Při ověřování kritéria hodnocení d) uchazeč jednu šablonu umyje od zbytků tiskací pasty a vysvětlí volbu mycího prostředku v závislosti na druhu tiskací pasty. Při ověřování kritéria hodnocení e) uchazeč uloží 5 kusů šablon do skladu šablon, přitom ústně popíše zásady správné manipulace a skladování šablon. Uchazeč při praktických činnostech dodržuje předpisy BOZP.

 

Odborná kompetence Obsluha strojů, linek a zařízení k potiskování plošných textilií: Uchazeč zkontroluje tiskací zařízení a pomocná zařízení s ohledem na předpisy BOZP a požární prevenci, kontrolu provede vizuálně. Při ověřování kritéria hodnocení b) uchazeč zkontroluje čistotu a funkčnost tiskacího zařízení a pomocných zařízení, kontrolu provede vizuálně, podá ústní vysvětlení ke zjištěnému stavu. Při ověřování kritéria hodnocení c) uchazeč obdrží od zkoušejícího v písemné formě tiskařskou úlohu na tisk pěti barvami a předlohu na plošné textilii, která má být potištěna. Ověří správnost technologie, připraveného vzoru na šablonách, tiskacích barviv a materiálu. Při ověřování kritéria hodnocení d) uchazeč určí na základě tiskařské úlohy pořadí šablon; podle tohoto pořadí usadí a uchytí šablony do zámků tiskacího zařízení a ve stejném pořadí seřadí zásobníky s tiskací pastou. Při ověřování kritéria hodnocení e) uchazeč zraportuje šablony, seřídí přítlaky podle tiskařské úlohy, dodá barviva do šablon, všije vzorek materiálu do návleku a samostatně potiskne vzorek v rozsahu minimálně dvou raportů. Při ověřování kritéria hodnocení f) uchazeč našije na šicím stroji textilii určenou k potisku k doprovodné tkanině; nastaví zařízení měření délky potištěné textilie do výchozího stavu, ověří, zda je k dispozici dostatek tkaniny určené k potisku a dostatek tiskací pasty. Při ověřování kritéria hodnocení g) uchazeč zkontroluje vizuálně kvalitu předupravené textilie určené k potisku. Při ověřování kritéria hodnocení h) uchazeč potiskne textilii určenou k potisku v souladu s tiskařskou úlohou a s ohledem na předlohu. Při ověřování kritéria hodnocení i) uchazeč vyhodnotí kvalitu textilie potištěné při zkoušce na prohlížecím zařízení, identifikuje a označí vady vzniklé tiskem, vady vzniklé při výrobě plošné textilie a vady ostatní. Při ověřování kritéria hodnocení j) uchazeč zaznamená do prázdného formuláře tiskařskou úlohu, která byla předmětem zkoušky (pořadí šablon, přítlaky, rychlost tisku, druh materiálu, druh barviv). Při ověřování všech kritérií uchazeč doplňuje předvedené činnosti (operace) ústním vysvětlením. Uchazeč při praktických činnostech dodržuje předpisy BOZP.

 

Odborná kompetence Posuzování kvality a klasifikace upravených textilií včetně předepsané adjustace: Při ověřování kritéria hodnocení a) si uchazeč losuje v písemné formě tři různé úlohy zaměřené na potisk textilií (sadu úkolů sestaví AOs z archivu výrobní dokumentace). Ústním vyjádřením prokáže uchazeč schopnost orientace v účelu použití textilie, požadavcích zákazníka, v tiskařských úlohách (určení druhů barviv, výpis barev, pořadí barev, šíře tisku, centrování tisku, vzorování, technologické postupy tisku), finálních úpravách a používaných chemických přípravcích. Při ověřování kritéria hodnocení b) uchazeč obdrží pět různých druhů potištěných a upravených textilií. Ústně určí vazbu textilie, účely použití (např. textilie dekorační, ložní, šatovka, nábytkářská, technická), navrhne technologii, druh barviva a finální úpravu textilie v konkrétních podmínkách. Při ověřování kritéria hodnocení c) obdrží uchazeč deset vzorků potištěných textilií s různými druhy tiskařských vad, provozních vad a vad podkladové textilie; vady identifikuje, ústně pojmenuje, stanoví jejich příčinu a způsob, jak jim zabránit. Zařadí potištěné vzorky podle významnosti a četnosti vad do kvalitativních tříd. Zkoušený se zúčastní závěrečné klasifikace potištěných textilií na prohlížecím zařízení a podílí se na klasifikaci a třídění hotového textilního zboží do kvalitativních tříd podle klasifikačního předpisu – vykonává činnosti a ústně je komentuje před zkoušejícím. Kritéria hodnocení d) až f) se ověřují písemně formou písemného testu.

Při ověřování splnění kritérií hodnocení založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a ke kvalitě zhotovovaného textilního výrobku.

 

Autorizovaná osoba zpracuje seznam konkrétního strojového vybavení (používaných strojů, linek a zařízení v rozsahu hodnoticího standardu) a umožní uchazeči se s ním seznámit v předstihu (minimálně 1 měsíc) před zkouškou; o formě seznámení uchazeče se seznamem strojů rozhoduje autorizovaná osoba.

 

Uchazeč si zajistí pracovní oblečení a pracovní obuv podle požadavků BOZP pracoviště, na kterém se zkouška koná.

 

Písemné ověření probíhá formou písemného testu. Testy vytváří autorizovaná osoba na základě pravidel stanovených v hodnoticím standardu. Test může být uchazečům zadán v elektronické podobě.

 

Pravidla pro aplikaci písemných testů jako způsobu ověřování

Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

A. Testy pro jednotlivé uchazeče musí být generovány z dostatečně velkého souboru otázek, aby bylo umožněno řádově několik desítek různě sestavených testů.

B. Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí testů, musí být splněny následující podmínky:

B1. Pro celkový soubor otázek, z něhož se generují jednotlivé testy:

Pro každé kritérium a pro každé téma uvedené v kritériích existuje několik otázek.

B2. Pro jednotlivé vygenerované testy:

Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium (u něhož je test způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit) a pro každé téma uvedené v kritériích alespoň jednu otázku.

B3. Pro úspěšné splnění požadavků testu:

Za úspěšné splnění testu se považuje 70 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 1. Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání zaměřeném na výrobu nebo zušlechťování textilií a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe ve výrobě nebo zušlechťování textilií nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo ve funkci učitele odborného výcviku v textilních oborech.

 2. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oblasti textilní výroby a alespoň 5 let odborné praxe zaměřené na výrobu nebo zušlechťování textilií nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo ve funkci učitele odborného výcviku v textilních oborech.

 3. Vyšší odborné vzdělání se zaměřením na textilní technologie a alespoň 5 let odborné praxe zaměřené na výrobu nebo zušlechťování textilií nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo ve funkci učitele odborného výcviku v textilních oborech.

 4. Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na textilní technologie a alespoň 5 let odborné praxe zaměřené na výrobu nebo zušlechťování textilií nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo ve funkci učitele praktického vučování nebo ve funkci učitele odborného výcviku v textilních oborech.

 5. Profesní kvalifikace 31-039-H Tiskař textilií a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe zaměřené na výrobu nebo zušlechťování textilií.

 

Další požadavky:

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Pro zajištění zkoušky podle tohoto hodnoticího standardu je třeba mít k dispozici dílnu v reálném provozu vybavenou na odpovídající úrovni, tzn. minimálně následující materiálně-technické vybavení:

 

 • Tiskací zařízení s plným vybavením pro potisk plošných textilií (tiskací stroj osazený šablonami, sudy s tiskacími pastami, dávkovacím zařízením tiskacích past) a doprovodná zařízení zajišťující provoz tiskacího stroje, šablony (minimálně 5 kusů)
 • Prohlížecí zařízení pro kontrolu šablony, prohlížecí zařízení pro kontrolu potištěné textilie
 • Přísun potřebné energie odpovídající bezpečnostním a hygienickým předpisům
 • Předupravené plošné textilie podle konkrétní zakázky, minimálně 500 m
 • Výrobní předpisy a technologické postupy pro potiskování plošných textilií, předpisy pro kvalitu vyrobeného textilního zboží
 • Barviva pro tisk a potřebné chemikálie podle technologického postupu
 • Přípravna tiskacích barev - dílna pro míchání barviv, záhustek a tiskacích past, receptury pro přípravu záhustek, receptury pro přípravu tiskacích past
 • Základní vybavení pracoviště pro kontrolu a třídění plošných textilií (převíjecí stroj se spodním a horním osvětlením pro prohlížení a klasifikaci plošných textilií z hlediska kvality)
 • Pracovní pomůcky (šicí stroj pro sešívání dílců, vozík s materiálem, vozík na šablony, ojka na velkonábal, velkonábal s materiálem, nádoby na míchání barev, nůžky)
 • Tiskařské úlohy v písemné formě na tisk pěti barvami a předloha (tkanina potištěná desénem), minimálně 5 tiskařských úloh
 • Předlohy požadovaného vybarvení na textilii pro tisk
 • Vzorky potištěných a upravených textilií pro určení vazby textile a určení účelu použití potištěné textilie (minimálně 5 kusů různých druhů)
 • Vzorky potištěných textilií s různými druhy tiskařských vad, provozních vad a vad podkladové textilie (minimálně 10 vzorků potištěných textilií)
 • Vzorky textilií pro rozpoznání původu (druhu) textilního vlákna (minimálně 5 kusů různých druhů)
 • Osobní ochranné pracovní prostředky
 • Místnost pro písemnou část zkoušky, psací potřeby, formuláře s testy, popřípadě PC a testy připravené v elektronické podobě

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro vykonání zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 8 až 10 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů. Doba trvání písemné části zkoušky (písemného testu) jednoho uchazeče je 60 minut.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

INTERES21, spol. s r. o., Broumov

LaLinea, s. r. o., Dvůr Králové nad Labem

CNM, s. r. o., Baška

VELVETA, a. s., Varnsdorf